Tr?nh đi?u khi?n máy in Microsoft văn ph?ng tài li?u h?nh ?nh văn và tr?nh đi?u khi?n máy in OneNote 2007 trong Word 2007 và OneNote 2007 chưa đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y m?t h? ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 927383 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n ch?y m?t trong năm 2007 Các chương tr?nh Microsoft Office đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" trên m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành 64-bit.

Ví d?, các máy tính đang ch?y phiên b?n 64-bit c?a Windows XP Professional ho?c 64-bit Phiên b?n c?a Windows Vista. Trong trư?ng h?p này, b?n có th? g?p m?t ho?c c? hai các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n c? g?ng in, Microsoft văn ph?ng tài li?u h?nh ?nh Máy in văn và máy in g?i đ?n OneNote 2007 là không đư?c cài đ?t.
 • N?u b?n c? g?ng s? d?ng tính năng Internet Fax trong Microsoft Office Word 2007, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Tính năng này là không có s?n trên 64-bit ho?t đ?ng h? th?ng.
  Lưu ?Đ? xác đ?nh v? trí các tính năng Internet Fax, b?m cácMicrosoft Văn ph?ng nút, và sau đó đi?m đ?n G?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? Microsoft Office Document H?nh ?nh nhà văn đi?u khi?n máy in không đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y m?t 64-bit, h? đi?u hành.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

Lưu ?: Hi?n nay, b?n không th? cài đ?t m?t trong hai tr?nh đi?u khi?n máy in trên m?t máy tính đó ch?y m?t h? đi?u hành 64-bit.

Lưu ?: 64 bit tr?nh đi?u khi?n đư?c h? tr? trong Microsoft Office 2010. B?n có th? t?i phiên b?n Office 2010 dùng th? và th? nó trong 30 ngày mi?n phí, ho?c b?n có th? mua Office 2010.

T?i v? m?t phiên b?n Office 2010 Trial ho?c Nâng c?p cho Microsoft Office.

Thu?c tính

ID c?a bài: 927383 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
T? khóa: 
kbprinters kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB927383 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:927383

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com