Raksta ID: 925757 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir detaliz?ti aprakst?ts, k? iesp?jot vai atsp?jot br?din?juma zi?ojuma r?d??anu ikreiz, kad noklik??in?t uz hipersaites k?d? no Microsoft Office 2007 vai Microsoft Office 2010 programm?m. 

PAPILDINDORM?CIJA

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir nor?d?tas re?istra modific??anas darb?bas. Ta?u, ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c prec?zi iev?rojiet sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. Tas sniedz iesp?ju atjaunot re?istru, ja rodas probl?mas. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
322756 Re?istra dubl?juma izveide un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows


Ja k?d? no Office 2007 vai Office 2010 programm?m noklik??in?t uz hipersaites vai objekta, kas ir saist?ts ar izpild?mu failu, tiek par?d?ts t?l?k redzamais br?din?juma zi?ojums.
Tiek atv?rts ?ce??/faila nosaukums?.
Hipersaites var b?t kait?gas j?su datoram un datiem. Lai aizsarg?tu datoru, noklik??iniet tikai uz t?m hipersait?m, kuras ir no uzticamiem avotiem. Vai v?laties turpin?t?
Tas var notikt neatkar?gi no dro??bas l?me?a iestat?jumiem.

Piez?me. Lai atrastu dro??bas l?me?a iestat?jumus, izv?ln? Tools (R?ki) nor?diet uz Macro (Makro) un p?c tam noklik??iniet uz Security (Dro??ba).

Turkl?t, atverot gan TIFF form?ta att?lus, gan Microsoft Document Imaging (MDI) failus, sa?emsit ??du br?din?juma zi?ojumu:
Tiek atv?rts ce??/faila nosaukums.
Da?os failos var b?t v?rusi vai ar? tie var k? cit?di kait?t datoram. Svar?gi ir p?rliecin?ties, vai fails ir no uzticama avota. Vai v?laties atv?rt ?o failu t?l?t?
?o br?din?juma zi?ojumu sa?emsit ar? tad, ja jau ir ieviesta ?aj? rakst? aprakst?t? re?istra atsl?ga. ?o br?din?juma zi?ojumu, apstr?d?jot saites navig?ciju, rada HLINK.dll fails. Programmu komplekta Office 2007 vai Office 2010 hipersaites br?din?juma zi?ojumu no HLINK br?din?juma zi?ojuma var at??irt p?c t?, vai taj? nor?d?tais faila ce?? ir ietverts p?di??s. Programmat?ras Office 2007 vai Office 2010 zi?ojum? faila ce?? ir ietverts p?di??s. HLINK zi?ojum? nav p?di?u. Programmat?r?s Office 2007 un Office 2010 tiek p?rbaud?ts dokumenta papla?in?jums, progID, parametrs classid un MIME tips, lai noteiktu, vai faila tips ir dro?s.

Hipersaites br?din?jumu iesp?jo?ana vai atsp?jo?ana Office 2007 un Office 2010 programm?s

Ja v?laties, lai m?s iesp?jotu hipersai?u br?din?jumus Office 2007 un Office 2010 programm?s, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties pats iesp?jot ?os iestat?jumus, p?rejiet uz sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.


Iesp?jot hipersai?u br?din?jumus
Microsoft Fix it 50681


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Ta?u autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir radusies probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

