câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 926079 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này câu tr? l?i các câu h?i thư?ng g?p (FAQs) v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? ch?n đoán h? tr? Microsoft (MSDT) trên hệ điều hành sau:
 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Các Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) thu th?p thông tin đ? g?i đ?n h? tr? c?a Microsoft. H? tr? c?a Microsoft s? sau đó phân tích thông tin này và s? d?ng nó đ? xác đ?nh vi?c gi?i quy?t b?t k? v?n đ? mà b?n có th? g?p trên máy tính c?a b?n.

Đ?i v?i Windows XP và Windows Server 2003, MSDT ch?y trên m?t phiên làm vi?c Windows Internet Explorer thông qua vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t đi?u khi?n ActiveX. Đ?i v?i Windows Vista và Windows Server 2008, MSDT ch?y b?ng cách s? d?ng m?t công c? inbuilt đư?c đ?t tên msdt.exe.

Thông tin thêm

Q1:Như th? nào làm tôi ch?y MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XP?

B?n có th? ch?y MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows XP trong hai cách. N?u máy tính c?a b?n có kết nối Internet, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, truy c?p vào URL đó đư?c g?i đ?n cho b?n b?i Microsoft.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n Internet.
 3. Trên các An ninh tab, ch?n các Site tin c?y bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Các web site.
 4. Thêm danh sách URL c?a site tin c?y:
  https://support.Microsoft.com
 5. Ch?n Máy tính này đang g?p v?n đ?, và sau đó nh?p vào Ti?p t?c.
 6. H?y ch?c ch?n r?ng đi?u khi?n Microsoft h? tr? ch?n đoán n?n t?ng ActiveX đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ki?m tra s? hi?n di?n c?a m?t thanh màu vàng s? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t add-in.
  2. Nh?p vào thanh màu vàng, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b? đi?u khi?n.
  3. Đ?m b?o r?ng các T? đ?ng thu th?p d? li?u tùy ch?n đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào B?t đ?u b? sưu t?p.

   Lưu ? Tùy thu?c vào t?c đ? kết nối Internet c?a b?n, b?n có th? mong đ?i m?t s? ch?m tr? 1 đ?n 5 phút sau khi b?n nh?p vào B?t đ?u b? sưu t?p.
 7. Ch? đ?i đ? th?c hi?n ch?n đoán đư?c hoàn t?t. (Tùy thu?c vào các gói ph?n m?m ch?n đoán th?c hi?n, th?c hi?n có th? m?t vài phút.)
 8. Ch?n tùy ch?n đ? t?i lên d? li?u đ? h? tr? c?a Microsoft.
N?u máy tính c?a b?n đ? không có kết nối Internet, truy c?p vào URL đó đư?c g?i đ?n cho b?n b?i Microsoft trên m?t máy tính mà trên đó m?t kết nối Internet có s?n, và sau đó t?o ra m?t gói ph?n m?m đ?c l?p mà b?n có th? ch?y trên máy tính đ? không có kết nối Internet. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Q3: làm th? nào tôi làm ch?y MSDT trên m?t máy tính có kết nối Internet không?"

Q2: Làm th? nào đ? tôi ch?y MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008?

B?n có th? ch?y MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008 theo hai cách. N?u máy tính c?a b?n có kết nối Internet, b?n có th? ch?y MSDT tr?c ti?p qua Internet Explorer ho?c b?ng cách s? d?ng các công c? msdt.exe. Trong trư?ng h?p này, URL truy nhập đư?c g?i đ?n cho b?n b?i Microsoft, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đư?c mô t? trên web site, ho?c b?ng cách nh?n vào thu th?p d? li?u ho?c b?ng cách ch?y công c? MSDT và g? phím vư?t qua đư?c cung c?p. Sau đó, làm theo các hư?ng d?n đ? ch?y các gói ph?n m?m ch?n đoán.

N?u máy tính c?a b?n đ? không có kết nối Internet, truy c?p vào URL đó đư?c g?i đ?n cho b?n b?i Microsoft trên m?t máy tính mà trên đó m?t kết nối Internet có s?n, và sau đó t?o ra m?t gói ph?n m?m đ?c l?p mà b?n có th? ch?y trên máy tính đ? không có kết nối Internet. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Q3: làm th? nào tôi làm ch?y MSDT trên m?t máy tính có kết nối Internet không?"

Q3: Làm th? nào đ? tôi ch?y MSDT trên m?t máy tính có kết nối Internet không?

