2007 m. vasaros/?iemos laiko keitimo naujinimas, skirtas ?Exchange 2003? 2 pakeitim? paketui

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 926666 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu Prie? diegdami ?? naujinim? pasidom?kite apie potencialias problemas, kurios gali tur?ti ?takos ?Microsoft Outlook?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
912918 Vartotojai negali si?sti el. lai?k? i? mobili?j? ?rengini? ar bendro naudojimo pa?to d??ut?s naudodami ?Exchange 2000 Server? ir ?Exchange Server 2003? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Dabar galimas 2007 m. vasaros/?iemos laiko (DST) keitimo naujinimas, skirtas kompiuteriams, kuriuose veikia ?Microsoft Exchange Server 2003? 2 pakeitim? paketas (SP2).

Pastaba ?Microsoft Exchange Server 2007? nereikalinga pataisa, kad b?t? tinkamai atsi?velgta ? DST keitimus.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Naujinimo informacija

2007 m. pavasar? vasaros/?iemos laiko (DST) prad?ios ir pabaigos datos JAV pasikeis atsi?velgiant ? 2005 m. energetikos politikos akt?. Datos pasikeis taip, kaip nurodyta toliau:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DST2007 m.Ankstesniais metais
Prad?ios dataAntrasis kovo sekmadienis, 2 val.Pirmasis baland?io sekmadienis, 2 val.
Pabaigos dataPirmasis lapkri?io sekmadienis, 2 val.Paskutinis spalio sekmadienis, 2 val.
Dabar galimas DST skirtas laiko juostos naujinimas, i?sprend?iantis ?i? problem? naudojant ?Microsoft Exchange Server 2003?. ? ?? naujinim? ?traukta:
 • Naujos 2007 m. DST prad?ios ir pabaigos datos, skirtos JAV.
 • DST ir laiko juostos parametr? keitimai, kurie 2007 m. bus atlikti Kanadoje (i?skyrus Ni?faundlend?).
 • DST ir laiko juostos parametr? keitimai, atlikti po pirmojo produkt?, nurodyt? skyriuje ?Taikoma?, i?leidimo. Pavyzd?iui, ? ?? naujinim? ?traukti kai kurie keitimai, anks?iau i?leisti kaip atskiri naujinimai ir apra?yti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniuose.
Pastaba Tai yra kaupiamasis naujinimas. Tod?l, jei dar nesate pritaik? n? vieno saugos naujinimo, apra?yto toliau nurodytuose saugos biuleteniuose, mobiliajame ?renginyje gali tekti pakeisti ?Si?sti kaip? teises, kad u?tikrintum?te, jog mobilusis ?renginys veiks tinkamai.
 • MS06-019 (6.5.7233.69 arba naujesn? Store.exe versija)
 • MS06-029 (6.5.7650.28 arba naujesn? Store.exe versija)
Jei norite gauti papildomos informacijos apie veiksmus, kuriuos reikia atlikti norint tinkamai atnaujinti vartotojo teises, spustel?kite toliau nurodyt? straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
912918 Vartotojai negali si?sti el. lai?k? i? mobili?j? ?rengini? ar bendro naudojimo pa?to d??ut?s naudodami ?Exchange 2000 Server? ir ?Exchange Server 2003? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
907434 ?Si?sti kaip? teis? pa?alinama i? vartotojo objekto, kai ?i teis? konfig?ruojama naudojant ?Exchange? serverio ?Active Directory? vartotoj? ir kompiuteri? prid?tin? ?rank? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei naudodami ?Microsoft Exchange Server 2003? 1 pakeitim? paket? (SP1) ?diegiate saugos naujinim? MS06-019, tai gali tur?ti ?takos ?Microsoft Entourage? ir tre?iosios ?alies tarnyboms, pavyzd?iui, ?BlackBerry? arba ?GoodLink?. Jei naudodami ?Microsoft Exchange Server 2003? 1 pakeitim? paket? (SP1) arba ?Microsoft Exchange Server 2003? 2 pakeitim? paket? (SP2) ?diegiate saugos naujinim? MS06-029, tai gali tur?ti ?takos tre?iosios ?alies tarnyboms, pavyzd?iui, ?BlackBerry? arba ?GoodLink?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
916803 MS06-019: ?Microsoft Exchange Server? pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
912442 MS06-029: ?Microsoft Exchange? serverio pa?eid?iamumas gali sudaryti s?lygas ?d?ti scenarij?, kai ?Exchange Server? paleid?iama ?Outlook Web Access? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina bendrovei ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