Lai iesp?jotu vai atsp?jotu hipersai?u br?din?jumu r?d??anu Office 2007 un Office 2010 programm?s, ja tiek izmantota adrese http://, a notes://, vai ftp://, ir j?izveido jauna re?istra apak?atsl?ga. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Dialoglodzi?? Atv?rt ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?mes 
  • Ir j?modific? tikai viena no ??m re?istra apak?atsl?g?m. Nav nepiecie?ams modific?t abas atsl?gas. 
  • Ja jau past?v apak?atsl?ga Security, atlasiet to un p?rejiet pie 6. darb?bas.
 3. Re?istra redaktor? atrodiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m (Office 2007): 
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\CommonHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Common
  . Re?istra redaktor? atrodiet vienu no ??m re?istra apak?atsl?g?m (Office 2010): 
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\CommonHKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Common
  .
 4. Noklik??iniet uz re?istra apak?atsl?gas, izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauna un p?c tam noklik??iniet uz Atsl?ga.
 5. Ierakstiet Security un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 6. Izv?ln? Edit (Redi??t) nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD Value (DWORD v?rt?ba).
 7. Ierakstiet DisableHyperlinkWarning un p?c tam nospiediet tausti?u Enter, lai ierakstam pie??irtu nosaukumu.
 8. Labaj? r?t? ar labo peles pogu noklik??iniet uz DisableHyperlinkWarning un p?c tam uz Modify (Modific?t).
 9. Dialoglodzi?? DWORD v?rt?bas redi???ana noklik??iniet uz Decim?lda?skaitlis un p?c tam lodzi?? V?rt?bu dati ierakstiet v?rt?bu 1 vai 0.

  Piez?me. Ja v?rt?ba ir 0, tad hipersaites br?din?juma zi?ojums ir iesp?jots. V?rt?ba 1 atsp?jo hipersaites br?din?juma zi?ojumu.
 10. Noklik??iniet uz Labi.
 11. Beidziet darbu ar re?istra redaktoru.

Ja joproj?m tiek r?d?ts br?din?juma zi?ojums

Ar? p?c br?din?juma zi?ojumu atsp?jo?anas, iesp?jams, joproj?m sa?emsit Microsoft Windows br?din?juma zi?ojumus. Ja p?c ?aj? rakst? nor?d?to darb?bu veik?anas joproj?m sa?emat br?din?juma zi?ojumu, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?t?j?m metod?m, lai nov?rstu ?o probl?mu.

Piez?me. 1. metode attiecas tikai uz sist?mu Windows XP un agr?k?m sist?mas Windows versij?m. Ja lietojat sist?mu Windows Vista vai jaun?ku sist?mas Windows versiju, izmantojiet 2. metodi. 

1. metode. Faila tipam, kuru m??in?t atv?rt, izsl?dziet opciju ?Apstiprin?t atv?r?anu p?c lejupiel?des?

 1. Veiciet dubultklik??i uz Mans dators.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
 3. Z?mnes Failu tipi lodzi?? Re?istr?tie failu tipi izv?lieties attiec?go faila nosaukuma papla?in?jumu (piem?ram, WMV) un p?c tam noklik??iniet uz Papildu.
 4. Not?riet izv?les r?ti?u Apstiprin?t atv?r?anu p?c lejupiel?des un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Dialoglodzi?? Mapes opcijas noklik??iniet uz Aizv?rt.

2. metode. Re?istra apak?atsl?gas HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags modific??ana

Izmantojiet ?o metodi, ja br?din?juma zi?ojums tiek r?d?ts vair?kos datoros. 

Lai atsp?jotu br?din?juma zi?ojumu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Noklik??iniet uz EditFlags (Redi??t karodzi?us) un p?c tam izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Rename (P?rd?v?t).
 4. Ierakstiet OldEditFlags un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Izv?ln? Edit (Redi??t) nor?diet uz New (Jauns) un p?c tam noklik??iniet uz DWORD value (DWORD v?rt?ba).
 6. Ierakstiet EditFlags un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 8. Dialoglodzi?a Edit DWORD Value (DWORD v?rt?bas redi???ana) sada?? Base (B?ze) noklik??iniet uz Hexadecimal (Heksadecim?l? sist?ma).
 9. Ierakstiet 10000 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
Lai atk?rtoti atsp?jotu br?din?juma zi?ojumu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt un Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Noklik??iniet uz EditFlags (Redi??t karodzi?us) un p?c tam izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 4. Ierakstiet 0 un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

Piez?me. Ar? p?c ?o darb?bu veik?anas tiks r?d?ts br?din?juma zi?ojums, ja programmu komplekt? Office 2010 atv?rsit failus aizsarg?taj? skat?.Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, varat nelas?t ??s sada?as turpin?jumu. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 925757 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 20. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbfixme kbmsifixme KB925757

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com