B?n có th? ch?y các công c? MSDT trên m?t máy tính đ? không có kết nối Internet b?ng cách s? d?ng m?t gói th?c thi đư?c t?o ra trên m?t máy tính mà trên đó m?t kết nối Internet có s?n. S?a t?p tin th?c thi (đư?c bi?t đ?n như là "gián tuy?n gói") có th? đư?c s? d?ng đ? có đư?c thông tin ch?n đoán trên b?t k? máy tính đang ch?y Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, ho?c Windows Server 2008 và s? t?o ra m?t t?p tin CAB có ch?a d? li?u ch?n đoán có th? đư?c chuy?n tr? l?i đ? h? tr? c?a Microsoft.

Đ? ch?y MSDT trên m?t máy tính đ? không có kết nối Internet, làm theo các hư?ng d?n t?i m?t trong hai "Q1: làm th? nào đ? tôi ch?y MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003 or Windows XP?" ho?c "Q2: làm th? nào đ? tôi ch?y MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008?," tùy thu?c vào hệ điều hành. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n trên máy tính mà trên đó m?t kết nối Internet có s?n đ? B?t đ?u ch?y các gói ph?n m?m ch?n đoán. Sau khi ch?n đoán gói th?c hi?n B?t đ?u và b?n th?y m?t màn h?nh có tiêu đ? "Ch?n nh?ng máy tính đang g?p v?n đ?" hay "nh?ng máy tính có m?t v?n đ??," làm theo các bư?c trên máy tính đang ch?y các gói ph?n m?m ch?n đoán.
 1. Sao chép các gói ph?n m?m gián tuy?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c này, tùy thu?c vào hệ điều hành c?a máy tính đang ch?y các gói ph?n m?m ch?n đoán.

  Dành cho Windows XP ho?c Windows Server 2003
  1. Ch?n các V?n đ? là trên máy tính khác tùy ch?n, và sau đó nh?p vào Ti?p t?c.
  2. Nh?p vào T?o t?p.

   Lưu ?
   b?n có th? g?p m?t s? ch?m tr? c?a 1-5 phút, tùy thu?c vào t?c đ? kết nối Internet c?a b?n.
  3. Theo các ch? d?n đư?c mô t? trên web site đ? sao chép gián tuy?n tr?n gói (MSDT – Portable.exe) vào máy tính mà đang đư?c ch?n đoán.

  Cho Windows Vista ho?c Windows Server 2008
  1. Ch?n các M?t máy tính khác nhau tùy ch?n.
  2. Trên các Ti?t ki?m công c? ch?n đoán cho phương ti?n lưu đ?ng màn h?nh, h?y nh?p vào T?i v? và ti?t ki?m.
  3. Ch? ra nơi gián tuy?n tr?n gói (MSDT – Portable.exe) s? đư?c lưu l?i.
 2. Th?c hi?n t?p gián tuy?n tr?n gói (MSDT – Portable.exe) đ? máy tính đích, và th?c hi?n nó trên máy tính đích.
 3. Ch? đ?i đ? th?c hi?n gói đư?c hoàn t?t. (Bư?c này có th? m?t vài phút.)
 4. Sau khi ch?n đoán gói k?t thúc, nh?p vào Lưu k?t qu?, và sau đó cho th?y m?t m?c tin thư thoại mà b?n mu?n lưu các k?t qu?.
 5. Thông báo r?ng hai t?p tin đư?c lưu. M?t t?p là t?p CAB có ch?a các k?t qu? ch?n đoán. Các t?p tin khác là m?t phím l?i tắt (.lnk). Di chuy?n c? hai t?p tin vào m?t máy tính mà trên đó m?t kết nối Internet có s?n.
 6. Trên m?t máy tính có kết nối Internet, b?m đúp vào t?p l?i t?t, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? g?i các t?p tin k?t qu? tr? l?i đ? h? tr? c?a Microsoft.
Q4: Does MSDT thay đ?i c?u h?nh h? th?ng c?a tôi?

MSDT có th? thay đ?i c?u h?nh c?a máy tính. Ví d?, MSDT có th? cho phép g? l?i liên quan đ?n khai thác g? và sau đó yêu c?u b?n ph?i tái t?o v?n đ? mà b?n đang g?p. M?t s? kí nh?p này có th? có hi?u l?c cho đ?n khi các gói ph?n m?m ch?n đoán t?i lên các thông tin kh?c ph?c s? c? đ? h? tr? c?a Microsoft. MSDT c?ng có th? b?t ch?n đoán mà thu th?p thông tin b? sung v? v?n đ?. Ngoài ra, MSDT có th? cài đ?t chuyên bi?t gói th?i gian ch?y có th? th?c hi?n m?t s? gói ch?n đoán như Windows PowerShell ho?c Microsoft NET Framework. Không ph?i t?t c? các c?u h?nh đư?c thay đ?i b?i MSDT s? đư?c tr? l?i khi các gói ph?n m?m k?t thúc th?c hi?n. Đ?c bi?t, cho các k?ch b?n mà m?t th?i gian ch?y gói như Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t, th?i gian ch?y gói có th? đư?c gi? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Q5: Mà thành ph?n và t?p tin v?n c?n trên máy tính sau khi MSDT t?i lên t?p tin đ? Microsoft?

