Raksta ID: 927177
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? atinstal?t p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7 sist?mai Windows XP un Windows Server 2003.

Atinstal?jot p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7, dator? autom?tiski tiek atjaunota p?rl?kprogramma Internet Explorer 6. ?aj? rakst? aprakst?ts, k? p?rliecin?ties, vai p?rl?kprogramma Windows Internet Explorer 6 ir atjaunota pareizi.

Ir divas p?rl?kprogrammas Windows Internet Explorer 7 atinstal??anas metodes:
  • 1. metode. Izmantojiet opciju Add or Remove Programs (Pievienot vai no?emt programmas).
  • 2. metode. Izmantojiet util?tu Spuninst.exe
S?ciet ar pirmo metodi. Ja ?? metode nedarbojas, m??iniet veikt otro metodi.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k apskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

Svar?gi! Ja p?c p?rl?kprogrammas Internet Explorer 7 instal??anas dator? instal?ta sist?ma Windows XP SP3, pirms p?rl?kprogrammas Internet Explorer 7 atinstal??anas j?atinstal? sist?mas Windows XP 3. servisa pakotne.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
950719 P?rl?kprogrammu Internet Explorer 7 vai Internet Explorer 8 Beta 1 nevar atinstal?t p?c tam, kad ir instal?ta sist?mas Windows XP 3. servisa pakotne

1. metode. Lai atinstal?tu Internet Explorer 7, izmantojiet opciju Add or Remove Programs (Pievienot vai no?emt programmas)

Vienk?r??kais veids, k? atinstal?t p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7, ir izmantot opciju Add or Remove Programs (Pievienot vai no?emt programmas).

1. darb?ba. Atinstal?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7

  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Kam?r dators kompil? programmu sarakstu, var paiet vair?kas sekundes.
  3. Ritiniet sarakstu lejup un noklik??iniet uz Windows Internet Explorer 7 un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt).

2. darb?ba. P?rbaudiet, vai p?rl?kprogramma Internet Explorer 6 ir atjaunota

Lai p?rbaud?tu, vai p?rl?kprogramma Internet Explorer 6 ir atjaunota, izpildiet ??das darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
  2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet iexplore. Tiek atv?rta p?rl?kprogramma Windows Internet Explorer.
  3. Izv?ln? Help (Pal?dz?ba) noklik??iniet uz About Internet Explorer (Par Internet Explorer). Tiek atv?rts logs About Internet Explorer (Par Internet Explorer).
  4. Ja versijas numurs s?kas ar 6, p?rl?kprogramma Internet Explorer 7 ir sekm?gi atinstal?ta un ir atjaunota p?rl?kprogramma Internet Explorer 6.
Ja ?? metode nedarbojas, izm??iniet 2. metodi.

2. metode. Lai atinstal?tu programmu Internet Explorer 7, izmantojiet Spuninst.exe

Ja, izpildot 1. metodi, p?rl?kprogramma Internet Explorer 7 netika atinstal?ta, m??iniet dator? izmantot Spuninst.exe izpild?mo vedni.

1. darb?ba. Padariet sl?ptos failus un mapes redzamas

  1. Noklik??iniet uz S?kt, p?c tam uz Mani dokumenti.
  2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
  3. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
  4. Saraksta Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes un p?c tam uz Labi.

2. darb?ba. Atinstal?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7

Lai atinstal?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 7, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  3. Izpildot ved?a sniegt?s instrukcijas, atinstal?jiet programmu Internet Explorer 7.

3. darb?ba. P?rbaudiet, vai p?rl?kprogramma Internet Explorer 6 ir atjaunota

Lai p?rbaud?tu, vai p?rl?kprogramma Internet Explorer 6 ir atjaunota:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam noklik??iniet uz Run (Izpild?t).
  2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet iexplore. Tiek atv?rta p?rl?kprogramma Windows Internet Explorer.
  3. Izv?ln? Help (Pal?dz?ba) noklik??iniet uz About Internet Explorer (Par Internet Explorer). Tiek atv?rts logs About Internet Explorer (Par Internet Explorer).
  4. Ja versijas numurs s?kas ar 6, p?rl?kprogramma Internet Explorer 7 ir sekm?gi atinstal?ta un ir atjaunota p?rl?kprogramma Internet Explorer 6.
Ja nevar?j?t atinstal?t p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7 vai ja, izmantojot ??s metodes, p?rl?kprogramma Internet Explorer 6 netika atjaunota, l?dzu, skatiet sada?u "N?kam?s darb?bas".

N?KAM?S DARB?BAS

Ja nevar?j?t atinstal?t p?rl?kprogrammu Windows Internet Explorer 7, izmantojot ??s metodes, jums ir j?l?dz k?dam pal?dz?ba vai j?sazin?s ar IPS vai t?kla administratoru, lai sa?emtu pal?dz?bu. Varat ar? izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietni, lai atrastu citus probl?mas risin?jumus. Da?i pakalpojumi, kas ir iek?auti Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu vietn?:
  • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
  • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
  • Microsoft klientu atbalsta intere?kopas: sazinieties ar kol??iem, vienranga lietot?jiem un Microsoft visaugst?k nov?rt?tajiem profesion??iem (MVP).
  • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Ja p?c ?o Microsoft viet?u izmanto?anas probl?mas joproj?m past?v vai ja nevarat atrast probl?mas risin?jumu Microsoft atbalsta pakalpojumu vietn?, noklik??iniet uz t?l?k eso??s saites, lai sazin?tos ar atbalsta dienestu.
http://support.microsoft.com/contactus

Papildinform?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par p?rl?kprogrammas Internet Explorer 8 atinstal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
957700 P?rl?kprogrammas Internet Explorer 8 atinstal??ana vai no?em?ana

Rekviz?ti

Raksta ID: 927177 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 2.0
Atsl?gv?rdi: 
kbharmony kbuninstall kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB927177

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com