Raksta ID: 927386 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu
Piez?me. Pirms izpild?t rakst? min?t?s darb?bas, samekl?jiet Microsoft zin??anu b?z? rakstu par konkr?to simptomu vai k??das zi?ojumu, kas tiek par?d?ts, m??inot palaist lietojumprogrammu. P?c tam izpildiet nor?d?jumus attiec?b? uz konkr?to simptomu vai k??das zi?ojumu, lai nov?rstu probl?mu, un tikai p?c tam turpiniet ?aj? rakst? min?t?s darb?bas.

Probl?mu nov?r?ana lietojumprogrammai, kas vairs nedarbojas pareizi dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista

Ja lietojumprogramma vairs nedarbojas pareizi dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista, iesp?jams, ir j?veic t?r?s s?kn??anas probl?mu nov?r?ana, lai p?rbaud?tu lietojumprogrammu dro?aj? re??m?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par t?r?s s?kn??anas probl?mu nov?r?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
316434 K? oper?t?jsist?m? Windows XP veikt t?r?s s?kn??anas probl?mu papildu nov?r?anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Piez?me. Iesp?jams, datoram atrodoties dro?aj? re??m?, ir j?iesp?jo Microsoft Windows instal??anas programma. Tas j?dara gad?jumos, ja nov?r?at probl?mu, kas saist?ta ar t?das programmas instal??anu vai atinstal??anu, kura izmanto Windows instal??anas programmu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? iesp?jot Windows instal??anas programmu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
895141 K? start?t Windows instal??anas programmu dro?aj? re??m? sist?m? Windows Server 2003 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Probl?mu nov?r?ana lietojumprogrammai, kas nedarbojas pareizi dator? ar oper?t?jsist?mu Windows Vista

Lai nov?rstu probl?mas lietojumprogrammai, kura p?rst?j darboties instal??anas laik?, kura p?c instal??anas nedarbojas vai kura p?c instal??anas par?da k??das zi?ojumu, izpildiet nor?d?t?s darb?bas atbilsto?i situ?cijai.

1. darb?ba. Apmekl?jiet pieg?d?t?ja lietojumprogrammas vietni

Ja pieg?d?t?js nor?da, ka ?? lietojumprogrammas versija ir sader?ga ar Windows Vista, p?rejiet pie 4. darb?bas. Pret?j? gad?jum? noskaidrojiet, vai attiec?b? uz lietojumprogrammu pieg?d?t?js pied?v? k?du no ??m opcij?m:
 • Atjaunin?jumus, kas versiju padara sader?gu ar Windows Vista
 • Versiju, kas ir sader?ga ar Windows Vista
 • Inform?ciju par to, k? jaunin?t uz sader?gu versiju
 • Jaun?ko oper?t?jsist?mu, kas atbalsta lietojumprogrammu

  Piez?me. Ja pieg?d?t?js pied?v? p?d?jo opciju, p?rejiet pie 4. darb?bas. Jums ?? inform?cija ir nepiecie?ama, lai var?tu konfigur?t iestat?jumus Programmu sader?ba.

2. darb?ba. Apmekl?jiet Microsoft tirgus laukuma vietni

Ja pieg?d?t?ja vietne nepied?v? inform?ciju par sader?bu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.windowsmarketplace.com/
Piez?me. Ja ?aj? vietn? lietojumprogramma nav nor?d?ta, t?s sader?ba ar Windows Vista v?l nav p?rbaud?ta.

3. darb?ba. Atinstal?jiet lietojumprogrammu un p?c tam to instal?jiet atk?rtoti

Lietojumprogrammu ir j?atinstal? un p?c tam atk?rtoti j?instal?, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Lietojumprogramma tika instal?ta k?d? vec?k? Windows versij? un taj? darboj?s pareizi.
 • Lietojumprogramma nedarbojas p?c jaunin??anas uz Windows Vista.
Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet appwiz.cpl.
 2. Sarakst? Programmas noklik??iniet uz appwiz.cpl.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Programmu sarakst? noklik??iniet uz lietojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t/main?t.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 4. Izpildot sniegtos nor?d?jumus, atinstal?jiet programmu.
  Piez?me. Ja tiek autom?tiski start?ts programmu sader?bas pal?gs (Program Compatibility Assistant ? PCA), noklik??iniet uz Atinstal?t, izmantojot ieteicamos iestat?jumus.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
 5. Atk?rtoti instal?jiet lietojumprogrammu, izmantojot ori?in?los datu nes?jus.
Ja ?? darb?ba neizdodas, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas.

4. darb?ba. Palaidiet lietojumprogrammu sader?bas re??m?

Ja pirms jaunin??anas uz Windows Vista lietojumprogramma dator? darboj?s pareizi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet <MyApp>.

  Piez?me. <MyApp> ir t?s lietojumprogrammas nosaukums, kuru v?laties palaist sader?bas re??m?.
 2. Sarakst? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz <MyApp> un p?c tam uz Rekviz?ti.
 3. Ciln? Sader?ba atz?m?jiet izv?les r?ti?u blakus opcijai Palaist ?o programmu sader?bas re??m?.
 4. Nolai?amaj? sarakstlodzi?? izv?lieties oper?t?jsist?mu, kur? lietojumprogramma darboj?s un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Ja lietojumprogramma p?c ?o darb?bu veik?anas nedarbojas, p?rejiet pie n?kam?s darb?bas.

5. darb?ba. Palaidiet lietojumprogrammu k? administrators

Lai k? administrators palaistu lietojumprogrammu, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet <MyApp>.
 2. Sarakst? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz <MyApp> un p?c tam uz Palaist k? administratoram.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
Piez?mes.
<MyApp> ir t?s lietojumprogrammas nosaukums, kuru v?laties palaist k? administrators.

Ja p?c ??m probl?mu nov?r?anas darb?b?m lietojumprogramma nedarbojas, iesp?jams, ka t? nav sader?ga ar Windows Vista.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927386 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.3
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbappcompatibility kbexpertisebeginner kbhowto KB927386

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com