Tóm t?t h? tr? 64-bit, hệ điều hành và phiên b?n SQL Server đư?c h? tr? b?i máy ch? BizTalk

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 926628 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này li?t kê các phiên b?n c?a Windows, SQL Server, Visual Studio và Khuôn kh? .NET phiên b?n đư?c h? tr? Microsoft BizTalk Server 2006 R2 và m?i hơn. Bài vi?t này c?ng li?t kê 64-bit h? tr? cho các phiên b?n và phiên b?n c?a BizTalk Server.

Đ?i v?i phiên b?n trư?c c?a BizTalk Server, h?y đi t?i BizTalk Server: hệ điều hành, phiên b?n SQL Server và 64-bit, h? tr?.

Thông tin thêm

B?ng sau li?t kê các hệ điều hành, SQL Server, Visual Studio và Khuôn kh? .NET phiên b?n đư?c h? tr? b?i BizTalk Server 2006 R2 và m?i hơn.

hệ điều hành, SQL Server, Visual Studio và Khuôn kh? .NET phiên b?n h? tr?

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
BizTalk Server 2013 R2BizTalk Server 2013BizTalk Server 2010BizTalk Server 2009BizTalk Server 2006 R2
Windows XPKhôngKhôngKhôngCó, v?i Windows XP Service Pack 3Vâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows XP Service Pack 2
Windows XP Professional, phiên b?n 64-BitKhôngKhôngKhôngCó, v?i Windows XP Service Pack 3Vâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows XP Service Pack 2
Windows Server 2003KhôngKhôngKhôngVâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 1Có, v?i Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 1
Windows Server 2003, phiên b?n 64-BitKhôngKhôngKhông
Windows Vista bao g?m 64-bitKhôngKhôngVâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2Vâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 1
Windows Server 2008, bao g?m 64-bitKhôngKhôngKhông
Windows 7, bao g?m 64-bitVâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1Vâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1KhôngKhông
Windows Server 2008 R2, bao g?m 64-bitKhôngVâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1KhôngKhông
Windows Server 2012KhôngKhôngKhông
Windows Server 2012 R2KhôngKhôngKhôngKhông
Windows 8KhôngKhôngKhôngKhông
Windows 8.1KhôngKhôngKhôngKhông
SQL Server 2000KhôngKhôngKhôngKhôngVâng, v?i SQL Server 2000 Service Pack 4
SQL Server 2000, phiên b?n 64-BitKhôngKhôngKhôngKhông
SQL Server 2005, bao g?m 64-bitKhôngKhôngKhôngVâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c SQL Server 2005 Service Pack 2
SQL Server 2008, bao g?m 64-bitKhôngKhôngVâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 1Không
SQL Server 2008 R2, bao g?m 64-bitKhôngVâng, các gói b?n ghi d?ch v? ho?c SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1KhôngKhông
SQL Server 2012Có, v?i SQL Server 2012 gói b?n ghi d?ch v? 1KhôngKhôngKhông
SQL Server 2014KhôngKhôngKhôngKhông
SQL Server ExpressCó, nhưng không đư?c khuy?n ngh?.Có, nhưng không đư?c khuy?n ngh?.Có, nhưng không đư?c khuy?n ngh?.Có, nhưng không đư?c khuy?n ngh?.Có, nhưng không đư?c khuy?n ngh?.
Phiên b?n Visual StudioVisual Studio 2013Visual Studio 2012Visual Studio 2010Visual Studio 2008 SP1 ho?c m?i hơn gói b?n ghi d?ch v?Visual Studio 2005
Khuôn kh? .NET Phiên b?nVisual Studio d? án: Khuôn kh? .NET 4.5

BizTalk th?i gian ch?y: Khuôn kh? .NET 4.5 ho?c Khuôn kh? .NET 4,51
Khuôn kh? .NET 4.5Khuôn kh? .NET 4
Khuôn kh? .NET 3.5 SP1
Khuôn kh? .NET 3.5 SP1Khuôn kh? .NET 3.0
Khuôn kh? .NET 2.0

Quan tr?ngPh?i cài đ?t chuyên bi?t gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows và SQL Server. cài đ?t chuyên bi?t Windows m?i nh?t và SQL Server gói b?n ghi d?ch v? luôn h? tr?.

h? tr? 64-bit

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
h? tr? hệ điều hành 64-bitH? tr? th?c hi?n 64-bit riêng
BizTalk Server 2013 R2T?t c? các phiên b?nPhiên b?n doanh nghi?p
Standard Edition
Phiên b?n phát tri?n
Chi nhánh Edition
Phiên b?n đánh giá
BizTalk Server 2013T?t c? các phiên b?nPhiên b?n doanh nghi?p
Standard Edition
Phiên b?n phát tri?n
Chi nhánh Edition
Phiên b?n đánh giá
BizTalk Server 2010T?t c? các phiên b?nPhiên b?n doanh nghi?p
Standard Edition
Phiên b?n phát tri?n
Chi nhánh Edition
Phiên b?n đánh giá
BizTalk Server 2009T?t c? các phiên b?nPhiên b?n doanh nghi?p
Phiên b?n phát tri?n
Chi nhánh Edition
Phiên b?n đánh giá

Lưu ? Phiên b?n tiêu chu?n không đư?c h? tr? đ? th?c hi?n 64-bit riêng.
BizTalk Server 2006 R2T?t c? các phiên b?nPhiên b?n doanh nghi?p
Phiên b?n phát tri?n
Chi nhánh Edition
Phiên b?n đánh giá

Lưu ? Phiên b?n tiêu chu?n không đư?c h? tr? đ? th?c hi?n 64-bit riêng.

Phiên b?n trư?c c?a BizTalk Server

Đ?i v?i phiên b?n trư?c c?a BizTalk Server, h?y truy c?p:
BizTalk Server: hệ điều hành, phiên b?n SQL Server và 64-bit, h? tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 926628 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2013 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
T? khóa: 
kbbtssetup kbbts kbtshoot kbinfo kbmt KB926628 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 926628

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com