Flight Simulator X: Cac yu cu H thng Ti thiu

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 925724 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cac yu cu h thng ti thiu cho tt ca cac phin ban va goi m rng sn co cua Microsoft Flight Simulator X. Xem phn Ap dung cho co danh sach y u cac tiu nay.

THNG TIN THM

xac inh xem may tinh cua ban co ap ng cac yu cu h thng ti thiu hay khng, hay s dung Cng cu Chn oan DirectX (Dxdiag.exe). khi ng Cng cu Chn oan DirectX, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , nhp dxdiag vao hp Bt u Tim kim, sau o nhn ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn quan tri vin, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn.
 2. Ghi lai cac gia tri cho B x ly va cho B nh.
 3. Bm tab Hin thi.
 4. Trong Thit bi, ghi lai cac gia tri cho Tn va cho Tng Dung lng B nh Gn ung cua the video.

Cac yu cu h thng ti thiu

Flight Simulator X

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Cu phnCac yu cu h thng ti thiu
H iu hanhWindows 7, Windows Vista hoc Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2)
B x ly cua may tinh1.0 gigahertz (GHz)
B nhRAM 256 megabytes (MB) danh cho Windows XP SP2
RAM 512 MB danh cho Windows 7 va Windows Vista
Dung lng ia cngDung lng ia cng sn co 14 gigabytes (GB)
The videoThe video tng thich DirectX 9 32 MB
DVDTc 32x
m thanhThe m thanh, loa hoc tai nghe
Thit bi troBan phim va chut hoc trinh iu khin tro chi tng thich (Trinh iu khin Xbox 360 danh cho Windows)
Kt ni Internet chi trc tuynB iu hp mang chi tro chi nhiu ngi chi trong LAN
Truy nhp Internet bng thng rng chi tro chi nhiu ngi chi trn Windows Live

Goi M rng Tng tc cua Flight Simulator X

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Cu phnCac yu cu h thng ti thiu
H iu hanhWindows 7, Windows Vista hoc Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2)
B x ly cua may tinh2.0 gigahertz (GHz) tr ln
B nhRAM 1 gigabyte (GB) tr ln
Dung lng ia cngDung lng ia cng sn co 4 gigabytes (GB)
The videoThe video tng thich DirectX 9 (hoc phin ban mi hn)
RAM video 128 MB tr ln, Shader Model phin ban 1.1 tr ln
DVDTc 32x
m thanhThe m thanh, loa hoc tai nghe
Thit bi troBan phim va chut hoc trinh iu khin tro chi tng thich (chng han nh Trinh iu khin Xbox 360 danh cho Windows)
Kt ni Internet chi trc tuynB iu hp mang chi tro chi nhiu ngi chi trong LAN
Truy nhp Internet bng thng rng chi tro chi nhiu ngi chi trn Windows Live
Chu y Goi M rng Tng tc yu cu chng trinh Flight Simulator X ban u c cai t. Tt ca cac yu cu h thng cho Flight Simulator X phai c ap ng hoc vt qua goi m rng hoat ng binh thng.

Phn cng hoa c h tr

chi Flight Simulator X, may tinh phai ap ng cac yu cu h thng ti thiu. Ngoai ra, phn cng phai vt qua kim tra h thng khi ban khi ng tro chi. Nu ban gp phai hiu sut tro chi chm, thit t trong tro chi phai c iu chinh.

bit thm thng tin v cach cai thin hiu sut tro chi, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
927286 Flight Simulator X: Hiu sut tro chi chm hn mong i
Nu ban nhn c thng bao li cho bit rng the video cua ban hoc trinh iu khin video cua ban khng hoat ng vi tro chi, hay xem bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft:
925722 Khc phuc s c hoa trong Flight Simulator X

Phn cng khng c h tr

The video sau c bit la tng thich vi Flight Simulator X va vi Goi M rng Tng tc:
 • Intel 845/910/945/965 series
 • sis650_651_740 hoc qua
 • s3g unichrome igp
Danh sach nay co th khng y u. Ghe thm Web site cua nha san xut the video cua ban tim kim moi vn tng thich a bit. Mt s the video co th khng hoat ng vi Goi M rng Tng tc cua Flight Simulator X vi chung khng h tr Shader Model, nh tro chi yu cu. Nu ban co the video khng ap ng yu cu nay, ban co th phai mua the video khac chi tro chi.

Nu may tinh khng ap ng cac yu cu h thng ti thiu, ban se nhn c thng bao li cho bit rng phn cng cua ban khng c h tr hoc khng tng thich. giai quyt s c nay, hay nng cp cac thanh phn phn cng trn may tinh.

thc hin vic nay, hay lin h vi nha san xut may tinh. bit thm thng tin v cach nng cp phn cng hoa cua ban, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/moviemaker/expert/dunn_03august11_vc.mspx
Ngoai ra, ban co th xem va so sanh cac tinh nng va gia cua cac the video khac nhau. thc hin vic nay, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft, nhp the video vao hp Tim kim, sau o nhn ENTER:
http://www.windowsmarketplace.com
http://products.live.com

Thu?c tnh

ID c?a bi: 925724 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
T? kha:
dftsdahomeportal kbhowto kbsetup kbexpertisebeginner kbinfo KB925724

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com