Windows PowerShell 1.0 ngư?i dùng đa ngôn ng? giao di?n (MUI) gói ngôn ng? cho Windows Server 2003 và Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 926141 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các gói cài đ?t chuyên bi?t cho các gói ngôn ng? Multilingual User Interface Pack (MUI) cho Windows PowerShell 1.0. gói ngôn ng? ph?i đư?c s? d?ng v?i Windows PowerShell 1.0 Phiên b?n sau c?a Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Microsoft Windows Server 2003 v?i gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Microsoft Windows Server 2003 v?i gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Microsoft Windows XP v?i Service Pack 2 (SP2)
gói ngôn ng? Windows PowerShell 1.0 MUI Hi?n th? giao di?n Windows PowerShell 1.0 trong đơn gi?n hóa Trung Qu?c, truy?n th?ng Trung Qu?c, Pháp, Đ?c, ?, Nh?t, Cộng hòa Hàn Quốc, B? Đào Nha, ti?ng Nga và ti?ng Tây Ban Nha.

gói ngôn ng? MUI ch? ch?y trên MUI Phiên b?n c?a Windows, giao di?n c?a Windows có th? xu?t hi?n trong nhi?u ngôn ng?. N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n MUI c?a Windows, trư?c tiên cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell 1.0 và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các MUI Language Pack cho Windows PowerShell 1.0.

Thông tin thêm

Microsoft Windows PowerShell là m?t tr?nh m?i dòng lệnh và ngôn ng? script đư?c thi?t k? cho h? th?ng qu?n lí và t? đ?ng hóa. Đư?c xây d?ng trên NET Framework, Windows PowerShell phép nó chuyên gia và các nhà phát tri?n đi?u khi?n và t? đ?ng hoá s? qu?n l? c?a Windows và các ?ng d?ng.

Windows PowerShell bao g?m các tính năng sau đây:
 • Công hơn 130 c? dòng lệnh ("l?nh ghép ng?n") mà b?n có th? s? d?ng đ? th?c hi?n tác v? qu?n l? h? th?ng thông thư?ng. Các tác v? này bao g?m qu?n l? b?n ghi d?ch v?, quy tr?nh qu?n l?, qu?n l? b?n ghi s? ki?n, qu?n l? ch?ng ch?, s?a đ?i s? ki?m nh?p, và s? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows (WMI).
 • Các công c? dòng lệnh có d? dàng đ? t?m hi?u và d? dàng s? d?ng. Nh?ng công c? này có quy ư?c đ?t tên tiêu chu?n và ph? bi?n các thông s?. Các công c? c?ng bao g?m các công c? đơn gi?n đ? s?p x?p, l?c, và đ? d?ng th?c d? li?u và các đ?i tư?ng.
 • H? tr? ngôn ng? script hi?n t?i, công c? dòng lệnh hi?n t?i và nhi?u phiên b?n c?a Windows. Nh?ng phiên b?n này bao g?m Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista và Windows Server 2008.
 • Tính năng cho phép ngư?i dùng duy?t qua các c?a hàng d? li?u như th? h? là h? th?ng t?p. Các c?a hàng d? li?u bao g?m các c?a hàng ki?m nh?p và gi?y ch?ng nh?n.
 • Các ti?n ích tiêu chu?n cho vi?c qu?n l? c?a s? d? li?u trong các c?a hàng khác nhau và các đ?nh d?ng. Các c?a hàng và các đ?nh d?ng bao g?m các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? giao di?n (ADSI), phương ti?n qu?n l? Windows (WMI), COM các đ?i tư?ng, ActiveX d? li?u đ?i tư?ng (ADO), HTML và XML.
 • Phân tích cú pháp bi?u hi?n ph?c t?p và thao tác c?a các đ?i tư?ng trong Khuôn kh? .NET ? dòng lệnh. Thao tác này bao g?m pipelining đ?i tư?ng đ? giúp các chuyên gia làm vi?c hi?u qu? hơn và hi?u qu?.
 • M?t giao di?n m? r?ng, cho phép các nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p và phát tri?n doanh nghi?p xây d?ng tùy ch?nh l?nh ghép ng?n này. B?n có th? s? d?ng l?nh ghép ng?n tùy ch?nh đ? đáp ?ng các ?ng d?ng duy nh?t và yêu c?u người quản trị hệ thống.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cài đ?t chuyên bi?t cho các phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
926139Windows PowerShell 1.0 ti?ng Anh ngôn ng? cài đ?t chuyên bi?t gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cài đ?t chuyên bi?t cho các phiên b?n đ?a hoá c?a Windows PowerShell, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
926140Windows PowerShell 1.0 b?n đ?a hoá cài đ?t chuyên bi?t gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows PowerShell, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
Windows PowerShell
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/Technologies/Management/PowerShell/default.mspx

