Straipsnio ID: 926431 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai bandote per?i?r?ti svetain? naudodami ?Windows Internet Explorer 7?, galite gauti pana?? klaidos prane?im?:
?Internet Explorer? negali rodyti tinklalapio

Problemos sprendimo b?dai

Bendri trik?i? ?alinimo veiksmai

Nurodyti trik?i? ?alinimo veiksmai skirti bendrajai auditorijai. Jie taikomi ir pradedantiesiems vartotojams. Jei atlikus ?iuos veiksmus problema nei?sprend?iama, galite pam?ginti atlikti pa?angiojo trik?i? ?alinimo veiksmus, pateiktus ?iame straipsnyje.

1 metodas: tinklo diagnostikos ?rankio vykdymas programoje ?Internet Explorer 7?

 1. Paleiskite ?Internet Explorer? ir pam?ginkite atsidaryti svetain?, kuri kelia tinklo ry?io problem?.
 2. Puslapyje, kuriame rodomas ?Internet Explorer? klaidos prane?imas, spustel?kite sait? Diagnozuoti ry?io problemas. Paleid?iamas tinklo diagnostikos ?rankis. Kai ?rankis baiga darb?, jis pateiks vien? i? ?i? rezultat?:
  • Ne?manoma aptikti problemos.
  • Aptikta problema. Be to, ?rankis pateiks patarimus d?l kit? veiksm?, skirt? su problema susijusi? trik?i? ?alinimui.
 3. Atlik? tinklo diagnostikos ?rankio nurodytus veiksmus gal?site i?spr?sti visas ry?io problemas.

2 metodas: modemo arba kelved?io parametr? naujinimas

Kartais ?i triktis kyla d?l neatnaujint? parametr?. Nor?dami atnaujinti parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atjunkite kompiuter? ir modem? jungiant? kabel?.
 2. I?junkite modem?.

  Pastaba: jei modemas neturi maitinimo jungiklio, atjunkite modemo maitinimo ?altin?.
 3. Palaukite kelias minutes. Tada i?junkite modem?, prijunkite kompiuter? ir modem? jungiant? kabel? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.
 4. Dar kart? patikrinkite ry??, kad su?inotum?te, ar galite prisijungti prie interneto.
Jei atlikus ?iuos veiksmus triktis nei?taisoma, galite pam?ginti j? i?spr?sti naudodami metodus, nurodytus skyriuje ?Pa?angiojo trik?i? ?alinimo veiksmai". Jei jums nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, galite kreiptis ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Jei norite informacijos apie tai, kaip susisiekti su palaikymo skyriumi, pra?ome apsilankyti ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/

Pa?angiojo trik?i? ?alinimo veiksmai

1 metodas: tinklo diagnostikos ?rankio vykdymas programoje ?Internet Explorer 7?

 1. Gav? klaidos prane?im? spustel?kite Diagnozuoti ry?io problemas.
 2. Atlik? tinklo diagnostikos ?rankio nurodytus veiksmus gal?site i?spr?sti visas ry?io problemas.

  Pastaba: nor?dami per?i?r?ti tinklo diagnostikos ?rankio sukurt? ?urnalo fail?, spustel?kite Per?i?r?ti diagnostikos ?urnal?. ?is ?urnalo failas gali pad?ti interneto paslaug? teik?jui (ISP) i?spr?sti problem?.

2 metodas: patikrinkite ar galite matyti kitas svetaines

Tai galite padaryti paleisdami ?Internet Explorer? ir nar?ykl?s lango vir?uje esan?ioje adres? juostoje ?vesdami vien? i? ?i? adres?:
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.msn.com
 • http://support.microsoft.com
Jei adres? juostoje ?ved? vien? i? ?i? adres? nesusiduriate su tinklo ry?io problemomis, rekomenduojame kreiptis ? svetain?s, kurioje pasteb?jote problem?, savinink?. Svetain? gali b?ti laikinai atjungta arba susidurti su kitomis problemomis.

Jei adres? juostoje ?vesdami vien? i? nurodyt? adres? vis dar susiduriate su tinklo ry?io problemomis, gali b?ti, kad yra nesuderinamumas su kita kompiuteryje ?diegta programine ?ranga.

3 metodas: ?sitikinkite, kad tinklo laidai tvirtai prijungti

?sitikinkite, kad laidai, jungiantys kompiuter? prie interneto ar j?s? nam? tinklo, pritvirtinti tvirtai. Be to, ?sitikinkite, kad j?s? kompiuterio naudojami tinklo ?renginiai ?jungti ir veikia tinkamai.

4 metodas: tinklo ry?io taisymas

Tinklo ry?ys gali b?ti sugadintas, tod?l pam?ginkite pataisyti ry??. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
?Windows Vista? sistemoje
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite ncpa.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite atitinkam? tinklo ry??, tada spustel?kite Diagnoz?.
 3. jei norite pa?alinti problem?, laikykit?s ?Windows? tinklo diagnoz?s dialogo lange pateikiam? instrukcij?.
 4. Patikrinkite ry??.
?Windows XP?, ?Windows 2003? ir ankstesn?ms ?Windows? versijoms
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite ncpa.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tinklo ry??, tada spustel?kite Taisyti.
 3. Patikrinkite ry??.

