Printera draiveris Microsoft Office Document Image Writer un OneNote 2007 un Word 2007 OneNote 2007 printera draiveri nav instal?ti dator?, kur? darbojas 64 bitu oper?t?jsist?m?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927383 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju. Veicot vienu no 2007. gada Microsoft Office programmas, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz" dator?, kur? darbojas 64 bitu oper?t?jsist?m?.

T?, piem?ram, dator? darbojas 64 bitu versija un Windows XP Professional 64 bitu Windows Vista versiju. ??d? gad?jum? var rasties viens vai abi ??das paz?mes:
 • Kad m??in?t druk?t Microsoft Office Document Image Rakst?t?ja printera un S?t?t uz OneNote 2007 printeris ir nav instal?ts.
 • Ja j?s m??in?t izmantot interneta faksa funkcija programm? Microsoft Office Word 2007, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  ?is l?dzeklis nav pieejams 64 bitu apkalpojo?o sist?m?m.
  Piez?meLai atrastu interneta faksa funkciju, noklik??iniet uzMicrosoft Office poga, un p?c tam nor?diet uz Nos?t?t.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo Microsoft Office Document Att?la rakst?t?ja printera draiveris nav instal?ts dator?, kur? darbojas 64 bitu oper?t?jsist?m?.

STATUSS

Tas darb?ba ir ar nol?ku.

Piez?me: Pa?laik nevar instal?t vai nu printera draiveri dator? kur? darbojas 64 bitu oper?t?jsist?m?.

Piez?me: Microsoft Office 2010 tiek atbalst?tas 64 bitu draiverus. Varat lejupiel?d?t Office 2010 izm??in?juma versiju un to bez maksas izm??in?t 30 dienas, vai var ieg?d?ties Office 2010.

Lejupiel?d?t Office 2010 izm??in?juma versiju vai Jaunin??anas uz Microsoft Office.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927383 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 27. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbprinters kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB927383 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 927383

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com