PC Talk – Không t?m th?y thanh menu và thanh công c? trong Office 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 926338 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đo?n h?i tho?i sau đây s? gi?i thích cho b?n v? giao di?n ngư?i dùng m?i trong Office 2007 g?i là Ribbon, nó đư?c them vào b?ng menu và thanh công c?. Thông tin này r?t h?u ích khi b?n m?i s? d?ng Office 2007
 Trong Word 2007, thanh menu và thanh công c? c?a các phiên b?n trư?c đó đ? m?t h?t.
answer image
Question Image
Vâng, t? Office 2007, giao di?n m?i g?i là “Ribbon” đư?c dùng thay v? thanh menu và thanh công c?. 
 Ok, nó đư?c hi?u là ph?n đ?u tiên ? khu v?c c?a s?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338a
answer image
Question Image
Không gi?ng như các thanh menu, trong giao di?n Ribbon, t?t c? các tính năng đư?c phân lo?i và t? ch?c trên m?i th?.

Khi b?n mu?n thay đ?i c?u h?nh c?a phông ch?, căn l? văn b?n, b?n s? làm vi?c trên th? Home và b?n mu?n them bi?u đ? ho?c h?nh ?nh, b?n s? làm vi?c trên th? Insert. V? v?y b?n nh?p chu?t vào th? tích h?p đ? làm vi?c trên đó.
 
 Tôi s? th?c hành nh?p lên th? Insert.

OK. ? các phiên b?n trư?c, khi tôi nh?p chu?t vào menu Insert trên thanh menu, m?t c?a s? s? s? xu?ng nhưng bây gi? t?t c? các tính năng s? xu?t hi?n trên th?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338b
answer image
Question Image
M?t s? công c? s? t? đ?ng xu?t hi?n tùy thu?c vào vi?c b?n mu?n làm g?.

Ví d?, khi b?n ch?n h?nh ?nh, thanh công c? v? s? xu?t hi?n. Khi b?n ch?n ch?, thanh công c? mini s? xu?t hi?n bên c?nh con tr? chu?t c?a b?n và b?n có th? thay đ?i c?u h?nh cho phông ch?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338c
 
 Nhưng n?u tôi thay đ?i đ? r?ng c?a c?a s?, thanh Ribbon s? không v?a, ph?i v?y không ?
answer image
Question Image
Đ?ng lo. Các nhóm ? trong th? s? t? đ?ng thu nh? l?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338d


Khi b?n nh?p chu?t vào nhóm đ? thu nh?, b?n có th? ch?n ch?c năng trong đó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338e
 
 Nhưng thanh Ribbon chi?m quá nhi?u kho?ng tr?ng và nó s? gây khó ch?u khi tôi mu?n m?t không giao so?n th?o l?n hơn.
answer image
Question Image
Trong trư?ng h?p này, n?u b?n nh?p đúp chu?t vào th?, th? ch? có tên th? xu?t hi?n. Và bây gi? b?n đ? có không gian biên so?n r?ng r?i, ph?i v?y không ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338f


Khi b?n mu?n khôi ph?c l?i thành Ribbon, nh?p chu?t ph?i lên th? và b? d?u “Minimize the Ribbon”. B?n có th? hi?n t?m th?i thanh Ribbon b?ng cách nh?p chu?t lên th?.
 
 Ti?n th? cho tôi h?i: Các bi?u tư?ng nh? trên Ribbon là g? ?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338g
answer image
Question Image
Đây là thanh truy c?p nhanh. Các nút ch?c năng s? hi?n nh?ng tác v? b?n thư?ng dùng nh?t s? hi?n ? đây.

Đ? tùy ch?nh chúng, nh?p vào
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
00 01
Và nh?p vào ch?n ch?c năng t? thanh menu “Customize Quick Access Toolbar” .
 
 Th?t là thu?n l?i đ? hi?n các ch?c năng tôi thư?ng s? d?ng.
answer image
Question Image
Vâng, và tôi không quên gi?i thích nút Office n?m ? góc trái trên cùng. Nó tương đương v?i menu File ? các phiên b?n trư?c đ? khi b?n nh?p chu?t vào, ch?c năng “New” và “Open” s? đư?c hi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
926338h

 
 Các đ?i tư?ng trên Ribbon và trên thanh menu ? các phiên b?n trư?c không chính xác v? tên. Th?t là khó đ? t?m đúng ch?c năng trên th? tab.
answer image
Question Image
"B?n nên xem l?i “ “Guides to the Ribbon: Use Office 2003 menus to learn the Office 2007 user interface” v? nó gi?i thi?u m?t s? bài vi?t h?u ích hơn và các liên k?t hư?ng d?n tương tác c?a các b?ng trong thanh menu.
 

Thu?c tính

ID c?a bài: 926338 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.3
Áp d?ng
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Access 2007
  • Microsoft Office Standard 2007

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com