Identifikator ?lanka: 925757 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak postepeno opisuje kako da omogu?ite ili onemogu?ite prikazivanje poruke upozorenja svaki put kada kliknete na hipervezu u programu sistema Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2010.

Dodatne informacije

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Tako mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


U sistemima Office 2007 i Office 2010, kada kliknete na hipervezu ili na objekat povezan sa izvr?nom datotekom, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
Otvaranje ?putanja/ime datoteke?.
Hiperveze mogu da budu ?tetne za va? ra?unar i podatke. Da biste za?titili svoj ra?unar, kliknite samo na hiperveze koje dolaze od izvora u koje imate poverenja. ?elite li da nastavite?
Ovo se de?ava bez obzira na postavke nivoa bezbednosti.

Napomena Da biste prona?li postavke nivoa bezbednosti, postavite pokaziva? na Makro u meniju Alatke, a zatim izaberite stavku Bezbednost.

Pored toga, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci prilikom otvaranja TIFF slika ili Microsoft Document Imaging (MDI) datoteka:
Otvaranje putanja/ime datoteke.
Neke datoteke mogu da sadr?e viruse ili na neki drugi na?in budu ?tetne za va? ra?unar. Va?no je da budete sigurni da datoteka dolazi od poverljivog izvora. ?elite li da otvorite ovu datoteku?
Dobi?ete ovu poruku upozorenja ?ak i kada ste u potpunosti primenili klju? registratora koji ovaj ?lanak opisuje. Ova poruka upozorenja dolazi od datoteke HLINK.dll prilikom pronala?enja veze. Mo?ete da razlikujete hipervezu sa porukom upozorenja u sistemu Office 2007 ili Office 2010 od HLINK poruke upozorenja tako ?to ?ete pogledati da li se putanja datoteke nalazi izme?u znakova navoda. Poruka u sistemu Office 2007 ili Office 2010 sadr?i znakove navoda. HLINK poruka ne sadr?i znakove navoda. Office 2007 i Office 2010 poku?avaju da utvrde da li je sam tip datoteke nebezbedan tako ?to proveravaju oznaku tipa datoteke, progid, classid i MIME tip dokumenta.

Kako da globalno omogu?ite ili onemogu?ite hiperveze sa porukom upozorenja

Da bismo omogu?ili hiperveze sa porukom upozorenja za 2007 Office programe i Office 2010 programe umesto vas, idite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da omogu?ite postavku, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Omogu?avanje hiperveza sa porukom upozorenja
Microsoft Fix it 50681
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste omogu?ili hiperveze sa upozorenjima u programima sistema Office 2007 i Office 2010 prilikom upotrebe adrese http://, notes://, ili ftp://, morate da kreirate novi potklju? registratora. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U dijalogu Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomene
  • Morate da izmenite samo jedan od ovih potklju?eva registratora. Ne morate da menjate oba.
  • Ako potklju? ?Bezbednost? ve? postoji, kada izaberete potklju? ?Bezbednost? pre?ite direktno na korak 6.
 3. U ure?iva?u registratora prona?ite jedan od slede?ih potklju?eva registratora za 2007 Office:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
  U ure?iva?u registratora tako?e mo?ete da prona?ete jedan od slede?ih potlju?eva registratora za Office 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
 4. Izaberite potklju? registratora, postavite pokaziva? na stavku Novo u meniju Ure?ivanje, a zatim kliknite na stavku Klju?.
 5. Otkucajte Bezbednost, a zatim pritisnite taster Enter da biste imenovali klju?.
 6. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 7. Otkucajte DisableHyperlinkWarning, a zatim pritisnite taster Enter da biste imenovali stavku.
 8. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku DisableHyperlinkWarning, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 9. U dijalogu Ure?ivanje vrednosti DWORD, izaberite opciju Decimalno, a zatim otkucajte 1 ili 0 u okviru Podaci o vrednosti.

  Napomena Vrednost 0 omogu?ava hipervezu sa porukom upozorenja. Vrednost 1 onemogu?ava hipervezu sa porukom upozorenja.
 10. Kliknite na dugme U redu.
 11. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Omogu?avanje ili onemogu?avanje hiperveza sa upozorenjima po protokolu

Da biste onemogu?ili prikaz bezbednosnih upozorenja za odre?eni protokol, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\xx.0\Common\Security\Trusted Protocols\All Applications
  Napomena U ovom potklju?u, zamenite ?xx.0? sa 12.0 za Outlook 2007 i sa 14.0 za Outlook 2010.
 3. Kliknite na klju? ?Sve aplikacije?.
 4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 5. Unesite ime protokola koji ?elite da isklju?ite. Na primer, da biste onemogu?ili prikaz bezbednosnog upozorenja za ?Napomene?: protokol, unesite Napomene:.

  Napomena
  Uverite se da ste uklju?ili znak za dve ta?ke (:).
 6. Pritisnite taster Enter..
 7. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Ako i dalje dobijate poruke upozorenja

Nakon ?to onemogu?ite poruke upozorenja, mo?da ?ete i dalje dobijati poruke upozorenja od operativnog sistema Microsoft Windows. Ako nastavite da dobijate poruke upozorenja kada izvr?ite korake navedene u ovom ?lanku, za re?avanje problema koristite neki od slede?ih metoda.

Napomena 1. metod se odnosi samo na Windows XP i starije verzije operativnog sistema Windows. Za operativni sistem Windows Vista i novije verzije operativnog sistema Windows koristite 2. metod 

1. metod: Isklju?ite opciju ?Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja? za tip datoteke koju poku?avate da otvorite

 1. Kliknite dvaput na stavku Moj ra?unar.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 3. Na kartici Tipovi datoteka, u polju Registrovani tipovi datoteka, izaberite odgovaraju?u oznaku tipa datoteke (na primer, WMV), a zatim izaberite stavku Vi?e opcija.
 4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. U dijalogu Opcije fascikle kliknite na dugme Zatvori.

2. metod: Izmenite potklju? registratora HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags

Koristite ovaj metod ako poruka upozorenja uti?e na vi?e ra?unara.

Da biste onemogu?ili poruku upozorenja, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
  Na primer, ako je oznaka tipa datoteke WMV, izaberite HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku EditFlags, a zatim kliknite na dugme Preimenuj.
 4. Otkucajte OldEditFlags, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 6. Otkucajte EditFlags, a zatim pritisnite taster ENTER.
 7. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izmeni.
 8. U dijalogu Ure?ivanje vrednosti DWORD, izaberite Heksadecimalno u okviru stavke Osnovno.
 9. Otkucajte 10000 i kliknite na dugme U redu.
Da biste ponovo omogu?ili poruku upozorenja, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora:
  HKEY_CLASSES_ROOT\<CLSID>\EditFlags
 3. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku EditFlags, a zatim kliknite na dugme Izmeni.
 4. Otkucajte 0 i kliknite na dugme U redu.

Napomena ?ak i nakon ?to izvr?ite ove korake, dobija?ete poruku upozorenja ako otvorite datoteke u sistemu Office 2010 u okviru opcije Za?ti?eni prikaz.Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 925757 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbfixme kbmsifixme KB925757

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com