Straipsnio ID: 925582 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?iame straipsnyje aptariamas Windows Vista ma?esni? funkcini? galimybi? re?imo veikimas. ?iame straipsnyje kalbama apie du suma?into funkcionalumo re?imo tipus, jo ?sijungimo prie?astis ir kuriomis funkcijomis galima naudotis, kai j?s? kompiuterio b?sena yra tokia.

Svarbu ?iame straipsnyje nenurodoma, kaip spr?sti problemas, kai j?s? kompiuteris veikia suma?into funkcionalumo re?imu. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?jungti ma?esni? funkcini? galimybi? re?im?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
925616 Klaidos prane?imas paleidus Windows Vista: ?Baig?si aktyvinimui skirtas laikas? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)


?is apra?ymas skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.

Suma?into funkcionalumo re?imo tipai

Yra ?ie ?Windows Vista? suma?into funkcionalumo re?imo tipai:
 • Ma?esni? funkcini? galimybi? d?l pasibaigusio atid?jimo laikotarpio re?imas
 • Neautenti?kos versijos ma?esni? funkcini? galimybi? re?imas

Kod?l ?sijungia suma?into funkcionalumo re?imas

?iame skyriuje aptariama, kod?l gali ?sijungti du suma?into funkcionalumo re?imo tipai.

Suma?into funkcionalumo re?imas pasibaigus atid?jimo laikotarpiui

?Windows Vista? persijungia ? suma?into funkcionalumo re?im? pasibaigus atid?jimo laikotarpiui, jeigu tenkinama viena i? ?i? s?lyg?:
  Ma?menin?s prekybos vietose ?sigyta Windows Vista kopija
  • Nesuaktyvinote ?diegtos Windows Vista per 30 dien?.
  • Pakeit? pagrindinius kompiuterio aparat?ros komponentus, i? naujo nesuaktyvinote Windows Vista per tris dienas.

  Originaliosios ?rangos gamintojo (O?G) ?Windows Vista? kopija
  • Pakeit? kompiuterio OEM arba originalaus gamintojo pagrindin? plok?t? ? ne OEM pagrindin? plok?t?, i? naujo nesuaktyvinote ?Windows Vista? per tris dienas.

 • ?mon?s ar verslo ?Windows Vista? versija, kuri naudojasi rakt? tvarkytuvo tarnyb? (KMS)

  Pastaba KMS leid?ia aktyvinti kompiuter? per tarnyb?, kuri valdo server? j?s? aplinkoje, tod?l jums nereikia jungtis prie ?Microsoft? serveri?.
  • Nesuaktyvinote ?diegtos Windows Vista per 30 dien?.
  • Neatnaujinote Windows Vista aktyvinimo per 210 dien? po ankstesnio Windows Vista aktyvinimo.
  • Pakeit? kompiuterio stand?j? disk?, nesuaktyvinote Windows Vista per 30 dien?.
 • ?mon?s ar verslo ?Windows Vista? versija, kuri naudoja daugkartinio aktyvinimo rakt? (MAK)

  Pastaba MAK leid?ia aktyvinti daug kompiuteri? prisijungus prie ?Microsoft? serveri? per internet? arba telefonu.
  • Nesuaktyvinote ?diegtos Windows Vista per 30 dien?.
  • Pakeit? pagrindinius kompiuterio aparat?ros komponentus, i? naujo nesuaktyvinote Windows Vista per 30 dien?.

Neautenti?kos versijos suma?into funkcionalumo re?imas

?Windows Vista? pradeda veikti neautenti?kos versijos suma?into funkcionalumo re?imu, jei tenkinama viena i? ?i? s?lyg?:
 • ?Windows Genuine Advantage? (WGA) programa aptinka u?blokuot? arba suklastot? produkto kod?.

  Pastaba WGA programa yra ?Microsoft? tarnyba, kuri nustato, ar j?s? ?Vista? versija yra autenti?ka. Produkto raktas yra programin?s ?rangos raktas, naudojamas identifikuojant, ar produktas yra originalus.

 • WGA programa aptinka netinkamus ar modifikuotus aktyvinimo dvejetainius failus.

  Pastaba Dvejetainis failas ? tai kompiuterio failas, kuriame yra koduoti duomenys, skirti saugoti ir apdoroti.

 • Windows Vista veikia ma?esni? funkcini? galimybi? d?l pasibaigusio atid?jimo laikotarpio re?imu.

Funkcijos, kuriomis negalima naudotis suma?into funkcionalumo re?imu

?iame skyriuje aptariamos funkcijos, kuriomis negalima naudotis dviej? tip? suma?into funkcionalumo re?imais.

