Sist?mu Windows Vista nevar atinstal?t, izmantojot vad?bas pane?a programmu un l?dzek?u r?ka opciju "No?emt programmas instal?ciju"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 925809 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

J?s veicat Microsoft Windows XP jaunin??anu uz Windows Vista. P?c jaunin??anas sist?mu Windows Vista nevar atinstal?t, izmantojot vad?bas pane?a programmu un l?dzek?u r?ka opciju No?emt programmas instal?ciju.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka sist?m? Windows Vista vad?bas pane?a programmu un l?dzek?u r?ka opcij? No?emt programmas instal?ciju netiek pied?v?ta opcija No?emt Windows Vista instal?ciju.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izveidojiet failu dubl?jumkopijas un p?c tam veiciet t?ro Windows XP instal??anu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Visas programmas, Uztur??ana un p?c tam uz Dubl??anas un atjauno?anas centrs.
 2. Noklik??iniet uz Iestat?t dubl??anu, izv?lieties failu dubl?juma atra?an?s vietu un noklik??iniet uz T?l?k.
 3. Ar ved?a pal?dz?bu turpiniet atlas?t ??dus iestat?jumus:
  • Dubl?jamie diski un failu veidi
  • Disku un failu veidu dubl??anas bie?ums
  • Dubl??anas laiks
 4. Pabeidziet vedni un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t iestat?jumus un start?t dubl??anu.
 5. Kad dubl??ana ir pabeigta, veiciet t?ro Windows XP instal??anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? veikt t?ro sist?mas Windows XP instal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  316941 K? instal?t sist?mu Windows XP vai jaunin?t uz to
Piez?me. T?ro Windows XP instal??anu nevar veikt, izmantojot Windows XP jaunin?to versiju. Ir j?b?t pilnai Windows XP versijai.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl??anas un atjauno?anas centru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windowsvista/community/backuprecovery.mspx#1

Rekviz?ti

Raksta ID: 925809 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbbug kbexpertisebeginner kbprb KB925809

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com