Tr?kst Acrobat PDF funkcionalit?tes vai programma Outlook neparedz?ti tiek aizv?rta p?c jaunin??anas uz Outlook 2007

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 925761 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ir instal?ta Adobe Acrobat 6.x vai jaun?ka programmas Adobe Acrobat versija. P?c jaunin??anas uz Microsoft Office Outlook 2007 var nov?rot k?du no ??m paz?m?m:
 • Programm? Outlook 2007 tr?kst Acrobat PDF funkcionalit?tes.
 • M??inot nos?t?t vai atv?rt e-pasta vienumu, programma Outlook 2007 tiek neparedz?ti aizv?rta. Rodoties ?ai paz?mei, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
  Programm? Microsoft Office Outlook ir radusies probl?ma, t?p?c programma ir j?aizver. Atvainojiet par sag?d?taj?m ne?rt?b?m.
  Turkl?t k??das zi?ojum? ir k??das paraksts, kas ir l?dz?gs ?im:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  Lietojumprogrammas nosaukumsLietojumprogrammas versijaModu?a nosaukumsModu?a versijaNob?de
  Outlook.exe12.0.3111.1010Kernel32.dll5.1.2600.21800001eb33
  Piez?me. Lietojumprogrammas versijas, modu?u nosaukumi, modu?u versijas un nob?des v?rt?bas var b?t da??das.
 • Programm? Outlook 2007 m??inot nos?t?t e-pasta zi?ojumu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Zi?ojumapmai?as interfeiss atgrie? nezin?mu k??du.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja instal?t?s programmas Adobe Acrobat versija nesader ar programmu Outlook 2007. Piem?ram, programma Outlook 2007 autom?tiski atsp?jo programmas Adobe Acrobat funkcionalit?ti, ja ir instal?ta programma Adobe Acrobat 6 vai Adobe Acrobat 8.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:

1. metode. Jauniniet uz Adobe Acrobat 7.0.7 vai jaun?ku programmas Adobe Acrobat versiju

Lai ieg?tu papildinform?ciju par jaunin??anu, apmekl?jiet ?o Adobe Web vietu:
http://www.adobe.com/
Ja jums ir programmas Adobe Acrobat 7.x versija, kas ir vec?ka par 7.0.7, instal?jiet programmas Adobe Acrobat 7.0.7 atjaunin?jumu. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Adobe Web vietu:
http://www.adobe.com/support/techdocs/332877.html
Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

2. metode. Acrobat PDFMaker integr?cijas atsp?jo?ana programmai Outlook

Ja jums ir programmas Adobe Acrobat at??ir?ga versija vai 1. metode neatrisina probl?mu, atsp?jojiet Acrobat PDFMaker integr?ciju programmai Outlook. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Izejiet no vis?m programm?m.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Vad?bas panelis un p?c tam uz Pievienot vai no?emt programmas.
 3. Sada?? Pa?laik instal?t?s programmas un atjaunin?jumi noklik??iniet uz programmas Adobe Acrobat versijas, kura jums ir, un p?c tam noklik??iniet uz Main?t.
 4. Noklik??iniet uz T?l?k.
 5. Noklik??iniet uz Modific?t un p?c tam uz T?l?k.
 6. Izv?rsiet Izveidot Adobe PDF.
 7. Izv?rsiet Acrobat PDFMaker.
 8. Noklik??iniet uz ikonas blakus Microsoft Outlook un p?c tam uz ?is l?dzeklis neb?s pieejams.
 9. Noklik??iniet uz T?l?k.
 10. Noklik??iniet uz Atjaunin?t.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 925761 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 2. marts - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbconversion kbcrashes kbprod2web kb3rdparty kberrmsg kbaddin kbstartprogram kbexpertisebeginner kbprb KB925761

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com