Raksta ID: 925582 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? izkl?st?ta samazin?tas funkcionalit?tes re??ma darb?ba sist?m? Windows Vista. ?aj? rakst? apl?koti divi samazin?t?s funkcionalit?tes re??ma veidi, to c?lo?i un pieejam?s darb?bas, kad dators darbojas ?aj? re??m?.

Svar?gi! ?aj? rakst? nav nor?d?tas darb?bas probl?mas nov?r?anai, kad dators darbojas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? iziet no samazin?tas funkcionalit?tes re??ma, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
925616 K??das zi?ojums, kas par?d?s, start?jot Windows Vista: "Ir beidzies aktiviz?cijas perioda der?guma termi??"


?is saturs ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ma veidi

Sist?m? Windows Vista ir ??du veidu samazin?tas funkcionalit?tes re??mi:
 • Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja p?rsniegts pagarin?juma periods
 • Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja nav apliecin?ts produkta autentiskums

Kas izraisa samazin?tas funkcionalit?tes re??mu?

?aj? sada?? ir aprakst?ti c?lo?i, kas var izrais?t divu veidu samazin?tas funkcionalit?tes re??mu.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja p?rsniegts pagarin?juma periods

Windows Vista p?rsl?dzas uz ?o samazin?t?s funkcionalit?tes re??mu p?c pagarin?juma perioda p?rsnieg?anas, ja ir sp?k? viens no nor?d?tajiem nosac?jumiem:
  Mazumtirdzniec?b? ieg?d?tas Windows Vista gad?jum?
  • Windows Vista netiek aktiviz?ta 30 dienu laik? p?c t?s instal??anas.
  • Windows Vista netiek atk?rtoti aktiviz?ta tr?s dienu laik? p?c noz?m?ga aparat?ras komponenta nomai?as dator?.

  Ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja (OEM) Windows Vista kopijas gad?jum?
  • Sist?ma Windows Vista netiek aktiviz?ta tr?s dienu laik? p?c OEM ra?otas m?tesplates vai ori?in?l?s m?tesplates mai?as pret m?tesplati, ko nav ra?ojis OEM.

 • Windows Vista korporat?v?s vai uz??muma versijas gad?jum?, ja tiek izmantots ?ifratsl?gu p?rvald?bas pakalpojums (Key Management Service ? KMS)

  Piez?me. KMS ?auj aktiviz?t datoru, izmantojot j?su vid? viesotu pakalpojumu, t?d?j?di nav j?izveido savienojums ar Microsoft serveriem.
  • Windows Vista netiek aktiviz?ta 30 dienu laik? p?c t?s instal??anas.
  • Windows Vista aktiviz?cija netiek atjaunota 210 dienu laik? p?c iepriek??j?s Windows Vista aktiviz?cijas.
  • Windows Vista netiek aktiviz?ta 30 dienu laik? p?c datora ciet? diska nomai?as.
 • Windows Vista korporat?v?s vai uz??muma versijas gad?jum?, ja tiek izmantota vair?ku instal?ciju aktiviz?cijas atsl?ga (Multiple Activation Key ? MAK)

  Piez?me. MAK ?auj aktiviz?t vair?kus datorus, izveidojot savienojumu ar Microsoft serveriem internet? vai izmantojot t?lruni.
  • Windows Vista netiek aktiviz?ta 30 dienu laik? p?c t?s instal??anas.
  • Windows Vista netiek atk?rtoti aktiviz?ta 30 dienu laik? p?c noz?m?ga aparat?ras komponenta nomai?as dator?.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja produkta autentiskums nav apliecin?ts

Windows Vista p?rsl?dzas uz ?o samazin?tas funkcionalit?tes re??mu, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Programma Windows Genuine Advantage (WGA) konstat? blo??tu vai viltotu produkta atsl?gu.

  Piez?me. WGA programma ir Microsoft pakalpojums, kas nosaka, vai dator? ir autentiska sist?mas Vista versija. Produkta atsl?ga ir unik?la programmat?ras atsl?ga, ko izmanto, lai identific?tu produktu k? ori?in?lu.

 • Programma WGA konstat? nepareizus vai modific?tus aktiviz?cijas bin?ros failus.

  Piez?me. Bin?rais fails ir datora fails, kur? ir kod?ti dati glab??anai un apstr?des veik?anai.

 • Windows Vista atrodas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, kas iest?jies p?c pagarin?juma perioda p?rsnieg?anas.

Darb?bas, kas nav pieejamas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?

