Straipsnio ID: 925757 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
SVARBU: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. ?sitikinkite, kad prie? keisdami registr? suk?r?te atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines registro kopijas, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame nuosekliame straipsnyje apra?oma, kaip i?vengti, kad Microsoft Office programos nerodyt? ?sp?jimo prane?imo kiekvien? kart?, kai spustelite 2007 Office programoje esant? hipersait?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?SP?JIMAS: jei naudodami registro rengykl? arba kit? b?d? registr? pakeisite neteisingai, gali i?kilti dideli? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. Microsoft negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.

Kai naudodami 2007 Office spustelite hipersait? ar su vykdomuoju failu susiet? objekt?, gaunate ?? ?sp?jimo prane?im?:
Atidaromas ?kelias/failovardas?.
Hipersaitai gali b?ti kenksmingi j?s? kompiuteriui ir duomenims. Nor?dami apsaugoti savo kompiuter?, spustel?kite tik hipersaitus i? patikim? ?altini?. Ar norite t?sti?
Taip atsitinka neatsi?velgiant ? j?s? saugos lygio parametrus.

PASTABA: nor?dami surasti savo saugos lygio parametrus, nukreipkite ?ymikl? ? meniu ?rankiai parinkt? Makrokomandos, tada spustel?kite Sauga.

Be to, atidarydami TIFF paveiksl?lius ar Microsoft Document Imaging (MDI) failus, gaunate ?? ?sp?jimo prane?im?:
Atidaromas kelias/failovardas.
Kai kuriuose failuose gali b?ti virus? arba jie gali kitaip pakenkti j?s? kompiuteriui. Svarbu ?sitikinti, kad ?is failas yra i? patikimo ?altinio. Ar norite ?? fail? atidaryti?
?? ?sp?jimo prane?im? gaunate net tada, kai jau esate panaudoj? ?iame straipsnyje apra?yt? registro rakt?. ?? ?sp?jimo prane?im? sukuria HLINK.dll failas, kai apdorojamas nar?ymo saitas. 2007 Office hipersaito ?sp?jimo prane?im? galite atskirti nuo HLINK ?sp?jimo prane?imo pagal tai, ar jame nurodytas failo kelias yra kabut?se. 2007 Office prane?ime yra kabut?s. HLINK prane?ime kabu?i? n?ra. Tikrindama dokumento pl?tin?, programos ar klas?s identifikatori? ir MIME tip? 2007 Office bando nustatyti, ar pats failo tipas yra nesaugus.

Hipersaito ?sp?jim? 2007 Office programose u?draudimas

Nor?dami u?drausti hipersaito ?sp?jimus 2007 Office programose, kai naudojamas http:// ar ftp:// adresas, turite sukurti nauj? dalin? registro rakt?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Dialogo lange Atidaryti ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Naudodami registro rengykl? suraskite vien? i? ?i? dalini? registro rakt?:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Common
  PASTABA: turite pakeisti tik vien? i? ?i? dalini? registro rakt?. Nereikia keisti abiej?.
 4. Spustel?kite dalin? registro rakt?, nukreipkite ?ymikl? ? meniu Redagavimas parinkt? Naujas, tada spustel?kite Raktas.
 5. Nor?dami pavadinti rakt?, ?ra?ykiteSauga ir paspauskite ENTER.
 6. Meniu Redagavimas nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 7. Nor?dami pavadinti rakt?, ?ra?ykiteHipersaito_?sp?jimo_u?draudimas ir paspauskite ENTER.
 8. De?in?je srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Hipersaito_?sp?jimo_u?draudimas, tada spustel?kite Modifikuoti.
 9. Dialogo lange Redaguoti DWORD reik?m? spustel?kite De?imtainis, tada dalyje Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1.

  PASTABA: reik?m? 0 ?galina hipersaito ?sp?jimo prane?im?. Reik?m? 1 u?draud?ia hipersaito ?sp?jimo prane?im?.
 10. Spustel?kite Gerai.
 11. I?eikite i? registro rengykl?s.

Jei vis tiek gaunate ?sp?jimo prane?im?

Vis tiek galite gauti Microsoft Windows ?sp?jimo prane?im?. Jei atlik? ?iame straipsnyje nurodytus veiksmus vis dar gaunate ?sp?jimo prane?im?, nor?dami i?spr?sti ?i? problem? pasinaudokite vienu i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das: i?junkite bandom? atidaryti fail? parinkt? Patvirtinti atidarym? po atsisiuntimo

 1. Dukart spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Skirtuko Fail? tipai lauke Registruoti fail? tipai pasirinkite atitinkam? failo vardo pl?tin? (pvz., WMV), tada spustel?kite I?samiau.
 4. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Patvirtinti atidarym? po atsisiuntimo, tada spustel?kite Gerai.
 5. Dialogo lange Aplanko parinktys spustel?kite U?daryti.

2 b?das: pakeiskite dalin? registro rakt? HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags

Naudokit?s ?iuo b?du, jei ?sp?jimo prane?imai rodomi keliuose kompiuteriuose.

Nor?dami u?drausti ?sp?jimo prane?im?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Suraskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Spustel?kite EditFlags, tada meniu Redagavimas spustel?kite Pervardyti.
 4. ?ra?ykite OldEditFlags ir paspauskite ENTER.
 5. Meniu Redagavimas nukreipkite ?ymikl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 6. ?ra?ykite EditFlags ir paspauskite ENTER.
 7. Meniu Redaguoti spustel?kite Modifikuoti.
 8. Dialogo langoRedaguoti DWORD reik?m? dalyje Pagrindas spustel?kite ?e?ioliktainis.
 9. ?veskite 10000 ir spustel?kite Gerai.
Nor?dami i? naujo ?galinti ?sp?jimo prane?im?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Suraskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Spustel?kite EditFlags, tada meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 4. ?veskite 0 ir spustel?kite Gerai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 925757 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. gegu??s 13 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto KB925757

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com