N?u b?n đang ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003, m?t DLL Msdcode.dll v?n c?n trên máy tính. T?p tin này là m?t đi?u khi?n ActiveX đư?c s? d?ng đ? an toàn truy?n các t?p và ch?n đoán ti?n ích t? Microsoft và t?i lên thông tin l?i cho Microsoft. T?p này đư?c lưu trong c?p T?p chương tr?nh %windir%\Downloaded.

T?t c? các t?p tin MSDT t?o ra trong th?i gian th?c hi?n ch?n đoán khi MSDT ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại có tên %temp%\~odc trong quá tr?nh thu th?p d? li?u nhưng s? b? xóa sau khi b?n g?i k?t qu? cho Microsoft. Nh?ng t?p tin này c?ng đ? b? xóa n?u b?n ng?ng thu th?p d? li?u ho?c ch?n các Không, không g?i các t?p tin Microsoft l?a ch?n v? các G?i t?p t?i Microsoft màn h?nh.

N?u b?n đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008, t?t c? các t?p tin MSDT t?o ra trong th?i gian th?c hi?n ch?n đoán gói đư?c lưu tr? trong m?t m?c tin thư thoại có tên %temp%\MSDT_GUID> (nơi gi? ch?GUID> đ?i di?n cho m?t m?c tin thư thoại mà đ?i di?n cho m?t GUID cho th?c hi?n) và s? b? xóa sau khi b?n g?i k?t qu? cho Microsoft. Nh?ng t?p tin này c?ng đ? b? xóa n?u b?n ng?ng thu th?p d? li?u ho?c ch?n các Không, không g?i các t?p tin Microsoft l?a ch?n v? các G?i t?p t?i Microsoft màn h?nh.

Ngoài ra, như đư?c di?n t? trong "Q4: MSDT thay đ?i c?u h?nh h? th?ng c?a tôi?," m?t s? thành ph?n th?i gian ch?y, ch?ng h?n như Windows PowerShell và gói khác có th? v?n c?n trên máy tính. M?t s? gói ch?n đoán c?ng có th? kích ho?t b?n ghi tracing ho?c c? th? có th? v?n c?n hi?u l?c trên máy tính cho đ?n khi ch?n đoán t?i lên thông tin kh?c ph?c s? c? đ? h? tr? c?a Microsoft.

Q6: S? MSDT thay đ?i Windows PowerShell th?c hi?n chính sách?

M?t s? gói ch?n đoán có th? thay đ?i chính sách th?c thi Script Windows PowerShell đ? RemoteSigned"t?m th?i và có th? tr? l?i sau đó c?u h?nh ban đ?u sau khi h? thu th?p thông tin. Lưu ? r?ng các chính sách có th? v?n c?n "RemoteSigned" N?u b?n h?y b? đo?n th?c hi?n trư?c khi k?t thúc các gói th?c hi?n.

Q7: Does MSDT ch?y đúng trên phiên b?n đ?a hoá c?a hệ điều hành Windows?

MSDT ch?y đúng trên phiên b?n đ?a hóa c?a Windows. Tuy nhiên, ch? có m?t s? mô t? n?i dung đư?c b?n đ?a hoá. V? v?y, m?t s? ph?n c?a giao di?n ngư?i dùng xu?t hi?n trong ti?ng Anh.

H8: Làm th? nào b?n B?t đ?u MSDT trên m?t cài đ?t chuyên bi?t máy ch? l?i c?a Windows Server 2008?

M?t cài đ?t chuyên bi?t máy ch? l?i c?a Windows Server 2008 không có kh? năng tr?nh duy?t. V? v?y, b?n ph?i B?t đ?u MSDT b?ng tay. Ch?ng nào máy tính d?a trên Windows Server 2008 Server Core có quy?n truy c?p vào Internet, b?n có th? làm theo các bư?c sau đ? th?c hi?n MSDT và thu th?p thông tin ch?n đoán t? máy tính:
 1. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? MSDT.exe, và sau đó nh?n Enter.
 2. G? khóa thông qua c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ok.
Lưu ? Đ? có đư?c giá tr? key vư?t qua, m? liên k?t URL trong m?t email vào m?t Windows Vista ho?c Windows Server 2008 d?a trên h? th?ng có Internet truy c?p, và sau đó lưu ? giá tr? key vư?t qua 10-ch? s?.