Windows PowerShell Blog
http://blogs.MSDN.com/PowerShell

Windows PowerShell SDK
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms714469.aspx

Thông tin chi ti?t MUI gói ngôn ng?

MUI Language Pack cung c?p m?t giao di?n ngư?i dùng cho Windows PowerShell 1.0 trong các ngôn ng? sau:
 • Phiên b?n d?a vào x 86 c?a Windows Ti?ng Trung Qu?c gi?n th?, ti?ng Trung Qu?c truy?n th?ng, Pháp, Đ?c, ?, Nh?t, Cộng hòa Hàn Quốc, Tây Ban Nha, B? Đào Nha, và ti?ng Nga
 • Phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows Ti?ng Trung Qu?c gi?n th?, ti?ng Trung Qu?c truy?n th?ng, Pháp, Đ?c, ?, Nh?t, Cộng hòa Hàn Quốc và ti?ng Tây Ban Nha
 • Windows Itanium d?a trên các phiên b?n Ti?ng Pháp, ti?ng Đ?c, ?, Nh?t, Cộng hòa Hàn Quốc và ti?ng Tây Ban Nha

cài đ?t chuyên bi?t tr?nh t?

M?i phiên b?n c?a Windows PowerShell 1.0 đư?c k?t h?p v?i m?t phiên b?n c? th? MUI gói ngôn ng?. Giao di?n MUI ho?t đ?ng đúng ch? khi b?n có các phiên b?n tương t? c?a các chương tr?nh Windows PowerShell và MUI Language Pack.

N?u b?n có b?t k? phiên b?n khác c?a Windows PowerShell 1.0 trên máy tính, g? b? các MUI gói ngôn ng? và các phiên b?n khác c?a Windows PowerShell 1.0 trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i và các gói MUI ngôn ng? m?i. Chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? Windows PowerShell 1.0 MUI th?t b?i n?u h? th?ng không ph?i t?t c? các chương tr?nh yêu c?u, ho?c n?u có b?t k? phiên b?n khác c?a Windows PowerShell 1.0 MUI gói ngôn ng?.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? Windows PowerShell 1.0 MUI, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. G? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? khác Windows PowerShell 1.0 MUI gói ngôn ng?.
 2. G? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? phiên b?n khác c?a Windows PowerShell 1.0.
 3. cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell 1.0.
 4. cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? Windows PowerShell 1.0 MUI.

cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại

Ngu?n t?p tin cho m?i ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại sau đây.

Trên phiên b?n 32-bit c?a Windows, các t?p tin tài nguyên ngôn ng? c? th? cho các MUI gói ngôn ng? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong c?p sau:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0\<locale></locale>
Lưu ? Trong m?c tin thư thoại này, % windir % đ?i di?n cho m?c tin thư thoại h? th?ng Windows. Thông thư?ng, c?p này là C:\Windows.

theo m?c đ?nh, các t?p tin ngôn ng? ngu?n tài nguyên cho c? hai phiên b?n 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t ? v? trí sau đây trên phiên b?n 64-bit c?a Windows:
 • Các phiên b?n 64-bit c?a Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong c?p sau:
  %windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0\<locale></locale>
 • Các phiên b?n 32-bit c?a Windows PowerShell đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong c?p sau:
  %windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0\<locale></locale>
Lưu ? Trong các m?c tin thư thoại, % windir % đ?i di?n cho m?c tin thư thoại h? th?ng Windows. Thông thư?ng, c?p này là C:\Windows.

