Thng bao li trong Internet Explorer 7: "Internet Explorer khng th hin thi trang Web"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 926431 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng truy nhp Web site bng Windows Internet Explorer 7, ban nhn c thng bao li ging nh sau:
Internet Explorer khng th hin thi trang Web

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh bt u n trung binh.
Ban co th thy d dang hn khi lam theo cac bc nu ban in bai vit nay ra trc.

Cac phng phap giai quyt s c

C gng giai quyt vn nay bng cach s dung cac phng phap sau theo th t c lit k.

Phng phap 1: Xem trang Web

 1. Khi ng Internet Explorer 7.
 2. Trong Thanh ia chi, go http://www.microsoft.com, ri nhn ENTER.
 3. Nu ban co th kt ni vi Web site cua Microsoft, hay lin h quan tri vin cua trang ban nhn c li.

Phng phap 2: S dung tinh nng Xoa Lich s Duyt trong Internet Explorer 7

 1. Khi ng Internet Explorer 7, bm Cng cu, ri bm Xoa Lich s Duyt.
 2. Bn canh Tp Internet Tam thi , bm Xoa Tp, sau o bm OK.
 3. Bn canh Lich s, bm Xoa lich s, ri bm OK.
 4. Bn canh D liu mu, bm Xoa mu, ri bm OK.

Phng phap 3: Chay cng cu Chn oan Mang trong Internet Explorer 7

 1. Khi ban nhn c thng bao li, bm Chn oan S c Kt ni.
 2. Lam theo cac bc trong cng cu Chn oan Mang sa cha nhiu s c kt ni.

  Chu y xem tp nht ky ma cng cu Chn oan Mang tao, bm Xem nht ky chn oan. Tp nht ky co th giup nha cung cp dich vu Internet (ISP) cua ban giai quyt vn .

Phng phap 4: S dung cng cu Chn oan Mang trong Windows

Bc 1: Chay cng cu Chn oan Mang

 1. Bm Bt u, ri bm Tr giup va H tr.
 2. Bm S dung Cng cu xem thng tin may tinh cua ban va chn oan s c.
 3. Bm Chn oan Mang.
 4. Bm t Tuy chon Quet, ri bm chon tt ca cac hp kim tr hp kim y u.
 5. Bm Lu Tuy chon, ri bm Quet h thng cua ban.

  Chu y Thao tac quet co th mt vai phut.

Bc 2: S dung thng tin trong cng cu Chn oan Mang

 1. Sau khi cng cu Chn oan Mang a quet h thng, bm ia chi IP. Chu y ia chi IP.
 2. Nu ia chi IP la 169.x.x.x, ISP cua ban a khng gan ia chi IP cho may tinh cua ban.

  Nu ia chi IP bt u vi mt s khng phai 169, xung t phn mm hoc xung t phn cng co th gy s c.

Phng phap 5: Cp nht cac thit t trn modem hoc b inh tuyn

 1. Ngt kt ni cap t may tinh ti modem.
 2. Tt modem.

  Chu y Nu modem khng co cng tc in, ngt kt ni ngun in vi modem.
 3. i vai phut. Sau o, bt modem, kt ni cap t may tinh ti modem, va khi ng lai may tinh.
 4. Kim tra lai kt ni cua ban xac inh liu ban co th truy nhp Internet khng.

Phng phap 6: S dung B quan ly Thit bi kim chng rng b iu hp mang ang hoat ng ung cach

 1. Bm Bt u, bm Chay, go Devmgmt.msc, ri bm OK.
 2. Bm up Cac b iu hp mang.
 3. Nu khng co biu tng du chm than xut hin va cac trinh iu khin mi nht c cai t, hay chuyn sang phng phap tip theo.
 4. Nu biu tng du chm than hoc du chm hoi xut hin bn canh b iu hp mang trong B quan ly Thit bi, bm up thit bi, ri chu y n thng bao li xut hin. Danh sach sau y m ta ba thng bao li ph bin thng xut hin va cung cp cac giai phap co th:
  • Ma 10
   Thit bi nay khng th khi ng. (Ma 10)
   1. Bm Cp nht Trinh iu khin cp nht trinh iu khin cho thit bi.
   2. Bm tabCac thuc tinh Chung cua thit bi, ri bm Khc phuc S c khi ng Thut si Khc phuc S c.
  • Ma 28
   Trinh iu khin cho thit bi nay khng c cai t. (Ma 28)
   1. Cai t trinh iu khin cho thit bi nay.
   2. Bm Cp nht Trinh iu khin.

    iu nay khi ng Thut si Cp nht Phn cng.
  • Ma 1
   Thit bi nay khng c cu hinh ung cach. (Ma 1)
   1. Cp nht trinh iu khin bng cach bm Cp nht Trinh iu khin.

    iu nay khi ng Thut si Cp nht Phn cng.
   2. Nu cp nht trinh iu khin khng hoat ng, hay xem tai liu phn cng cua ban bit thm thng tin.
  Nu b iu hp mang khng hoat ng ung cach hoc khng tng thich vi Microsoft Windows XP, hay lin h vi mt nha cung cp phn cng c lp va ly cac trinh iu khin c cp nht hoc mt b iu hp mang tng thich.

Phng phap 7: Sa cha kt ni mang

 1. Bm Bt u, bm Chay, go ncpa.cpl, ri bm OK.
 2. Bm chut phai vao kt ni mang thich hp, ri bm Sa cha.
 3. Kim tra kt ni cua ban.

THAM KH?O

bit thm thng tin v cach khc phuc s c vn nay trong Internet Explorer 6, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
326155 Thng bao li khi ban c gng truy nhp Web site trong Internet Explorer: Thng bao li "Trang khng th hin thi c" khi ban c gng truy nhp Web site trong Internet Explorer: "Trang khng th hin thi c" (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 926431 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
T? kha:
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbceip KB926431

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com