K??das zi?ojums programm? Internet Explorer 7: Programma Internet Explorer nevar par?d?t ?o Web lapu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 926431 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja k?das Web vietas skat??anai izmantojat programmu Windows Internet Explorer 7, var tikt par?d?ts zi?ojums ar ??du inform?ciju:
Programma Internet Explorer nevar par?d?t ?o Web lapu.

Metodes probl?mas nov?r?anai

Visp?r?jas trauc?jummekl??anas darb?bas

??s trauc?jummekl??anas darb?bas ir paredz?tas visp?r?jai auditorijai. Ar? ies?c?jiem. Ja, izpildot ??s darb?bas, probl?ma netiek atrisin?ta, iesp?jams, ka jums b?s j?veic t?l?k ?aj? rakst? nor?d?t?s papildu trauc?jummekl??anas darb?bas.

1. metode. Programm? Internet Explorer 7 palaidiet t?kla diagnostikas r?ku

 1. Start?jiet programmu Internet Explorer un p?c tam m??iniet piek??t Web lapai, kas izraisa t?kla savienojam?bas probl?mas.
 2. Lap?, kur? tiek par?d?ts Internet Explorer k??das zi?ojums, noklik??iniet uz saites Noteikt savienojuma probl?mas. Tiek palaists t?kla diagnostikas r?ks. Kad r?ks beidz darboties, tas pazi?o k?du no ?iem rezult?tiem:
  • Tas nevar atrast probl?mu.
  • Tas ir noteicis probl?mu. Turkl?t ?is r?ks sniedz nor?des par n?kamaj?m darb?b?m, kas j?izpilda, lai nov?rstu probl?mu.
 3. Izpildiet t?kla diagnostikas r?k? nor?d?t?s darb?bas, lai izlabotu savienojuma probl?mas, ja t?das ir.

2. metode. Atjauniniet modema vai mar?rut?t?ja iestat?jumus

Da?reiz ?o probl?mu rada iestat?jumi, kas nav atjaunin?ti. Lai atjaunin?tu iestat?jumus, r?kojieties ??di:
 1. Atvienojiet kabeli, kas datoru savieno ar modemu.
 2. Izsl?dziet modemu.

  Piez?me. Ja modemam nav iesl?g?anas sl?d?a, atvienojiet str?vas padevi modemam.
 3. Nogaidiet vair?kas min?tes. P?c tam iesl?dziet modemu, pievienojiet modemam kabeli no datora un restart?jiet datoru.
 4. V?lreiz p?rbaudiet savienojumu, lai noteiktu, vai varat izveidot savienojumu ar internetu.
Ja, izpildot ??s darb?bas, probl?ma netiek atrisin?ta, varat m??in?t to atrisin?t, lietojot sada?? ?Papildu trauc?jummekl??anas darb?bas? aprakst?t?s metodes. Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet, l?dzu, ?o Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/contactus/

Papildu trauc?jummekl??anas darb?bas

1. metode. Programm? Internet Explorer 7 palaidiet t?kla diagnostikas r?ku

 1. Sa?emot k??das zi?ojumu, noklik??iniet uz Noteikt savienojuma probl?mas.
 2. Izpildiet t?kla diagnostikas r?k? nor?d?t?s darb?bas, lai izlabotu savienojuma probl?mas, ja t?das ir.

  Piez?me. Lai skat?tu t?kla diagnostikas r?ka izveidoto ?urn?lfailu, noklik??iniet uz Skat?t diagnostikas ?urn?lu. ?is ?urn?lfails interneta pakalpojumu sniedz?jam ( Internet service provider ? ISP) pal?dz atrisin?t probl?mu.

2. metode. Pam??iniet, vai varat skat?t citu Web lapu

Lai to dar?tu, start?jiet programmu Internet Explorer un p?c tam adre?u josl?, kas atrodas p?rl?kprogrammas aug?da??, ievadiet k?du no ??m adres?m:
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.msn.com
 • http://support.microsoft.com
Ja adre?u josl?, ievadot k?du no ??m adres?m, t?kla savienojam?bas probl?mas nepast?v, ieteicams sazin?ties ar t?s Web vietas ?pa?nieku, kur? tika konstat?ta probl?ma. Iesp?jams, ka Web vieta ?slaic?gi atrodas bezsaist?, vai ar? tai ir citas probl?mas.

