Ban khng th chuyn ma phng tin c bao v bng DRM trong Windows Media Player 11

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 925706 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Microsoft Windows Media Player 11 co th khng chuyn ma c phng tin c bao v bng cng ngh quan ly quyn ky thut s (DRM) cho phu hp vi phng tin di ng.

NGUYN NHN

Hin tng nay co th xay ra do tp c bao v bng DRM khng th chuyn i sang bt ky inh dang nao khac. Hin tng nay cung co th xay ra do tp c bao v bng DRM khng th ma hoa lai cung inh dang bng cach s dung tc bit khac.

Hin tng nay co th xay ra ngay ca khi ban co giy phep t nha cung cp ni dung cho phep sao chep tp. Hin tng nay cung ap dung cho nhac a c sao chep t CD m thanh sang tp m thanh cua Windows Media (WMA) bng cach bt tuy chon "Sao chep nhac c bao v".

CCH GI?I QUY?T KHC

Cac tp m thanh cua Windows Media c bao v bng DRM va cac tp Video cua Windows Media c bao v bng DRM hin khng th chuyn ma c. khc phuc han ch nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau y tuy theo trng hp cua ban.

Phng phap 1: Tt tuy chon "Sao chep nhac c bao v" ri sao chep lai ni dung

  1. Bm chut phai vao thanh cng cu Windows Media Player, tro ti Cng cu ri bm Tuy chon.
  2. Bm vao tab Sao cheo Nhac.
  3. Bm bo chon hp kim Sao chep nhac c bao v.
  4. Sao chep lai nhac cua ban.

Phng php 2: Tt ch chuyn ma

Ban co th tt ch chuyn ma cho mt thit bi nu thit bi o h tr phat lai tp phng tin trang thai ban u cua chung. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Bm chut phai vao thanh cng cu Windows Media Player, tro ti Cng cu ri bm Tuy chon.
  2. Bm vao tab Thit bi.
  3. Chon mt thit bi ri bm Thuc tinh.
  4. Bm vao tab Cht lng ri bm bo chon hp kim Chuyn i nhac, anh, video va chng trinh truyn hinh theo yu cu.

Phng php 3: Tt tuy chon "Sao chep nhac c bao v" ri ghi va sao chep ni dung

Ban co th ghi ni dung vao CD m thanh ri sao chep lai CD m thanh o vao tp m thanh cua Windows Media khng c bao v hoc tp MP3 khng c bao v. thc hin vic nay, ban phai co quyn ghi nhac c bao v bng DRM sang CD m thanh. Sau khi ban ghi va sao chep phng tin, Windows Media Player co th chuyn ma phng tin cho thit bi cua ban.

Chu y Khi ban ghi ni dung sang CD m thanh ri sao chep lai ni dung o sang tp m thanh cua Windows Media hoc tp MP3, cht lng m thanh co th bi giam. Hin tng giam cht lng m thanh nay c bit d nhn thy khi ban s dung tc bit giam i so vi tc bit c s dung trong tp gc.

THAM KH?O

bit thm thng tin v m thanh va video c bao v bng DRM, hay bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307689 Thng bao li "Gii han Quyn Ky thut s" khi ban c gng chuyn i tp m thanh c cp phep
307692 Thng bao li khi ban c gng chuyn i tp c cp phep. Tp khng th chuyn i c do gii han quyn ky thut s
303271 Windows Media Player khng chuyn ma tp DRM sang thit bi di ng cua ban

Thu?c tnh

ID c?a bi: 925706 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Media Player 11
T? kha:
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB925706

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com