H9: Mà các URL có th? đư?c c?u h?nh trên m?t b?c tư?ng l?a ho?c proxy đ? cho m?t gói ph?n m?m ch?n đoán ch?y trong Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, ho?c Windows Server 2008?

Các URL sau đư?c truy c?p khi b?n ch?y m?t gói ph?n m?m ch?n đoán:

 • https://support.Microsoft.com/dcode
 • https://dcupload.Microsoft.com
 • https://dcodews.Partners.extranet.Microsoft.com

Gi?i đáp th?c m?c

Ph?n này mô t? nh?ng v?n đ? ph? bi?n nh?t x?y ra khi b?n ch?y MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 ho?c Windows XP.

V?n đ? 1: Sau khi b?n m? URL đư?c g?i đ?n cho b?n b?i m?t k? sư th?c hi?n MSDT trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, các gói ph?n m?m ch?n đoán không th? đư?c th?c hi?n. L?a ch?n duy nh?t c?a b?n là t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n b?ng cách s? d?ng nút ch?n m?t "T?o ra File".

V?n đ? này x?y ra v? URL đư?c g?i đ?n cho b?n th?c hi?n m?t gói ph?n m?m ch?n đoán mà ch?y trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, ho?c Windows Server 2008. N?u b?n có đ? ch?n đoán máy tính d?a trên Windows 7, yêu c?u các k? sư đ? g?i cho b?n m?t khóa thông hành đ? th?c hi?n MSDT trên m?t máy tính d?a trên Windows 7. N?u b?n mu?n t?o ra m?t gói ph?n m?m mà b?n có th? ch?y trên Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, ho?c Windows Server 2008 gián tuy?n, b?m T?o t?p tin đ? t?o ra các gói ph?n m?m gián tuy?n (MSDT – Portable.exe), và sau đó làm theo bư?c 2 thông qua 6 đư?c mô t? trong "Q3: làm th? nào đ? ch?y MSDT trên m?t máy tính có kết nối Internet không?"

V?n đ? 2: Khi b?n ch?y gián tuy?n tr?n gói (MSDT – Portable.exe) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008, b?n nh?n đư?c thông báo l?i "?ng d?ng này không đư?c h? tr? trên h? đi?u hành", và thoát kh?i ?ng d?ng.

V?n đ? này x?y ra v? các gián tuy?n gói t?p tin th?c thi (MSDT – Portable.exe) là không tương h?p v? sau v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. N?u b?n mu?n đ? có đư?c d? li?u t? m?t máy tính d?a trên Windows 7, b?n nên yêu c?u các k? sư đ? g?i cho b?n m?t khóa thông hành mà b?n có th? s? d?ng m?t trên m?t máy tính d?a trên Windows 7. Sau đó, b?n có th? t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n tương h?p v? sau v?i Windows 7.

V?n đ? 3: Khi b?n t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n trong Windows XP ho?c Windows Server 2003, b?n th?y m?t thông báo yêu c?u b?n xác đ?nh v? trí các t?p tin MSDT-Portable.exe trong m?t m?c tin thư thoại có tên "[WinTempFolder]." Tuy nhiên, b?n không th? t?m th?y t?p.

V?n đ? này x?y ra khi ki?m soát MSDT ActiveX không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng https://support.microsoft.com s? đư?c thêm vào danh sách Site tin c?y và r?ng b?n cho đi?u khi?n ActiveX đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n đư?c nh?c đ? làm đi?u này. Đ? bi?t thêm thông tin, xem "Q3: làm th? nào tôi làm ch?y MSDT trên m?t máy tính có kết nối Internet không?"

V?n đ? 4: Khi b?n t?o ra m?t gói ph?n m?m gián tuy?n trong Windows XP ho?c Windows Server 2003, Internet Explorer dư?ng ng?ng đáp ?ng.

V?n đ? này có th? x?y ra khi kết nối Internet đ? support.microsoft.com là ch?m. Ch? m?t vài phút cho đi?u khi?n ActiveX đ? hoàn t?t t?i v? các gói và t?o ra t?p tin th?c thi. N?u v?n đ? v?n t?n t?i sau m?t vài phút, liên h? v?i k? sư h? tr? c?a b?n.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973559 câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) cho Windows 7

Thu?c tính

ID c?a bài: 926079 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Customer Service and Support Information
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kmcustomerservice kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbFAQ kbmt KB926079 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 926079

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com