Ja adre?u josl?, ievadot k?du no ??m adres?m, t?kla savienojam?bas probl?mas joproj?m past?v, iesp?jams, ka ir konflikts ar citu dator? instal?tu programmat?ru.

3. metode. P?rliecinieties, ka t?kla kabe?i ir dro?i savienoti

P?rliecinieties, ka kabe?i, kas datoru savieno ar internetu vai m?jas t?klu, ir dro?i nostiprin?ti. Turkl?t p?rliecinieties, ka t?kla ier?ces, ko dators izmanto, ir iesl?gtas un darbojas pareizi.

4. metode. Izlabojiet t?kla savienojumu

T?kla savienojums var b?t boj?ts, t?p?c m??iniet to izlabot. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
Sist?mai Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , uz Izpild?t, ievadiet ncpa.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz atbilsto?? t?kla savienojuma un p?c tam noklik??iniet uz Diagnostika.
 3. Lai probl?mu nov?rstu, izpildiet dialoglodzi?? Windows t?kla diagnostika sniegtos nor?d?jumus.
 4. P?rbaudiet savienojumu.
Sist?mai Windows XP, Windows 2003 un vec?k?m Windows versij?m
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet ncpa.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz atbilsto?? t?kla savienojuma un p?c tam noklik??iniet uz Repair (Labot).
 3. P?rbaudiet savienojumu.

5. metode. Programm? Internet Explorer 7 izmantojiet l?dzekli P?rl?ko?anas v?stures dz??ana

Iesp?jams, ka p?rl?ko?anas v?stur? atrodas kaut kas t?ds, kas programmai Internet Explorer 7 ne?auj darboties pareizi. Izdz?siet p?rl?ko?anas v?sturi, lai uzzin?tu, vai tas neatrisina probl?mu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet programmu Internet Explorer 7 un p?c tam izv?ln? R?ki noklik??iniet uz P?rl?ko?anas v?stures dz??ana.
 2. Blakus Interneta pagaidu faili noklik??iniet uz Dz?st failus un p?c tam uz Labi.
 3. Blakus V?sture noklik??iniet uz Dz?st v?sturi un p?c tam uz Labi.
 4. Blakus Veidlapas dati noklik??iniet uz Dz?st veidlapas un p?c tam uz Labi.

6. metode. Izmantojiet sist?mas Windows t?kla diagnostikas r?ku

1. darb?ba. Palaidiet t?kla diagnostikas r?ku
Sist?mai Windows XP
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Pal?dz?ba un atbalsts.
 2. Noklik??iniet uz Use Tools to view your computer information and diagnose the problem (Izmantot R?ki, lai skat?tu datora inform?ciju un noteiktu probl?mu).
 3. Noklik??iniet uz T?kla diagnostika.
 4. Noklik??iniet uz Set Scanning Options (Iestat?t p?rbaudes opcijas) un p?c tam atlasiet visas izv?les r?ti?as, iz?emot Verbose (Izv?rst?).
 5. Noklik??iniet uz Save Options (Saglab?t opcijas) un p?c tam uz Scan your system (P?rbaud?t sist?mu).

  Piez?me. Sken??anas darb?bas var ilgt vair?kas min?tes.
Sist?mai Windows Server 2003
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Pal?dz?ba un atbalsts.
 2. Noklik??iniet uz R?ki un p?c tam uz Pal?dz?bas un atbalsta centra r?ki.
 3. Noklik??iniet uz T?kla diagnostika.
 4. Noklik??iniet uz Iestat?t sken??anas opcijas un p?c tam atlasiet visas izv?les r?ti?as, iz?emot Izv?rst?.
 5. Noklik??iniet uz Saglab?t opcijas un p?c tam uz Sken?t sist?mu.