5 metodas: ?Internet Explorer 7? nar?ymo retrospektyvos naikinimo funkcijos naudojimas

Gali b?ti, kad kas nors j?s? nar?ymo retrospektyvoje trukdo ?Internet Explorer 7? veikti tinkamai. Panaikinkite nar?ymo retrospektyv? ir pasi?i?r?kite, ar tai i?spr?s problem?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. paleiskite nar?ykl? ?Internet Explorer 7? ir ?ranki? meniu spustel?kite Naikinti rodinio retrospektyv?.
 2. Prie Laikini interneto failai spustel?kite Naikinti failus, tada spustel?kite Gerai.
 3. Prie Retrospektyva spustel?kite Naikinti retrospektyv?, tada spustel?kite Gerai.
 4. Prie Formos duomenys spustel?kite Naikinti formas, tada spustel?kite Gerai.

6 metodas: tinklo diagnostikos ?rankio naudojimas sistemoje ?Windows?

1 veiksmas: tinklo diagnostikos ?rankio vykdymas
?Windows XP? sistemoje
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite ?inynas ir palaikymas.
 2. Spustel?kite Naudoti ?rankius norint per?i?r?ti kompiuterio informacij? ir diagnozuoti problem?.
 3. Spustel?kite Tinklo diagnostika.
 4. Spustel?kite Nustatyti nuskaitymo parinktis, tada pa?ym?kite visus ?ym?s langelius, i?skyrus ?ym?s langel? I?samus.
 5. Spustel?kite ?ra?ymo parinktys, tada spustel?kite Nuskaityti sistem?.

  Pastaba: nuskaitymas gali trukti kelias minutes.
?Windows Server 2003? sistemoje
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite ?inynas ir palaikymas.
 2. Spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite ?inynas ir palaikymas.
 3. Spustel?kite Tinklo diagnostika.
 4. Spustel?kite Nustatyti nuskaitymo parinktis, tada pa?ym?kite visus ?ym?s langelius, i?skyrus ?ym?s langel? I?samus.
 5. Spustel?kite ?ra?ymo parinktys, tada spustel?kite Nuskaityti sistem?.

  Pastaba: nuskaitymas gali trukti kelias minutes.
?Windows Vista? sistemoje
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite ?inynas ir palaikymas.
 2. Paie?kos teksto lauke ?veskite ?Windows? tinklo diagnoz?s ir spustel?kite Ie?koti ?inyne.
 3. Spustel?kite Nustatyti ir i?spr?sti nam? tinklo problemas ir po to spustel?kite Spustel?kite ir atidarykite tinklo diagnozes.
  Pastaba: nuskaitymas gali trukti kelias minutes.
2 veiksmas: tinklo diagnostikos ?rankio informacijos naudojimas
 1. Kai tinklo diagnostikos ?rankis nuskaitys j?s? sistem?, spustel?kite IP adresas. ?sid?m?kite IP adres?.
 2. Jei IP adresas pana?us ? 169.x.x.x, j?s? ISP nepriskyr? kompiuteriui IP adreso.

  Jei IP adreso prad?ioje yra ne 169, o kitas skai?ius, problema kilo d?l programin?s ?rangos arba aparat?ros nesuderinamumo.

7 metodas: patikrinimas, ar tinkamai veikia tinklo plok?t?, naudojant ?rengini? tvarkytuv?

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite devmgmt.msc, tada spustel?kite Gerai.
 2. Du kartus spustel?kite Tinklo plok?t?s.
 3. Jei nepasirodo piktogram? su ?auktuku ir ?diegtos naujausios tvarkykl?s, ?is metodas jums nepad?s. Tokiu atveju tur?tum?te kreiptis ? k? nors pagalbos arba susisiekti su palaikymo skyriumi. Jei norite informacijos apie tai, kaip susisiekti su palaikymo skyriumi, pra?ome apsilankyti ?Microsoft? svetain?je:
  http://support.microsoft.com/contactus/
 4. Jei ?rengini? tvarkytuv?je prie tinklo plok?t?s atsiranda piktograma su ?auktuku ar su klaustuku, du kartus spustel?kite ?rengin? ir perskaitykite rodom? klaidos prane?im?. Toliau pateikiamame s?ra?e apra?omi trys da?niausiai pasitaikantys klaid? prane?imai ir pateikiami galimi sprendimai:
  • 10 kodas
   ?io ?renginio nepavyksta paleisti. (10 kodas)
   1. Nor?dami naujinti ?io ?renginio tvarkykles, spustel?kite Naujinti tvarkykl?.
   2. Spustel?kite ?renginio skirtuk? Bendrosios ypatyb?s, tada, nor?dami paleisti trik?i? ?alinimo vedl?, spustel?kite ?alinti triktis.
  • 28 kodas
   Ne?diegtos ?io ?renginio tvarkykl?s. (28 kodas)
   1. ?diekite ?io ?renginio tvarkykles.
   2. Spustel?kite Naujinti tvarkykl?. Tada bus paleistas aparat?ros naujinimo vedlys.
  • 1 kodas
   ?is ?renginys netinkamai sukonfig?ruotas. (1 kodas)
   1. Atnaujinkite tvarkykl? spustel?j? Naujinti tvarkykl?. Tada bus paleistas aparat?ros naujinimo vedlys.
   2. Jei nepavyko atnaujinti tvarkykl?s, i?samesn?s informacijos ie?kokite aparat?ros dokumentacijoje.
  Jei tinklo plok?t? netinkamai veikia ar yra nesuderinama su ?Windows XP?, susisiekite su nepriklausomu aparat?ros pardav?ju ir ?sigykite atnaujint? tvarkykli? ar suderinam? tinklo plok?t?.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ry?io problemas naudojant ?Internet Explorer 7?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
936211 Kaip spr?sti tinklo ry?io problemas naudojant ?Internet Explorer? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 926431 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. lapkri?io 29 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB926431

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com