Suma?into funkcionalumo re?imas pasibaigus atid?jimo laikotarpiui

Kai ?Windows Vista? veikia suma?into funkcionalumo re?imu pasibaigus atid?jimo laikotarpiui, negal?site atlikti ?i? veiksm?:
 • ?aisti ?d?t?j? ?aidim?

  Dirbant ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu nepasiekiami ? Windows Vista ?traukti ?aidimai.
 • Naudoti auk??iausios kokyb?s funkcij?

  Dirbant ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu negalima naudoti Windows Vista auk??iausios kokyb?s funkcij?, pvz., Aero Glass, ReadyBoost ir BitLocker.
 • ?eiti daugiau nei vienai valandai

  Dirbdami ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu galite b?ti ??j? ? Windows Vista tik vien? valand?.

Neautenti?kos versijos suma?into funkcionalumo re?imas

Jeigu ?Windows Vista? veikia neautenti?kos versijos suma?into funkcionalumo re?imu, j?s negal?site atlikti ?i? veiksm?:
 • Naudoti tam tikr? Windows Vista funkcij?

  Dirbant ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu nepasiekiamos ? Windows Vista ?trauktos Aero Glass ir Windows ReadyBoost funkcijos.
 • I? Microsoft gauti tam tikro turinio

  Dirbant ma?esni? funkcini? galimybi? re?imu nepasiekiamas Microsoft atsisiuntimo centro auk??iausios kokyb?s turinys.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis suma?into funkcionalumo re?imu

?iame skyriuje aptariamos funkcijos, kuriomis galima naudotis dviej? tip? suma?into funkcionalumo re?imais.

Suma?into funkcionalumo re?imas pasibaigus atid?jimo laikotarpiui

Kai ?Windows Vista? veikia suma?into funkcionalumo re?imu pasibaigus atid?jimo laikotarpiui, gal?site atlikti ?iuos veiksmus:
 • Suaktyvinti Windows Vista

  Galite suaktyvinti Windows Vista produkto kod?.
 • Nuotoliniu b?du vykdyti Windows Vista scenarijus

  Galite naudoti Windows valdymo instrumentuot? (WMI) nor?dami nuotoliniu b?du kompiuteryje vykdyti scenarijus.

  Pastaba WMI yra valdymo duomen? ir operacij? infrastrukt?ra ?Windows? operacin?se sistemose.

 • Pakeisti produkto kod?

  Galite pakeisti Windows Vista produkto kod?.
 • ?eiti vienai valandai
  • Galite ?eiti ? Windows Vista vienai valandai nor?dami ?sigyti nauj? produkto kod? ar pasiekti duomenis vietiniame kompiuteryje.
  • Galite naudoti daugel? Windows Vista funkcij?.
  • Galite suaktyvinti Windows Vista produkto kod?.
  • Galite nuotoliniu b?du pasiekti bendrai naudojam? tinklo viet?.

 • Likti ??j?

  Jei jau esate ??j? ? Windows Vista, galite likti. Windows Vista nei?registruos j?s? i? kompiuterio.
 • Paleisti Windows Vista saugiuoju re?imu

  Galite paleisti kompiuter? saugiuoju Windows Vista re?imu nor?dami pasiekti vietinius duomenis. Windows Vista nei?registruos j?s? i? kompiuterio.

Neautenti?kos versijos riboto funkcionalumo re?imas

Jeigu ?Windows Vista? veikia neautenti?kos versijos suma?into funkcionalumo re?imu, j?s gal?site atlikti ?iuos veiksmus:
 • Naudoti Windows Vista funkcijas

  Galite naudoti daugel? Windows Vista funkcij?.
 • Suaktyvinti Windows Vista

  Galite suaktyvinti Windows Vista produkto kod?.
 • Pakeisti produkto kod?

  Galite pakeisti Windows Vista produkto kod?.
 • ?eiti be laiko apribojim? nor?dami atlikti tam tikrus veiksmus

  Galite ?eiti ? Windows Vista (vienos valandos apribojimo n?ra) nor?dami ?sigyti nauj? produkto kod? ar pasiekti vietinius duomenis.

Pana?ios problemos ir sprendimai

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows Vista? aktyvinim? suma?into funkcionalumo re?imu, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
947874 Kaip ?diegti ?Windows Vista? 1 pakeitim? paket?, jei baig?si ?Windows Vista? aktyvinimo laikotarpis (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 925582 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 6 d. - Per?i?ra: 2.2
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB925582

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com