M?t c?a s? m?i m? ra khi b?n c? g?ng đ? xem m?t tài li?u chương tr?nh Microsoft Office 2007 trong Windows Internet Explorer 7 ho?c Internet Explorer 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 927009 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này không áp d?ng đ?i v?i Microsoft Office Word 2010.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u Microsoft Office Word 2007, m?t tài li?u Microsoft Office Excel 2007 ho?c m?t tài li?u Microsoft Office PowerPoint 2007 trong Windows Internet Explorer 8 ho?c Windows Internet Explorer 7, các tài li?u có th? m? trong c?a s? tương t? như Internet Explorer. Thay vào đó, c?a s? Word 2007, Excel 2007 ho?c PowerPoint 2007 m?i s? m? ra đ? hi?n th? các tài li?u.

Nguyên nhân

Hành vi này là do thi?t k?. H? th?ng Microsoft Office 2007 c? ? đ?t m?t giá tr? ki?m nh?p BrowserFlags cho các lo?i t?p tin đ? bu?c các tài li?u đ? m? trong c?a s? ?ng d?ng văn ph?ng và không ph?i trong c?a s? Internet Explorer.

M?t s? tính năng ch?nh s?a có s?n ch? khi tài li?u đư?c m? bên ngoài trình duyệt Web. Ngoài ra, văn ph?ng Ribbon có th? không làm vi?c như mong đ?i trong Internet Explorer. Ngoài ra, c?i ti?n b?o m?t Windows Internet Explorer 7 ho?c Internet Explorer 8 ch?y trên Windows Vista h?y m? tài li?u bên ngoài b?i c?nh toàn v?n th?p c?a Internet Explorer (khi ch?y trong ch? đ? b?o v?) t?t hơn t?ng th? an ninh và kh? năng s? d?ng.

Cách gi?i quy?t khác

N?u b?n có m?t ?ng d?ng s?n có yêu c?u hành vi c?, b?n có th? s?a đ?i s? ki?m nh?p đ? cho phép các t?p tin h? th?ng Office 2007 đ? m? trong Internet Explorer. Chúng tôi khuy?n khích b?n đ? làm đi?u này ch? n?u t?nh h?nh yêu c?u nó. N?u b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, t?t c? ngư?i dùng c?a máy tính s? b? ?nh hư?ng.

Lưu ? Cho các ?ng d?ng yêu c?u tác ph?m văn ph?ng m? trong c?a s? trình duyệt Web, s? d?ng các workaround sau đây. Tuy nhiên, tính năng Internet Explorer này không t?n t?i trong tương lai hệ điều hành là ai sau này so v?i Windows Vista.

Đ? đư?c chúng tôi làm đi?u này cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. Đ? làm đi?u này cho m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? thay đ?i s? đăng kí t? đ?i di?n đ?ng, nh?p vào liên k?t kh?c ph?c s? c? này . B?m vào ch?y trong hộp thoại t?p t?i xu?ng, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50298
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Lưu ? Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD đ? b?n có th? ch?y nó trên máy tính có s? c?.

Bây gi? h?y vào các "Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?"ph?n.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? gi?i quy?t v?n hành vi này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Notepad.
 2. Sao chép và sau đó dán n?i dung sau vào Notepad:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.8]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.RTF.8]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.DocumentMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000024
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.8]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:80000A00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.8]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.ShowMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.8]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12]
  "BrowserFlags"=dword:800000A0
  
 3. Lưu các t?p tin nhưt?p đ? đ?t tên tin. reg.
 4. Nh?p đúp vào t?p đ? đ?t tên tinreg. torun k?ch b?n ki?m nh?p này.
 5. Kh?i đ?ng Internet Explorer 7.

T?nh tr?ng

Hành vi này là do thi?t k?.

Đi?u này có kh?c ph?c s? c? không?

Ki?m tra cho dù b?n có th? m? tài li?u Microsoft Office Word 2007, m?t tài li?u Microsoft Office Excel 2007 ho?c m?t tài li?u Microsoft Office PowerPoint 2007 trong Windows Internet Explorer 8 ho?c Windows Internet Explorer 7. N?u b?n có th? m? các tài li?u, b?n đ? k?t thúc v?i bài vi?t này. N?u b?n không th? m? các tài li?u, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh Internet Explorer đ? m? tài li?u Office trong chương tr?nh Office thích h?p thay v? trong Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
162059 Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet Explorer đ? m? tài li?u Office trong chương tr?nh Office thích h?p thay v? trong Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 927009 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
T? khóa: 
kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB927009 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 927009

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com