คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce 2005 Studio Visual หลังจากที่หมดอายุของใบรับรองที่ถูกใช้เพื่อติดตั้งการเข้าสู่ระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 925521 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามปรับปรุงเป็นโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Studio 2005 ClickOnce หลังจากที่หมดอายุของใบรับรองที่คุณใช้การเข้าสู่ระบบที่ติดตั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รหัสประจำตัวการใช้งานไม่ตรงกับการบอกรับเป็นสมาชิก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่คุณต้องลงทะเบียนการปรับใช้ ClickOnce ทั้งหมด โดยใช้ใบรับรองดิจิทัล คุณไม่สามารถใช้ใบรับรองที่หมดอายุการเข้าสู่ระบบเป็นโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce เมื่อต้องการปรับใช้การปรับปรุงไปยังโปรแกรมประยุกต์ที่มีใบรับรองที่หมดอายุแล้ว คุณต้องกำหนดแอพพลิเคชันใบรับรองใหม่ เมื่อใบรับรองใหม่ไม่ตรงกับใบรับรองเดิม คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

การปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ไปยัง Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

Windows Vista:

นำไปใช้.NET Framework 3.5 หรือ.NET Framework 3.5 SP 1

หมายเหตุ:3.5 กรอบงานการ.NET ประกอบด้วยคุณลักษณะใหม่ ๆ หลายอย่างที่สร้าง incrementally ใน.NET Framework 2.0 และ 3.0 3.5 กรอบงานการ.NET ประกอบด้วย.NET Framework 2.0 SP1 และ.NET Framework 3.0 SP1

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ.NET Framework 3.5

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ.NET Framework 3.5 Service Pack 1

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

Windows XP:

นำไปใช้.NET Framework 2.0 SP1 หรือ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2)

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ.NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x 64)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ.NET Framework 2.0 Service Pack 2

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

วิธีที่ 2

ถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ที่คุณมีการเซ็นชื่อ โดยใช้ใบรับรองที่หมดอายุแล้ว แล้ว ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ปรับปรุงที่ใช้ใบรับรองใหม่

วิธีที่ 3

สร้างแอสเซมบลีบรรทัดคำสั่งที่ใบรับรองการปรับปรุง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของกระบวนการเฉพาะได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีฟังกชันการทำงานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ
 1. ใน Visual Studio 2005 คลิกใหม่ในการแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกProject.
 2. คลิกc ++เสมือนคลิกแอพลิเคชันคอนโซล win32ประเภท:RenewCertในการชื่อ:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ในการตัวช่วยสร้างของโปรแกรมประยุกต์ win32กล่องโต้ตอบ คลิกเสร็จสิ้น.
 4. ในแฟ้ม RenewCert.cpp แทนรหัสที่มีอยู่ ด้วยรหัสต่อไปนี้:
  #include "stdafx.h"
  
  void ReadPFXFile(LPCWSTR fileName, CRYPT_DATA_BLOB *pPFX)
  
  {
  
        HANDLE hCertFile = NULL;
  
        DWORD cbRead = 0;
  
        DWORD dwFileSize = 0, dwFileSizeHi = 0;
  
        hCertFile = CreateFile(fileName, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
  
        dwFileSize = GetFileSize(hCertFile, &dwFileSizeHi);
  
        pPFX->pbData = (BYTE *) CryptMemAlloc(dwFileSize*sizeof(BYTE));
  
        pPFX->cbData = dwFileSize;
  
        ReadFile(hCertFile, pPFX->pbData, pPFX->cbData, &cbRead, NULL);
  
        CloseHandle(hCertFile);
  
  }
  
  void GetPrivateKey(CRYPT_DATA_BLOB pPFX, LPCWSTR szPassword, HCRYPTPROV *hCPContext)
  
  {
  
        HCERTSTORE hCertStore = NULL;
  
        PCCERT_CONTEXT hCertContext = NULL;
  
        DWORD dwKeySpec = AT_SIGNATURE;
  
        BOOL bFreeCertKey = TRUE;
  
        hCertStore = PFXImportCertStore(&pPFX, szPassword, CRYPT_EXPORTABLE);
  
        hCertContext = CertEnumCertificatesInStore(hCertStore, NULL);
  
        CryptAcquireCertificatePrivateKey(hCertContext, 0, NULL, hCPContext, &dwKeySpec, &bFreeCertKey);
  
        CertCloseStore(hCertStore, CERT_CLOSE_STORE_FORCE_FLAG);
  
  }
  
  void PrintContainerName(HCRYPTPROV hCPContext)
  
