Atska?ojot multivides failus programm? Windows Media Player 11, tiek par?d?ts kodeka k??das zi?ojums, vai audio tiek atska?ots, bet video netiek demonstr?ts

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 926373 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

M??inot atska?ot failu programm? Windows Media Player 11, video netiek demonstr?ts. Tom?r audio tiek atska?ots.

Turkl?t, m??inot atska?ot audio failu vai demonstr?t video failu programm? Windows Media Player 11, var tikt par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs k?dam no ?iem:
Windows Media Player nevar atska?ot failu, jo dator? nav instal?ts nepiecie?amais video kodeks.
Windows Media Player nevar atska?ot, ierakst?t, izvilkt vai sinhroniz?t failu, jo dator? nav instal?ts nepiecie?amais audio kodeks.
Lai atska?otu ?o failu, ir nepiecie?ams kodeks. Lai noteiktu, vai ?o kodeku var lejupiel?d?t no Web, noklik??iniet uz "Web pal?dz?ba".
Neder?gs faila form?ts.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja dator? nav instal?ts faila atska?o?anai nepiecie?amais kodeks.

RISIN?JUMS

Lai ?o probl?mu atrisin?tu, konfigur?jiet Windows Media Player, lai kodeki tiktu lejupiel?d?ti autom?tiski. Lai to izdar?tu, programm? Windows Media Player 11 r?kojieties ??di:
 1. Izv?ln? R?ki noklikš?iniet uz Opcijas.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Atska?ot?js, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Autom?tiski lejupiel?d?t kodekus un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. M??iniet atska?ot failu. Ja tiek par?d?ts aicin?jums instal?t kodeku, noklik??iniet uz Instal?t.
Ja fails v?l arvien netiek pareizi atska?ots, m??iniet veikt sada?? ?Papildu trauc?jummekl??ana? aprakst?t?s darb?bas. Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/

Papildu trauc?jummekl??ana

Turpm?k nor?d?t?s darb?bas ir paredz?tas pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem.

Ieg?stiet un instal?jiet kodeku. Lai to izdar?tu, programm? Windows Media Player 11 r?kojieties š?di:
 1. Nosakiet, vai kodeks, ko lietojat faila atska?o?anai, ir instal?ts dator?. Lai to izdar?tu, r?kojieties š?di:
  1. Apgabal? Pa?laik atska?o ar peles labo pogu noklik??iniet uz t? faila, ko m??in?t atska?ot, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Fails, atz?m?jiet kodekus, kas ir nor?d?ti apgabalos Audio kodeks un Video kodeks un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Ja ?ie nosac?jumi ir izpild?ti, skatiet 2. darb?bu.
   • Nav nor?d?ts audio kodeks.
   • Nav nor?d?ts video kodeks.
  3. Izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Par Windows Media Player.
  4. Noklik??iniet uz hipersaites Inform?cija par tehnisko atbalstu.
  5. Ja m??in?t atska?ot audio failu, noskaidrojiet, vai 1.b darb?b? atz?m?tais audio kodeks ir uzskait?ts apgabal? Audio kodeki. Ja m??in?t demonstr?t video failu, noskaidrojiet, vai 1.b darb?b? atz?m?tais video kodeks ir uzskait?ts apgabal?Video kodeki. Ja kodeks ?aj? apgabal? nav uzskait?ts, skatiet 2. darb?bu.
  6. M??iniet instal?t kodeku atk?rtoti. Ja kodeku nevar instal?t atk?rtoti, skatiet 2. darb?bu.
  7. M??iniet atska?ot failu. Ja failu varat atska?ot, 2. un 3. darb?bu izlaidiet.
 2. Instal?jiet kodeku. Lai to izdar?tu, r?kojieties š?di:
  1. Ja, m??inot atska?ot failu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, noklik??iniet uz Web pal?dz?ba. Ja, m??inot atska?ot failu, k??das zi?ojums netiek par?d?ts, skatiet 3. darb?bu.
  2. Microsoft Web viet? noklik??iniet uz Wmplugins Web vietas saites. Ja ?? saite nav nor?d?ta, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
   http://www.wmplugins.com/ItemList.aspx?typeid=8
  3. Lai lejupiel?d?tu un instal?tu faila kodekus, izpildiet Web viet? sniegtos nor?d?jumus. Ja Web vieta failam kodeku autom?tiski neatrod un k?ds no ?iem nosac?jumiem ir izpild?ts, skatiet 3. darb?bu.
   • J?s neesat atz?m?jis kodeku 1.b darb?b?.
   • 1.b darb?b? atz?m?tais kodeks Web viet? nav atrodams.
  4. M??iniet atska?ot failu. Ja failu varat atska?ot, 3. darb?bu izlaidiet.
 3. Ieg?stiet kodeku no tre?o pu?u ra?ot?ja.

  Lai ieg?tu inform?ciju, k? sazin?ties ar tre?o pu?u ra?ot?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  65416 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, A?K

  60781 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, L?P

  60782 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, Q?Z
Piez?me. Ja programmu Windows Media Player lietojat vid?, ko p?rvalda t?kla administrators, varat l?gt, lai vi?? pal?dz lejupiel?d?t un instal?t kodeku.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par kodekiem, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/faq/codec.mspx
?aj? dokument? izkl?st?t? inform?cija un risin?jums atspogu?o pa?reiz?jo korpor?cijas Microsoft viedokli par ??m probl?m?m dokumenta public??anas datum?. ?o risin?jumu pied?v? korpor?cija Microsoft un tre?o pu?u pakalpojumu sniedz?ji. Korpor?cija Microsoft neiesaka k?du konkr?tu ?aj? rakst? piemin?to tre?o pu?u pakalpojumu sniedz?ju vai tre?o pu?u risin?jumu. Var b?t ar? citi tre?o pu?u pakalpojumu sniedz?ji vai tre?o pu?u risin?jumi, kas ?aj? rakst? nav piemin?ti. ?emot v?r?, ka korpor?cijai Microsoft ir j?rea?? uz main?go tirgus situ?ciju, ?o inform?ciju nevajadz?tu interpret?t k? saist?bas, ko uz?emas Microsoft. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t vai apstiprin?t jebk?das inform?cijas vai jebk?da risin?juma precizit?ti, ko ir prezent?jusi Microsoft vai jebkur? no min?tajiem pakalpojumu sniedz?jiem.

Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das garantijas un izsl?dz visa veida tie?us, netie?us vai ar likumu noteiktus protestus, garantijas un nosac?jumus. To skait? tas attiecas uz (bet neaprobe?ojoties ar ?iem): protestiem, garantij?m, nosac?jumiem par nosaukumu, nep?rk?p?anu, apmierino?u st?vokli, komerckvalit?ti un piem?rot?bu noteiktam m?r?im, attiec?b? uz jebk?du pakalpojumu, risin?jumu, produktu vai jebk?diem citiem inform?cijas materi?liem. Nek?d? gad?jum? korpor?cija Microsoft nav atbild?ga par nevienu ?aj? rakst? piemin?to tre?o pu?u risin?jumu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 926373 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Media Player 11
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB926373

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com