ID c?a bài: 925616 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n kh?i đ?ng Windows Vista, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Kích ho?t ngay Windows
Th?i gian kích ho?t c?a b?n đ? h?t h?n và Windows không c?n làm vi?c.
Đ? s? d?ng Windows, b?n ph?i kích ho?t đ?ng g?i này c?a Windows.
Ngoài ra, thanh tác v? không xu?t hi?n, và b?n có h?n ch? quy?n truy c?p vào Windows Vista chương tr?nh và tính năng.

Lưu ?: Khi nh?ng tri?u ch?ng này x?y ra, Windows Vista đang ch?y trong ch? đ? gi?m ch?c năng.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra cho m?t ho?c nhi?u trong nh?ng l? do sau đây:
 • B?n không kích hoạt Windows Vista trong th?i h?n 30 ngày kích ho?t.
 • Windows Vista phát hi?n ph?n c?ng trên computerhas c?a b?n thay đ?i đáng k? và r?ng b?n đ? không kích ho?t l?i Windows Vista 3 ngày withinthe kho?ng th?i gian đ? tái kích ho?t.
 • B?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Windows Vista wasdetected đó là không ph?i là chính h?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem ph?n "Gi?i pháp".

Gi?i pháp

N?u b?n tin r?ng b?n có m?t đ?ng g?i Windows Genuine Advantage c?a Windows Vista, s? d?ng nh?ng phương pháp đ? kh?c ph?c v?n đ?.

Lưu ?:Chương tr?nh Windows Genuine Advantage (WGA) là m?t ph?n c?a Microsoft nh?m b?o v? các khách hàng và đ?i tác gi? ph?n m?m và nâng cao nh?n th?c khách hàng giá tr? c?a ph?n m?m Microsoft chính h?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Genuine/

Phương pháp 1: phím ENTER s?n ph?m c?a b?n

 1. Trong kích hoạt Windows ngay s? thư, b?m vào nh?p l?i khóa s?n ph?m c?a b?n.
 2. Ch?p nh?n l?i nh?c ngư?i dùng ch?p nh?n.
 3. G? khóa s?n ph?m, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
B?n có th? t?m khóa s?n ph?m trên tay áo Windows CD ho?c trên trư?ng h?p đ?a compact Windows.

Lưu ?: N?u Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t s?n b?i m?t h?ng s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), khóa s?n ph?m xu?t hi?n trên m?t nh?n dán trên trư?ng h?p c?a máy tính.

Phương pháp 2: kích hoạt Windows Vista b?ng cách s? d?ng h? th?ng đi?n tho?i t? đ?ng

Đ? kích hoạt Windows Vista b?ng đi?n tho?i, b?n ph?i s? d?ng m?t h? th?ng đi?n tho?i t? đ?ng. Đ? kích hoạt Windows Vista b?ng cách s? d?ng h? th?ng đi?n tho?i t? đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào máy tính.
 2. Trên thanh công c?, b?m thu?c tính h? th?ng, và sau đó nh?p vào đây đ? kích hoạt Windows bây gi? trong ph?n kích hoạt Windows.

  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c nh?p vào ti?p t?c.
 3. Nh?p vào Hi?n th? cho tôi nh?ng cách khác đ? kích ho?t.
 4. Nh?p vào s? d?ng h? th?ng đi?n tho?i t? đ?ng, và sau đó làm theo các hư?ng d?n.

Phương pháp 3: Liên h? v?i Microsoft

N?u Windows phát hi?n ph?n c?ng trên máy tính c?a b?n đ? thay đ?i đáng k?, và các phương pháp trư?c đó không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, b?n có th? ph?i liên h? v?i Microsoft đ? đư?c tr? giúp. Đ? xem danh sách Microsoft kích ho?t Trung tâm s? đi?n tho?i trên toàn th? gi?i, h?y vào web site Microsoft sau đây:
http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=71142
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kích hoạt Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
921471 kích hoạt Windows th?t b?i và có th? t?o ra m? l?i 0x8004FE33
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Vista Kích ho?t, h?y vào web site Microsoft sau đây:
G? r?i v?n đ? kích ho?t
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/57cc0e65-f70c-49fd-bdaa-6da83d6a35af1033.mspx
H?i đáp thư?ng g?p
http://windowshelp.Microsoft.com/Windows/en-US/help/62088be6-3538-46a6-99fb-05e74aeb48b51033.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? hi?u t?nh hu?ng ph? bi?n xác nh?n th?t b?i, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/Genuine/Downloads/FailureScenarios.aspx?displaylang=en

Thu?c tính

ID c?a bài: 925616 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
T? khóa: 
kbresolve kbtshoot kbexpertisebeginner kbactivation kbprb kbmt KB925616 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 925616

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com