  {
  
        DWORD containerNameLen = 0;
  
        CHAR *szContainerName = NULL;
  
        CryptGetProvParam(hCPContext, PP_CONTAINER, NULL, &containerNameLen, 0);
  
        szContainerName = (CHAR *)CryptMemAlloc(sizeof(BYTE)*containerNameLen);
  
        CryptGetProvParam(hCPContext, PP_CONTAINER, (BYTE *)szContainerName, &containerNameLen, 0);
  
        printf("This certificate's container name is: %s", szContainerName);
  
  }
  
  void MakeNewCert(HCRYPTPROV hCPContext, LPCWSTR szCertName, LPCWSTR szPassword, CRYPT_DATA_BLOB *pPFX)
  
  {
  
        CERT_NAME_BLOB certNameBlob = {0,NULL};
  
        PCCERT_CONTEXT hCertContext = NULL;
  
        SYSTEMTIME certExpireDate;
  
        HCERTSTORE hTempStore = NULL;
  
        CertStrToName(X509_ASN_ENCODING | PKCS_7_ASN_ENCODING, szCertName, CERT_OID_NAME_STR, NULL, NULL, &certNameBlob.cbData, NULL);
  
        certNameBlob.pbData = (BYTE *)CryptMemAlloc(sizeof(BYTE)*certNameBlob.cbData);
  
        CertStrToName(X509_ASN_ENCODING | PKCS_7_ASN_ENCODING, szCertName, CERT_OID_NAME_STR, NULL, certNameBlob.pbData, &certNameBlob.cbData, NULL);
  
        GetSystemTime(&certExpireDate);
  
        certExpireDate.wYear += 5;
  
        hCertContext = CertCreateSelfSignCertificate(hCPContext, &certNameBlob, 0, NULL, NULL, NULL, &certExpireDate, NULL);
  
        hTempStore = CertOpenStore(CERT_STORE_PROV_MEMORY, 0, NULL, CERT_STORE_CREATE_NEW_FLAG, 0);
  
        CertAddCertificateContextToStore(hTempStore, hCertContext, CERT_STORE_ADD_NEW, NULL);
  
        PFXExportCertStoreEx(hTempStore, pPFX, szPassword, NULL, EXPORT_PRIVATE_KEYS);
  
        pPFX->pbData = (BYTE *)CryptMemAlloc(sizeof(BYTE)*pPFX->cbData);
  
        PFXExportCertStoreEx(hTempStore, pPFX, szPassword, NULL, EXPORT_PRIVATE_KEYS);
  
        CryptMemFree(certNameBlob.pbData);
  
        CertCloseStore(hTempStore, CERT_CLOSE_STORE_FORCE_FLAG);
  
        CertFreeCertificateContext(hCertContext);
  
  }
  
  void WritePFX(CRYPT_DATA_BLOB pPFX, LPCWSTR szOutputFile)
  
  {
  
        HANDLE hOutputFile = NULL;
  
        DWORD cbWritten = 0;
  
        hOutputFile = CreateFile(szOutputFile, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN, NULL);
  
        WriteFile(hOutputFile, pPFX.pbData, pPFX.cbData, &cbWritten, NULL);
  
        CloseHandle(hOutputFile);
  
  }
  
  int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  
  {
  
        LPCWSTR szCertFileName = NULL;
  
        CRYPT_DATA_BLOB pPFX;
  
        LPCWSTR szPassword = NULL;
  
        HCRYPTPROV hCPContext = NULL;
  
        LPCWSTR szCertName = L"CN=NewCert";
  
        CRYPT_DATA_BLOB pPfxOutputBlob = {0,NULL};
  
        LPCWSTR szOutFile = NULL;
  
        // Parse the command line.
  
        if(argc == 1)
  
        {
  
              printf("renewcert <PFX File> <new cert filename> <new cert friendly name> [optional]<password>\n");
  
              printf("Example: renewcert oldcert.pfx newcert.pfx \"CN=MyNewCert\" MySuperSecretPassword");
  
              return 0;
  
        }
  
        if(argc >= 2)
  
              szCertFileName = argv[1];
  
        if(argc >= 5)
  
              szPassword = argv[4];
  
        // Uncomment this block to add <new cert filename> and <new cert friendly name> as parameters
  
        // NOTE: <new cert friendly name> must be of format "CN=<name>"
  
        if(argc >= 3)
  
              szOutFile = argv[2];
  
        if(argc >= 4)
  
              szCertName = argv[3];
  
        ReadPFXFile(szCertFileName, &pPFX);
  
        GetPrivateKey(pPFX, szPassword, &hCPContext);
  
        //PrintContainerName(hCPContext);
  
        // Uncomment this section to make a new PFX rather than just printing the container name.
  