  Piez?me. Sken??anas darb?bas var ilgt vair?kas min?tes.
Sist?mai Windows Vista
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam uz Pal?dz?ba un atbalsts.
 2. Mekl??anas tekstlodzi?? ievadiet Windows t?kla diagnostika un p?c tam noklik??iniet uz Mekl??ana pal?dz?b?.
 3. Noklik??iniet uz Identific?t un nov?rst m?jas t?kla probl?mas un p?c tam uz Noklik??iniet, lai atv?rtu t?kla diagnostiku.
  Piez?me. Sken??anas darb?bas var ilgt vair?kas min?tes.
2. darb?ba. Izmantojiet t?kla diagnostikas r?k? sniegto inform?ciju
 1. Kad t?kla diagnostikas r?ks ir p?rbaud?jis sist?mu, noklik??iniet uz IP adrese. Iegaum?jiet IP adresi.
 2. Ja IP adrese ir l?dz?ga ?ai: 169.x.x.x, ISP j?su datoram nav pie???ris IP adresi.

  Ja IP adrese s?kas nevis ar 169, bet citu numuru, iesp?jams, ka probl?mu izrais?jis programmat?ras konflikts vai aparat?ras konflikts.

7. metode. Izmantojiet ier??u p?rvaldnieku, lai p?rbaud?tu, vai t?kla adapteris darbojas pareizi

 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet devmgmt.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Veiciet dubultklik??i uz T?kla adapteri.
 3. Ja netiek par?d?tas ikonas ar izsaukuma z?m?m un jaun?kie draiveri ir instal?ti, ?? metode nedarbosies. Iesp?jams, ka ??d? gad?jum? jums ir j?l?dz k?dam pal?dz?ba vai j?sazin?s ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet, l?dzu, ?o Microsoft Web vietu:
  http://support.microsoft.com/contactus/
 4. Ja ier?ces p?rvaldniek? blakus t?kla adapterim tiek par?d?ta ikona ar izsaukuma z?mi vai jaut?juma z?mi, veiciet dubultklik??i uz ier?ces un p?c tam izlasiet par?d?to k??das zi?ojumu. ?eit aprakst?ti tr?s izplat?t?kie k??das zi?ojumi, kas var tikt par?d?ti, un tiek pied?v?ti iesp?jamie risin?jumi:
  • Code 10 (10. kods)
   This device cannot start. (?o ier?ci nevar start?t.) (Code 10) (10. kods)
   1. Noklik??iniet uz Atjaunin?t draiveri, lai atjaunin?tu ??s ier?ces draiverus.
   2. Noklik??iniet uz ier?ces cilnes General Properties (Visp?r?gie rekviz?ti) un p?c tam uz Troubleshoot (Nov?rst probl?mu), lai tiktu start?ts Probl?mu nov?r?anas vednis.
  • Code 28 (28. kods)
   The drivers for this device are not installed. (?ai ier?cei nav instal?ti draiveri.) (Code 28) (28. kods)
   1. Instal?jiet draiverus ?ai ier?cei.
   2. Noklik??iniet uz Update Driver (Atjaunin?t draiveri). Tiek start?ts Aparat?ras atjaunin??anas vednis.
  • Code 1 (1. kods)
   This device is not configured correctly. (?? ier?ce nav pareizi konfigur?ta) (Code 1) (1. kods)
   1. Atjauniniet draiveri, noklik??inot uz Update Driver (Atjaunin?t draiveri). Tiek start?ts Aparat?ras atjaunin??anas vednis.
   2. Ja draivera atjaunin??ana nel?dz, papildinform?ciju skatiet aparat?ras dokument?cij?.
  Ja t?kla adapteris nedarbojas pareizi vai nav sader?gs ar Windows XP, sazinieties ar neatkar?gu aparat?ras ra?ot?ju un ieg?stiet jaun?kos draiverus vai sader?gu t?kla adapteri.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst t?kla savienojam?bas probl?mas programm? Internet Explorer 7, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
936211 K? nov?rst t?kla savienojam?bas probl?mas programm? Internet Explorer (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 926431 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2007. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip kbresolve KB926431

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com