J?s gaunate kodeko klaidos prane?im? arba grojamas garsas, bet vaizdo ?ra?as nerodomas, kai leid?iate medijos failus naudodami ?Windows Media Player 11? leistuv?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 926373 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandant leisti vaizdo fail? naudojant ?Windows Media Player 11? leistuv?, vaizdo ?ra?as nerodomas. Ta?iau groja garsas.

Be to, naudodami ?Windows Media Player 11? leistuv?, kad paleistum?te garso ar vaizdo fail?, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? toliau i?vardyt?j?:
?Windows Media? leistuvas negali paleisti failo, nes kompiuteryje ne?diegtas reikalingas vaizdo kodekas.
?Windows Media? leistuvas negali paleisti failo, nes kompiuteryje ne?diegtas reikalingas vaizdo kodekas.
Norint leisti ?? fail?, reikalingas kodekas. Jei norite su?inoti, ar ?? kodek? galima atsisi?sti i? ?iniatinklio, spustel?kite ?iniatinklio ?inyn?.
Netinkamas failo formatas.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla tada, kai kompiuteryje ne?diegtas reikiamas failo leidimo kodekas.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? sukonfig?ruokite ?Windows Media? leistuv?, kad jis atsisi?st? kodekus automati?kai. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus naudodami ?Windows Media Player 11? leistuv?:
 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Leistuvas, spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Automati?kai atsisi?sti kodekus, tada spustel?kiteGerai.
 3. Pabandykite paleisti fail?. Jei pra?oma ?diegti kodek?, spustel?kite Diegti.
Jei vis tiek negalite tinkamai atkurti failo, pam?ginkite atlikti veiksmus, nurodytus skyriuje ?Pa?angusis trik?i? ?alinimas?. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, galite kreiptis ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Jei norite informacijos apie tai, kaip susisiekti su palaikymo skyriumi, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/

Pa?angusis trik?i? ?alinimas

Toliau i?vardyti veiksmai skirti patyrusiems kompiuterio vartotojams.

Gaukite ir ?diekite kodek?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus naudodami ?Windows Media Player 11? leistuv?:
 1. I?siai?kinkite, ar kompiuteryje, kur? naudojate paleisdami fail?, ?diegtas kodekas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Srityje Dabar grojama de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite bandom? paleisti fail?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
  2. Spustel?kite skirtuk? Failas, ?sid?m?kite srityse Garso kodekas ir Vaizdo kodekas nurodytus kodekus, tada spustel?kite Gerai. Jei yra ?ios s?lygos, pereikite prie 2 veiksmo.
   • Nenurodytas garsinis kodekas.
   • Nenurodytas vaizdo kodekas.
  3. Meniu ?inynas spustel?kite Apie ?Windows Media? leistuv?.
  4. Spustel?kite hipersait? Technin?s pagalbos informacija.
  5. Jei bandote paleisti garso fail?, i?siai?kinkite, ar garsinis kodekas, kur? ?sid?m?jote atlikdami 1b veiksm?, nurodytas srityje Garso kodekai. Jei bandote paleisti vaizdo fail?, i?siai?kinkite, ar vaizdo arba garsinis kodekas, kur? ?sid?m?jote atlikdami 1b veiksm?, nurodytas srityje Vaizdo kodekai. Jei kodeko n?ra, pereikite prie 2 veiksmo.
  6. Pabandykite i? naujo ?diegti kodek?. Jei kodeko i? naujo ?diegti negalite, pereikite prie 2 veiksmo.
  7. Pabandykite paleisti fail?. Jei failas paleid?iamas, praleiskite 2 ir 3 veiksmus.
 2. ?diekite kodek?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Jei bandydami leisti fail? gaunate klaidos prane?im?, spustel?kite ?iniatinklio ?inynas. Jei bandydami leisti fail? negaunate klaidos prane?imo, pereikite prie 3 veiksmo.
  2. ?Microsoft? svetain?je spustel?kite svetain?s ?Wmplugins? sait?. Jei ?io saito n?ra, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je
   http://www.wmplugins.com/ItemList.aspx?typeid=8
  3. Vadovaudamiesi svetain?je pateiktomis instrukcijomis, atsisi?skite ir ?diekite failo kodek?. Jei svetain?je automati?kai nerandamas failo kodekas ir jei yra viena i? toliau nurodyt? s?lyg?, pereikite prie 3 veiksmo:
   • Ne?sid?m?jote kodeko atlikdami 1b veiksm?.
   • Svetain?je nerandate kodeko, kur? ?sid?m?jote atlikdami 1b veiksm?.
  4. Pabandykite paleisti fail?. Jei failas paleid?iamas, praleiskite 3 veiksm?.
 3. ?sigykite kodek? i? tre?iosios ?alies tiek?jo.

  Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su tre?iosios ?alies tiek?ju, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?j? kontaktin? informacija, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

  60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?j? kontaktin? informacija, L?P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

  60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tiek?j? kontaktin? informacija, Q?Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Pastaba Jei ?Windows Media? leistuv? naudojate aplinkoje, kuri? tvarko tinklo administratorius, gali b?ti, kad nor?dami atsisi?sti ir ?diegti kodek? tur?site kreiptis ? administratori?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie kodekus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/codec.mspx
?iame dokumente pateikiama informacija ir sprendimas atspindi dabartin? ?Microsoft Corporation? po?i?r? ? ?ias problemas nuo dokumento publikavimo dienos. ?? sprendim? galite gauti i? ?Microsoft? ar tre?iosios ?alies teik?jo. ?Microsoft? konkre?iai nerekomenduoja naudotis kokio nors tre?iosios ?alies teik?jo paslaugomis ar tre?iosios ?alies sprendimu, kuris gali b?ti apra?ytas ?iame straipsnyje. Gali b?ti ir kit?, ?iame straipsnyje neapra?yt?, tre?iosios ?alies teik?j? ar tre?iosios ?alies sprendim?. ?Microsoft? privalo reaguoti ? besikei?ian?ias rinkos s?lygas, tod?l ?ios informacijos nereik?t? suprasti kaip ?Microsoft? ?sipareigojimo. ?Microsoft? negarantuoja ir nepatvirtina bet kokios informacijos ar bet kokio sprendimo, kuriuos pateikia ?Microsoft? ar bet kuris min?tas tre?iosios ?alies teik?jas, tikslumo.

?Microsoft? nesuteikia joki? garantij? ir atmeta bet kokius nusiskundimus, garantijas ir s?lygas, tiesiogiai i?reik?tas, numanomas ar nustatytas ?statymo. ? tai neapsiribojant ?traukiami pavadinimo, nepa?eid?iamumo, geros b?senos, perkamumo ir tinkamumo konkre?iam tikslui nusiskundimai, garantijos ir s?lygos, susijusios su bet kokiomis paslaugomis, sprendimais, produktais, kita med?iaga ar informacija. ?Microsoft? jokiu atveju neatsako u? ?iame straipsnyje minimus tre?iosios ?alies sprendimus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 926373 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. lapkri?io 29 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows Media Player 11
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB926373

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com