Identifikator ?lanka: 926325 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ovaj ?lanak namenjen je korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi problema

Dugme Po?ta ne nalazi se na traci sa alatkama u programu Windows Internet Explorer 7

U programu Microsoft Internet Explorer 6 mo?da ste koristili dugme ?Po?ta? za ?itanje po?te, za slanje veze u e-poruci ili za slanje Web stranice u e-poruci.

Koraci za re?avanje problema

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Dodavanje dugmeta ?Pro?itaj po?tu? na traku sa alatkama

Dugme ?Pro?itaj po?tu? mo?ete da koristite da biste otvorili program za e-po?tu. U programu za e-po?tu mo?ete da kreirate novu e-poruku.
 1. Pokrenite Internet Explorer 7.
 2. Kliknite na dugme Alatke na traci sa alatkama, postavite pokaziva? na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Prilagodi.
 3. U dijalogu Prilago?avanje trake sa alatkama, u okviru Dostupna dugmad trake sa alatkama izaberite stavku Pro?itaj po?tu, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Napomena Kada dodate dugme Pro?itaj po?tu, mo?da ?ete morati da promenite veli?inu trake sa alatkama da biste videli dugme. Ako ne mo?ete da promenite veli?inu trake sa alatkama, mogu?e je da je ona zaklju?ana. Da biste otklju?ali traku sa alatkama, kliknite na dugme Alatke na traci sa alatkama, postavite pokaziva? na stavku Trake sa alatkama, a zatim izaberite stavku Zaklju?aj trake sa alatkama da biste otklju?ali traku sa alatkama.

2. metod: Kori??enje funkcije ?Po?alji vezu?

Funkciju ?Po?alji vezu? mo?ete koristiti da biste vezu ka trenutnoj Web stranici poslali u e-poruci.
 1. Pokrenite Internet Explorer 7.
 2. Kliknite na dugme Stranica na traci sa alatkama, a zatim izaberite stavku Po?alji vezu e-po?tom.

3. metod: Kori??enje funkcije ?Po?alji stranicu e-po?tom?

Funkciju ?Po?alji stranicu e-po?tom? mo?ete koristiti da biste trenutnu Web stranicu umetnuli u e-poruku.
 1. Pokrenite Internet Explorer 7.
 2. Kliknite na dugme Stranica na traci sa alatkama, a zatim izaberite stavku Po?alji stranicu e-po?tom.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926325 - Poslednji pregled: 4. oktobar 2007. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbceip KB926325

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com