        // Make sure you also uncomment the command line parameter section above.
  
        MakeNewCert(hCPContext, szCertName, szPassword, &pPfxOutputBlob);
  
        WritePFX(pPfxOutputBlob, szOutFile);
  
        // Clean up.
  
        CryptReleaseContext(hCPContext, 0);
  
        CryptMemFree(pPfxOutputBlob.pbData);
  
        CryptMemFree(pPFX.pbData);
  
        return 0;
  
  }
  
 5. ในแฟ้ม stdafx.h แทนรหัสที่มีอยู่ ด้วยรหัสต่อไปนี้:
  // stdafx.h : include file for standard system include files,
  
  // or project specific include files that are used frequently, but
  
  // are changed infrequently.
  
  //
  
  #pragma once
  
  #define WIN32_LEAN_AND_MEAN           // Exclude rarely used material from Windows headers.
  
  #include <stdio.h>
  
  #include <tchar.h>
  
  #include <windows.h>
  
  #include <wincrypt.h>
  
 6. ในการProjectเมนู คลิกคุณสมบัติเมื่อต้องการเปิดหน้าคุณสมบัติสำหรับโครงการนี้
 7. ขยายการlinkerโหน แล้วคลิกป้อนข้อมูล.
 8. คลิกในหน้าต่างว่างทางด้านขวาของการอ้างอิงเพิ่มเติมแล้ว คลิก(ปุ่มการจุดไข่ปลา...) จะเปิดไปการอ้างอิงเพิ่มเติมกล่องโต้ตอบ
 9. ในหน้าต่างว่าง พิมพ์Crypt32.libแล้ว คลิกตกลง.
 10. คลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดหน้าคุณสมบัติ
 11. ในการการสร้างเมนู คลิกสร้างโซลูชัน.
 12. หลังจากที่สร้างโซลูชัน ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงใบรับรอง:
  renewcert <OldCertificate>.pfx <NewCertificate>.pfx \"CN=<NewCertificateName>\" <Password>
  หมายเหตุ: <oldcertificate></oldcertificate>เป็นตัวยึดสำหรับใบรับรองเก่า<newcertificate></newcertificate>เป็นตัวยึดสำหรับใบรับรองใหม่<newcertificatename></newcertificatename>เป็นตัวยึดสำหรับชื่อของใบรับรองใหม่ และ<password></password>ตัวยึดสำหรับรหัสผ่านได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. เริ่ม Visual Studio 2005
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. คลิกvisual c#คลิกWindows แอพลิเคชันประเภท:WindowsApplication1ในการชื่อ:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 4. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันWindowsApplication1แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการเซ็นชื่อจากนั้น กำหนดใบรับรองที่หมดอายุเร็ว ๆ นี้
 6. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันWindowsApplication1แล้ว คลิกเผยแพร่. ตัวช่วยสร้างการเผยแพร่เริ่มการทำงาน
 7. ในการคุณต้องการเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ไว้ที่ใดหน้า พิมพ์ URL ที่ถูกต้อง และคลิกถัดไป. ใช้รูปแบบต่อไปนี้สำหรับ URL:
  http://Servername/FolderName
 8. ในการแอพลิเคชันจะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์หรือไม่หน้า คลิกตัวเลือกที่เหมาะสม

  หมายเหตุ
  • ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่เรียกใช้แอพลิเคชันเมื่อผู้ใช้ที่ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่าย คลิกใช่ โปรแกรมประยุกต์นี้จะพร้อมใช้งานทางออนไลน์ หรือออฟไลน์. ตัวช่วยสร้างสร้างทางลัดสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเริ่มการทำงานเมนู
  • ถ้าคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์โดยตรงจากตำแหน่งที่ตั้งประกาศ คลิกไม่มี โปรแกรมประยุกต์นี้ได้เฉพาะแบบออนไลน์. ตัวช่วยสร้างไม่สร้างทางลัดในการเริ่มการทำงานเมนู
 9. คลิกถัดไปการดำเนินต่อ
 10. คลิกเสร็จสิ้นการเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์
 11. การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce จาก http://Servername/FolderNameURL ของ /publish.htm
 12. หลังจากที่ใบรับรองหมดอายุ ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ถึง 10 ถึง republish แอพลิเคชัน
 13. ความพยายามที่ติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce จาก http://Servername/FolderNameURL ของ /publish.htm

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 925521 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbbug kbprb kbmt KB925521 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:925521

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com