Straipsnio ID: 927007 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje pateikiami da?nai u?duodami klausimai apie tai, kaip aktyvinti ?Windows? skirtus ?Microsoft? ?aidimus, ?Streets and Trips? ir ?Mappoint?.

Daugiau informacijos

1 K. Kas yra ?Microsoft? produkto aktyvinimas?

1 A. ?Microsoft? produkto aktyvinimas bando suma?inti suklastotos programin?s ?rangos plitim? ir u?tikrinti, kad ?Microsoft? klientai gaut? toki? programin?s ?rangos kokyb?, kokios jie tikisi. Kai suaktyvinate programin?s ?rangos produkt?, kompiuterio, kuriame ?dieg?te produkt?, aparat?rai yra priskiriamas tam tikras produkto kodas. Kai ?is produkto kodas priskirtas, j?s negalite naudoti to paties produkto kodo aktyvindami produkt? kituose kompiuteriuose. Produkto aktyvinimas yra reikalingas norint naudoti produkt? vis? funkcij? re?imu. Jeigu nutarsite neaktyvinti produkto, galite naudoti produkt? tik suma?intu bandomuoju re?imu. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
925723 J?s gausite aktyvinimo prane?im? 30 minu?i? pa?aid? ?Flight Simulator X?
2 K. Kokie privalumai naudojantis ?Microsoft? produkto aktyvinimu?

2 A. ?Microsoft? produkto aktyvinimas suteiks jums galimyb? paleisti ir naudoti produkt? nenaudojant disko.

3 K. Kokia informacija surenkama, apdorojama arba persiun?iama aktyvinimo proceso metu?

3 A. Kai aktyvinate programin?s ?rangos produkt?, produkto kodo informacija yra siun?iama ? ?Microsoft? kartu su aparat?ros mai?a. Aparat?ros mai?a yra neunikalus skai?ius, generuojamas naudojant kompiuterio aparat?ros konfig?racij?. Aparat?ros mai?a neperteikia jokios asmenin?s informacijos arba informacijos apie produkt?. Aparat?ros mai?a negali b?ti naudojama nustatant kompiuterio gamintoj? arba model?. Be to, aparat?ros mai?ai negalima atlikti atgalinio skai?iavimo ir nustatyti pradin? kompiuterio informacij?. Be standartin?s kompiuterio informacijos, renkami kai kurie papildomi kalbos nustatymai. ?i informacija nenaudojama bandant jus identifikuoti. Informacija naudojama tik norint patvirtinti, kad j?s turite licencijuot? produkto kopij?, ir kaupti informacij? siekiant atlikti statistin? analiz?.

4 K. Kiek kart? galiu aktyvinti produkt??

4 A. N?ra ribojama, kiek kart? galite aktyvinti programin?s ?rangos produkt? tame pa?iame kompiuteryje. Pavyzd?iui, galite ?alinti ir diegti arba aktyvinti produkt? tiek kart?, kiek norite. Papildomas aktyvinimas yra pateikiamas taip, kad gal?tum?te ?alinti ir diegti produkt? tame pa?iame arba kitame kompiuteryje. ?i?r?kite ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygas, jeigu norite rasti daugiau informacijos. ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygos yra ?aidim? aplanke.

5 K. Kaip galiu su?inoti, ar mano programin? ?ranga jau buvo aktyvinta?

5 A. Jeigu produktas nebuvo aktyvintas, ?aidimo negali ?aisti keli ?aid?jai.
Pastaba Kai kurie ?aidimai, skirti ?aisti tik keliems ?aid?jams, nebus paleisti, kol neatliksite aktyvinimo.
6 K. Ar galiu ?diegti produkt? daugiau nei viename kompiuteryje?

6 A. ?i?r?kite galutinio vartotojo sutart? (?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygos), nor?dami rasti daugiau informacijos apie tai, ? kiek kompiuteri? galite diegti produkt?. Galutinio vartotojo sutartis yra produkto aplanke arba DVD diske.
7 K. Kaip man suaktyvinti savo ?Microsoft Windows? produkt??

7 A. Kai paleisite produkt? pirm? kart?, jums bus pasi?lyta spustel?ti Aktyvinti dabar arba Aktyvinti v?liau. Jeigu spustel?site Aktyvinti dabar, tur?site ?vesti produkto kod?. Galite naudoti produkt? neaktyvin? tiek laiko, kiek norite. Jeigu neaktyvinsite produkto, jis veiks suma?into funkcionalumo re?imu. Be to, kai kuriomis produkto funkcijomis, tokiomis kaip galimyb? ?aisti keliems ?aid?jams, nebus galima naudotis. Nor?dami toliau naudotis visomis produkto funkcijomis, turite aktyvinti produkt?.

Nor?dami aktyvinti produkt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Aktyvinti dabar, tada spustel?kite Pirmyn.
 2. ?veskite produkto kod?, tada spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba Nepameskite produkto kodo. I?saugokite pakuot? arba u?sira?ykite numer?. Laikykite numerio informacij? saugioje vietoje.
 3. Aktyvinimo vedlys bus paleistas automati?kai. Aktyvinimo vedlys pateiks jums ?ias parinktis:
  • Aktyvinti naudojant internet?
   Aktyvinimo vedlys automati?kai susisieks su ?Microsoft? licencijavimo serveriais per j?s? interneto jungt?. Kai aktyvinate produkt? naudodami internet?, produkto kodas siun?iamas ? ?Microsoft? koduotu prane?imu. Jeigu nusprend?te aktyvinti produkt? per internet?, bet dar nesate prisijung?, vedlys prane?, kad n?ra ry?io.
  • Aktyvinti telefonu
   Galite paskambinti ? aktyvinimo centr? nor?dami gauti klient? aptarnavimo skyriaus atstovo pagalbos ir aktyvinti produkt?. Aktyvinimas telefonu gali u?trukti ilgiau negu naudojant internet?. Skambindami turite b?ti prie kompiuterio. Be to, turite tur?ti savo programin?s ?rangos produkto kod?. Kai pasirenkate ?i? parinkt?, aktyvinimo vedlys generuoja diegimo ID. Jums ?is diegimo ID bus reikalingas aktyvinant produkt? telefonu.

   Svarbu Kai paskambinsite ? aktyvinimo centr?, j?s? papra?ys perskaityti diegimo ID numerius. Jeigu i?kilo problem? vykdant telefonu teikiamus nurodymus, nepad?kite ragelio. Palaukite, kol gausite galimyb? persijungti. Pasakykite ?perjunkite mane?. Jus nukreips kalb?ti su klient? aptarnavimo skyriaus atstovu.

   Pastaba Aktyvinimo centro numeriai n?ra pateikti ?iame straipsnyje, nes telefon? numeriai gali skirtis atsi?velgiant ? licencij? ir ?al? ar region?. Aktyvinimo vedlys pateiks jums aktyvinimo centro telefono numer?.
Jei aktyvinimas bus s?kmingas, gausite ?? prane?im?:
J?s s?kmingai aktyvinote ?Microsoft? <produkt?> ?iame kompiuteryje.

Kiti veiksmai

Jeigu jums reikia daugiau pagalbos, apsilankykite ?Microsoft? klient? palaikymo tarnybos svetain?je ir rasite kit? sprendim?. ?ioje svetain?je rasite ?ias tarnybas:
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927007 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2010
 • Microsoft Streets & Trips 2010 GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011
 • Microsoft Streets & Trips 2011 GPS Locator
 • Microsoft Fable III for PC
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbhowto KB927007

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com