Identifikator ?lanka: 926948 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da otvorite Microsoft Office Visio 2007 crte? ili Microsoft Office Visio 2003 crte? na ra?unaru na kojem je instaliran Microsoft Office Visio Viewer 2007, crte? mo?da ne?e mo?i da se otvori u programu Windows Internet Explorer. Pored toga, mo?ete dobiti jednu od slede?ih poruka o gre?ci:
 • Poruka o gre?ci 1
  Nije mogu?e prikazati stranicu.
 • Poruka o gre?ci 2
  Internet Explorer ne mo?e da prika?e Veb stranicu.

UZROK

Ovaj problem se mo?e javiti ako je Microsoft Visio 2002 instaliran na ra?unaru na kojem je tako?e instaliran Visio Viewer 2007.

ZAOBILA?ENJE

Da bismo umesto vas re?ili ovaj problem pomo?u 2. metoda, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50712
Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste re?ili ovaj problem, izaberite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Deinstalirajte Visio Viewer 2007, a zatim instalirajte Visio Viewer 2003

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte appwiz.cpl, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U listi Trenutno instalirani programi izaberite stavku Microsoft Office Suite 2007, a zatim kliknite na dugme Promeni.
 3. Izaberite opciju Dodaj ili ukloni funkcije, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
 4. Na stranici sa opcijama za instalaciju pro?irite listu pored polja Microsoft Office Visio Viewer, a zatim kliknite na stavku Nije dostupno.
 5. Kliknite na dugme Nastavi.
 6. Kada deinstalirate Visio Viewer 2007, instalirajte Visio Viewer 2003. Da biste nabavili Visio Viewer 2003, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3FB3BD5C-FED1-46CF-BD53-DA23635AB2DF&displaylang=en
Visio Viewer 2003 mo?ete koristiti za prikazivanje Visio datoteka koje su kreirane u programu Visio 2007 ili Visio 2003.

2. metod: izmena registratora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


U programu ?Bele?nica? kreirajte datoteku registratora (.reg) da biste promenili stavke registratora za program Visio Viewer 2007. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kopirajte, a zatim nalepite slede?i tekst u novu datoteku programa ?Bele?nica?:
  Windows ure?iva? registratora verzije 5.00
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsd] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vdx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vss] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vst] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vsx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
  
  [HKEY_CLASSES_ROOT\.vtx] "Content Type"="application/vnd.ms-visio.viewer" @="VisioViewer.Viewer"
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 3. Izaberite lokaciju na kojoj ?elite da sa?uvate datoteku.
 4. U polju Ime datoteke otkucajte Visioreg.reg.
 5. U listi Sa?uvaj kao tip kliknete na stavku Tekstualni dokument (*.txt), a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 6. U meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 7. Kopirajte, a zatim nalepite slede?i tekst u novu datoteku programa ?Bele?nica?:
  @echo off reg delete "hkcr\.vdx" /f reg delete "hkcr\.vsd" /f reg delete "hkcr\.vss" /f reg delete "hkcr\.vst" /f reg delete "hkcr\.vsx" /f reg delete "hkcr\.vtx" /f regedit /s C:\Visioreg.reg
  Napomena: Poslednji red datoteke mora da sadr?i punu putanju i naziv .reg datoteke koju ste sa?uvali u 5. koraku.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 9. Izaberite lokaciju na kojoj ?elite da sa?uvate datoteku.
 10. U polju Ime datoteke otkucajte Visiofix.bat.
 11. U listi Sa?uvaj kao tip kliknete na stavku Tekstualni dokument (*.txt), a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 12. U programu Windows Explorer prona?ite fasciklu u kojoj ste sa?uvali datoteku Visiofix.bat .
 13. Dvaput kliknite na datoteku Visiofix.bat.
Kada dovr?ite 2. metod, datoteka ?e se otvoriti samo u programu Visio Viewer kada dvaput kliknete na nju. Da biste uredili Visio datoteku, pokrenite program Visio, a zatim u meniju Datoteka izaberite stavku Otvori i prona?ite datoteku koju ?elite da uredite.

Potrebno je da ponovo primenite ovo re?enje u slu?aju da je popravljen program Visio 2002 ili primenjen servisni paket.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 926948 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB926948

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com