?aj? sada?? ir aprakst?tas darb?bas, kas nav pieejamas divu veidu samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja p?rsniegts pagarin?juma periods

Ja sist?ma Windows Vista darbojas ?aj? samazin?t?s funkcionalit?tes re??m?, kad p?rsniegts pagarin?juma periods, nevar veikt t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
 • Ieb?v?to sp??u sp?l??ana

  Samazin?tas funkcionalit?tes re??m? nav pieejamas sp?les, kas iek?autas Windows Vista komplekt?cij?.
 • Papildu l?dzek?u izmanto?ana

  T?di Windows Vista papildu l?dzek?i k? Aero Glass, ReadyBoost un BitLocker samazin?tas funkcionalit?tes re??m? nav pieejami.
 • Pieteik?an?s uz laiku, kas ilg?ks par vienu stundu

  Samazin?tas funkcionalit?tes re??m? varat b?t pieteicies sist?m? Windows Vista tikai vienu stundu.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja produkta autentiskums nav apliecin?ts

Ja sist?ma Windows Vista darbojas ?aj? samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, nevar veikt t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
 • Noteiktu Windows Vista l?dzek?u izmanto?ana

  Samazin?tas funkcionalit?tes re??m? nav pieejami Windows Vista komplekt?cij? iek?autie l?dzek?i Aero Glass un Windows ReadyBoost.
 • Noteikta satura ieg??ana no Microsoft

  Samazin?tas funkcionalit?tes re??m? nav pieejams papildu saturs no Microsoft lejupiel?des centra.

Darb?bas, kas ir pieejamas samazin?tas funkcionalit?tes re??m?

?aj? sada?? ir aprakst?tas darb?bas, kas ir pieejamas divu veidu samazin?tas funkcionalit?tes re??m?.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja p?rsniegts pagarin?juma periods

Ja sist?ma Windows Vista darbojas ?aj? samazin?t?s funkcionalit?tes re??m?, kad p?rsniegts pagarin?juma periods, var veikt t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
 • Windows Vista aktiviz??ana

  Var aktiviz?t Windows Vista produkta atsl?gu.
 • Att?l? Windows Vista skript??ana

  Var izmantot Windows p?rvald?bas instrument?ciju (Windows Management Instrumentation ? WMI), lai dator? att?li palaistu skriptus.

  Piez?me. WMI ir infrastrukt?ra datu p?rvald?bai un Windows oper?t?jsist?mu darb?b?m.

 • Produkta atsl?gas nomai?a

  Var nomain?t Windows Vista produkta atsl?gu.
 • Pieteik?an?s uz vienu stundu
  • Sist?m? Windows Vista var pieteikties uz vienu stundu, lai ieg?tu jaunu produkta atsl?gu vai piek??tu datiem lok?laj? dator?.
  • Var izmantot liel?ko da?u l?dzek?u, kas pieejami sist?m? Windows Vista.
  • Var aktiviz?t Windows Vista produkta atsl?gu.
  • Var att?li piek??t koplietojamai t?kla vietai.

 • Pieteikta st?vok?a saglab??ana

  Ja esat jau pieteicies sist?m? Windows Vista, varat palikt pieteicies. Windows Vista neveic j?su atteik?anos dator?.
 • Windows Vista palai?ana dro?aj? re??m?

  Datoru var start?t sist?mas Windows Vista dro?aj? re??m?, lai var?tu piek??t lok?lajiem datiem. Windows Vista neveic j?su atteik?anos dator?.

Samazin?tas funkcionalit?tes re??ms, ja produkta autentiskums nav apliecin?ts

Ja sist?ma Windows Vista darbojas ?aj? samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, var veikt t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
 • Windows Vista l?dzek?u izmanto?ana

  Var izmantot liel?ko da?u l?dzek?u, kas pieejami sist?m? Windows Vista.
 • Windows Vista aktiviz??ana

  Var aktiviz?t Windows Vista produkta atsl?gu.
 • Produkta atsl?gas nomai?a

  Var nomain?t Windows Vista produkta atsl?gu.
 • Sist?m? var pieteikties uz neierobe?otu laiku, lai veiktu noteiktas darb?bas

  Sist?m? Windows Vista var pieteikties bez vienas stundas ierobe?ojuma, lai ieg?tu jaunu produkta atsl?gu vai piek??tu datiem lok?laj? dator?.

L?dz?gas probl?mas un risin?jumi

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows Vista aktiviz?ciju samazin?tas funkcionalit?tes re??m?, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
947874 K? instal?t Windows Vista 1. servisa pakotni, kad sist?mas Windows Vista aktiviz?cijas periods ir beidzies

Rekviz?ti

Raksta ID: 925582 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2010. gada 6. maijs - P?rskat??ana: 2.2
ATTIECAS UZ:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB925582

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com