Yêu c?u h? th?ng

 • Windows Server 2003 v?i SP1 ho?c Windows XP SP2
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 2.0 (2.0.50727)
 • Windows PowerShell 1.0 (RTW), phiên b?n ti?ng Anh
Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? Windows PowerShell 1.0 MUI, cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói cài đ?t chuyên bi?t cho các phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows PowerShell, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
926139Windows PowerShell 1.0 ti?ng Anh ngôn ng? cài đ?t chuyên bi?t gói cho Windows Server 2003 và Windows XP
Đ? cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 2.0, truy c?p vào các Microsoft Web site sau đ? t?i v? Microsoft Khuôn kh? .NET phiên b?n 2.0 Redistributable Package:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói ngôn ng? Windows PowerShell 1.0 MUI.

T?i xu?ng gói ngôn ng? Windows PowerShell MUI

Đ? t?i xu?ng các MUI Language Pack cho Windows PowerShell 1.0 (RTW), h?y ch?n các gói ngôn ng? cho các phiên b?n c?a Windows. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center.

Windows XP, x 86 d?a trên phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows PowerShell 1.0 Windows XP x 86 MUI gói bây gi?.

Windows XP, x 64 d?a trên các phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows PowerShell 1.0 Windows XP x 64 MUI gói bây gi?.

Windows Server 2003, x 86 d?a trên phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói MUI Windows Server 2003-x 86 c?a Windows PowerShell 1.0 bây gi?.

Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói MUI Windows Server 2003-x 64 c?a Windows PowerShell 1.0 bây gi?.

Windows Server 2003, phiên b?n d?a vào Itanium

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Windows PowerShell 1.0 Windows Server 2003-ia64 MUI gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét các t?p tin cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Chi tieát taäp tin

Các t?p tin sau đây đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i MUI Gói ngôn ng?:
 • About_alias.Help.txt
 • About_arithmetic_operators.Help.txt
 • About_array.Help.txt
 • About_assignment_operators.Help.txt
 • About_associative_array.Help.txt
 • About_automatic_variables.Help.txt
 • About_break.Help.txt
 • About_command_search.Help.txt
 • About_command_syntax.Help.txt
 • About_comparison_operators.Help.txt
 • About_continue.Help.txt
 • About_core_commands.Help.txt
 • About_display.xml.Help.txt
 • About_environment_variable.Help.txt
 • About_escape_character.Help.txt
 • About_execution_environment.Help.txt
 • About_filter.Help.txt
 • About_flow_control.Help.txt
 • About_for.Help.txt
 • About_foreach.Help.txt
 • About_function.Help.txt
 • About_globbing.Help.txt
 • About_history.Help.txt
 • About_if.Help.txt
 • About_line_editing.Help.txt
 • About_location.Help.txt
 • About_logical_operator.Help.txt
 • About_method.Help.txt
 • About_pssnapins.Help.txt
 • About_namespace.Help.txt
 • About_object.Help.txt
 • About_operator.Help.txt
 • About_parameter.Help.txt
 • About_parsing.Help.txt
 • About_path_syntax.Help.txt
 • About_pipeline.Help.txt
 • About_property.Help.txt
 • About_provider.Help.txt
 • About_quoting_rules.Help.txt
 • About_redirection.Help.txt
 • About_ref.Help.txt
 • About_regular_expression.Help.txt
 • About_reserved_words.Help.txt
 • About_scope.Help.txt
 • About_script_block.Help.txt
 • About_shell_variable.Help.txt
 • About_signing.Help.txt
 • About_special_characters.Help.txt
 • About_switch.Help.txt
 • About_system_state.Help.txt
 • About_types.Help.txt
 • About_commonparameters.Help.txt
 • About_where.Help.txt
 • About_while.Help.txt
 • About_wildcard.Help.txt
 • Default.Help.txt
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.Security.dll-help.xml
 • Microsoft.PowerShell.commands.Management.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.commands.Utility.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.consolehost.Resources.dll
 • Microsoft.PowerShell.Security.Resources.dll
 • System.Management.Automation.Resources.dll
 • System.Management.Automation.dll-help.xml
 • PowerShell.exe.mui
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf

Thu?c tính

ID c?a bài: 926141 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbfix kbpubtypekc kbqfe atdownload kbmt KB926141 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 926141

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com