B?tinosios s?lygos

Prie? diegdami ?? ?Exchange? skirt? naujinim?, turite ?diegti ?Microsoft Exchange Server 2003? 2 pakeitim? paket? (SP2) ir laiko juostos naujinim?, skirt? ?Windows?.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
836993 Kaip ?sigyti naujausius ?Exchange Server 2003? pakeitim? paketus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
931836 2007 m. vasario m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas ?Microsoft Windows? operacin?ms sistemoms (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Reikalavimas paleisti i? naujo

?diegus ?? naujinim?, kompiuterio i? naujo paleisti nereik?s. Ta?iau bus i? naujo paleista ?Microsoft Exchange? informacijos saugyklos tarnyba ir visos su ja susijusios tarnybos.

Failo informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite Exchange2003-KB926666-v2-x86-ENU.exe paket? dabar.
I?leidimo data: 2007 m. sausio 16 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Cdo.dll6.5.7651.61718,8482006-12-1423:00x86
Cdoex.dll6.5.7651.613,945,4722006-12-1422:15x86
Davex.dll6.5.7651.611,139,7122006-12-1422:08x86
Excdo.dll6.5.7651.613,692,5442006-12-1422:15x86
Exoledb.dll6.5.7651.612,616,3202006-12-1406:08x86
Exosal.dll6.5.7651.6169,1202006-12-1323:33x86
Lsmexhc.dll6.5.7651.61125,4402006-12-1421:23x86
Madfb.dll6.5.7651.61525,3122006-12-1422:15x86
Mdbmsg.dll6.5.7651.613,375,1042006-12-1400:16x86
Rtdsmcal.dll6.5.7651.6133,2802006-12-1421:29x86
Store.exe6.5.7651.614,879,3602006-12-1323:37x86

Kod?l ?Exchange? reikalingas naujinimas?

?Microsoft? kalendoriumi pagr?stos programin?s ?rangos, pavyzd?iui, ?Outlook?, laiko informacijos rodymo funkcija priklauso nuo operacin?s sistemos laiko juostos informacijos. Ta?iau bendradarbiavimo duomen? objektais (CDO) pagr?stos programos, pavyzd?iui ?Outlook Web Access?, priklauso nuo kit? vidini? laiko juost? lenteli?. ?is naujinimas modifikuoja vidines laiko juost? lenteles, kad jos atitikt? laiko juost? parametr? keitimus.

Nenaudojant ?io naujinimo, kalendoriaus elementai CDO pagr?stose programose ir ?Outlook Web Access? veiks taip, lyg per papildomas savaites ar vasaros/?iemos laiko taikymo metu galiot? standartinis laikas. Pavyzd?iui, be ?io naujinimo CDO pagr?stos programos veiks pagal standartin? laik? ?iais 2007 m. laikotarpiais:
 • Nuo 2007 m. kovo 11 d. iki 2007 m. baland?io 1 d.
 • Nuo 2007 m. spalio 28 d. iki 2007 m. lapkri?io 4 d.

Kokios ?takos naujinimas turi ankstesn?ms ?Exchange? versijoms

?Exchange Server 2003? 1 pakeitim? paketas (SP1)

?io naujinimo ?diegti negalima, jei naudojate ?Exchange Server 2003? 1 pakeitim? paket? (SP1). Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ?sigyti ?ios pataisos versij?, suderinam? su ?Exchange Server 2003? SP1, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
931978 2007 m. vasaros/?iemos laiko keitimo naujinimas, skirtas ?Exchange 2003? 1 pakeitim? paketui (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

?Exchange 2000 Server? ir ?Exchange Server 5.5?

