คุณไม่สามารถเลือกตัวเลือก "การปรับรุ่น" เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista และคุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้ "ปิดการใช้งานการปรับรุ่น"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 926069 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista คุณไม่สามารถเลือกตัวเลือกการปรับรุ่นได้ คุณจะได้รับข้อความต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ การติดตั้ง Windows
ปิดการใช้งานการปรับรุ่น
เมื่อต้องการปรับรุ่น Windows ต้องจัดรูปแบบพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ของคุณให้เป็น NTFS เมื่อต้องการจัดรูปแบบพาร์ติชันใหม่ ให้ยกเลิกการติดตั้ง เปิดหน้าต่าง 'พร้อมท์รับคำสั่ง' แล้วพิมพ์ว่า convert c: /fs:ntfs

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังปรับรุ่น Windows รุ่นใดรุ่นหนึ่งที่ติดตั้งอยู่บนไดรฟ์ข้อมูล FAT32 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การแปลงพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์จาก FAT32 เป็น NTFS" ในส่วน "การแก้ปัญหา"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนที่เหมาะสม

การแปลงพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์จาก FAT32 เป็น NTFS

Windows Vista ต้องการให้พาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ (ไดรฟ์ข้อมูลดิสก์) ที่คุณกำลังติดตั้ง Vista มีการฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS เมื่อต้องการแปลงพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์เป็น NTFS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ ไม่น่าจะมีความเสียหายและการสูญหายของข้อมูลเมื่อคุณแปลงพาร์ติชันจาก FAT เป็น NTFS อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะแปลง นอกจากนี้ เรายังแนะนำให้คุณตรวจสอบความสมบูรณ์ของสำเนาสำรองด้วย

เมื่อต้องการแปลงพาร์ติชันเป็น NTFS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ CMD และคลิกที่ ตกลง
 2. ที่พร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ convert driveletter:/FS:NTFS ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแปลงไดรฟ์ C ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
  convert C:/FS:NTFS
 3. เมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์การติดตั้ง Windows Vista
หมายเหตุ เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง convert driveletter:/FS:NTFS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้
การแปลงไม่มีเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลในการเข้าถึง drive_letter ทำให้ไม่สามารถแปลงไดรฟ์ได้ในตอนนี้ คุณต้องการกำหนดเวลาให้แปลงไดรฟ์ในครั้งต่อไปที่เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หรือไม่ (ใช่/ไม่ใช่)
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้

เงื่อนไขที่ 1

คุณเรียกใช้คำสั่ง แปลง เมื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันอยู่บนพาร์ติชันที่จะแปลง ตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์ convert C:/FS:NTFS ที่พร้อมรับคำสั่ง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
 • คลิก ใช่ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ พาร์ติชันจะได้รับการแปลงเมื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • สลับไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่บนอีกพาร์ติชัน แล้วพิมพ์คำสั่งใหม่อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อใช้ไดรฟ์ D กด ENTER หลังคำสั่งแต่ละคำสั่ง
  d:
  convert C:/FS:NTFS

เงื่อนไขที่ 2

มีแฟ้มเปิดอยู่บนพาร์ติชันที่จะแปลง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้
 • คลิก ใช่ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ พาร์ติชันจะได้รับการแปลงเมื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • ออกจากโปรแกรมทั้งหมดที่อาจใช้แฟ้มที่อยู่บนพาร์ติชัน

  หมายเหตุ โปรแกรมเหล่านี้อาจรวมถึงโปรแกรมที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นซึ่งใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อเปิดแฟ้มบนพาร์ติชัน

  บางครั้ง แฟ้มที่เปิดอยู่อาจมีแฟ้มเพจอยู่ ในกรณีนี้ ให้คลิก ใช่ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

เงื่อนไขที่ 3

คุณพยายามแปลงพาร์ติชันที่ระบบปฏิบัติการปัจจุบันกำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ WINDOWS และ WINDOWS\System32 อยู่บนไดรฟ์ C และคุณพิมพ์ convert C:/FS:NTFS

พาร์ติชันนี้เรียกว่า พาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบ คุณไม่สามารถแปลงพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบ เมื่อระบบปฏิบัติการกำลังทำงาน

เมื่อต้องการแปลงพาร์ติชันสำหรับเริ่มระบบ ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
 • คลิก ใช่ ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ พาร์ติชันจะได้รับการแปลงเมื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • ถ้า Windows ติดตั้งอยู่บนพาร์ติชันอื่นด้วย ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้การติดตั้งของ Windows ที่อยู่บนพาร์ติชันนั้น แล้วแปลงพาร์ติชันที่ Windows ไม่ได้ใช้แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างระบบแฟ้ม FAT และ NTFS และข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของระบบแฟ้มแต่ละประเภท ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
100108 ภาพรวมของระบบแฟ้ม FAT, HPFS และ NTFS (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 926069 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2550 - Revision: 6.3
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbtshoot kbsetup kbprb kbexpertisebeginner KB926069

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com