Jei naudojat?s ?Exchange 2000 Server?, ?Exchange Server 5.5? ar kitomis ankstesn?mis ?Exchange? serverio versijomis, d?l i?samesn?s informacijos kreipkit?s ? ?Microsoft? abonent? administratori? ar gamintoj? techninio konsultavimo vadybinink?.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie terminologij?, kuri? ?Microsoft? vartoja programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Techniniai pataisymai

?io straipsnio per?i?ros datos gali nurodyti smulkius redakcinius ar strukt?rinius ?io turinio pataisymus. Reik?mingi techniniai ?io turinio pataisymai nurodyti ?ioje lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DataPataisymai
2006 m. lapkri?io 15 d.Originali versija
2006 m. gruod?io 26 d.Skyriuje ?Kokios ?takos naujinimas turi ankstesn?ms ?Exchange? versijoms? pataisytas URL
2007 m. sausio 16 d.Atlikti ?ie straipsnio keitimai:
 • Atnaujintas pavadinimas, ? skyrius ?Naujinimo informacija?, ?B?tinosios s?lygos? ir ?Failo informacija? ?traukta DST naujinimo 2 versijos informacija
 • ? skyri? ?Kokios ?takos naujinimas turi ankstesn?ms ?Exchange? versijoms? ?traukta informacija, taikoma ?Exchange Server 2003? 1 pakeitim? paketui
2007 m. sausio 17 d.Atnaujintas atsisiuntimo URL, ?traukiant DST naujinimo 2 versijos informacij?
2007 m. sausio 24 d.?traukta pastaba, nurodanti, kad ?Exchange 2007? nereikia DST naujinimo
2007 m. sausio 29 d.I? skyriaus ?Kokios ?takos naujinimas turi ankstesn?ms ?Exchange? versijoms? pa?alinta pasenusi ?Exchange 2003? SP1 informacija
2007 m. sausio 31 d.Atlikti ?ie straipsnio keitimai:
 • ? skyri? ?Kod?l ?Exchange? reikalingas naujinimas?? ?traukta ?Outlook Web Access? informacija
 • ? straipsnio prad?i? ?traukta pastaba apie potencialias problemas, kurios gali tur?ti ?takos ?Outlook?
2007 m. vasario 11 d.? skyri? ?Naujinimo informacija? ?traukta pastaba apie tai, kad DST naujinimas yra kaupiamasis, ir apie galimus ?Si?sti kaip? teisi? bei mobili?j? ?rengini? nesklandumus
2007 m. vasario 12 d.Atlikti ?ie straipsnio keitimai:
 • ? skyri? ?Kokios ?takos naujinimas turi ankstesn?ms ?Exchange? versijoms? ?traukta informacija apie ?Exchange 2003? 1 pakeitim? paketo versijos programin?s ?rangos naujinim?
 • Pasenusios ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnio 928388 kry?min?s nuorodos pakeistos ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnio 931836 kry?min?mis nuorodomis
 • Pataisyta skyriaus ?Naujinimo informacija? pastaba apie tai, kad DST naujinimas yra kaupiamasis, ir apie galimus ?Si?sti kaip? teisi? bei mobili?j? ?rengini? nesklandumus
2007 m. kovo 12 d.?traukta pataisym? lentel?
2007 m. kovo 2 d.Per?i?r?ta pataisym? lentel?
2007 m. kovo 2 d.Pataisym? lentel?je datos formatas pakeistas ? ilg?j?
2007 m. kovo 8 d.Skyriaus antra?t? ?Pataisymai? pakeista ? ?Techniniai pataisymai"
2007 m. kovo 21 d.? lentel? ?Techniniai pataisymai? ?traukti tr?kstami pataisymai

Savyb?s

Straipsnio ID: 926666 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. lapkri?io 26 d. - Per?i?ra: 12.7
TAIKOMA
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo kbupdate kbexpertiseadvanced KB926666

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com