Identifikator ?lanka: 927386 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve
Napomena Pre nego ?to po?nete da sledite korake koje ovaj ?lanak opisuje, pretra?ite Microsoft bazu znanja u potrazi za posebnim simptomom ili porukom o gre?ci koja se prikazuje kada poku?ate da pokrenete aplikaciju. Zatim koristite informacije koje ste prona?li o odre?enom simptomu ili poruci o gre?ci da biste re?ili ovaj problem pre nego ?to nastavite.

Re?avanje problema sa aplikacijom koja se vi?e ne pokre?e ispravno na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista

Ako se aplikacija vi?e ne pokre?e ispravno na operativnom sistemu Windows Vista, mo?da ?ete morati da re?ite problem putem ?istog pokretanja sistema da biste testirali aplikaciju u bezbednom re?imu. Za vi?e informacija o re?avanju problema putem ?istog pokretanja sistema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
316434 Napredno re?avanje problema putem ?istog pokretanja sistema u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Napomena Mo?da ?ete morati da omogu?ite Microsoft Windows Installer dok je ra?unar u bezbednom re?imu. Ovo va?i ako re?avate problem sa instalacijom ili deinstalacijom programa koja koristi Windows Installer.

Re?avanje problema sa aplikacijom koja se neispravno pokre?e na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista

Da biste re?ili problem sa aplikacijom ?ija se instalacija prekida, aplikacijom koja ne mo?e da se pokrene nakon instalacije ili aplikacijom nakon ?ije instalacije se prikazuje poruka o gre?ci, sledite odgovaraju?e korake, u zavisnosti od situacije.

1. korak: Posetite Web lokaciju prodavca

Ako prodavac navodi da je verzija aplikacije kompatibilna sa operativnim sistemom Windows Vista, pre?ite na 4. korak. U suprotnom, pogledajte da li prodavac nudi neke od slede?ih opcija za aplikaciju:
 • Ispravke koje ?ine verziju kompatibilnom sa operativnim sistemom Windows Vista
 • Verziju koja je kompatibilna sa operativnim sistemom Windows Vista
 • Informacije o tome kako se nadogra?uje kompatibilna verzija
 • Najnoviji operativni sistem koji podr?ava aplikaciju

  Napomena Ako prodavac obezbedi poslednju navedenu opciju, pre?ite na 4. korak. Morate imati ove informacije da biste konfigurisali postavke kompatibilnosti programa.

2. korak: Posetite Web lokaciju Microsoft Marketplace

Ako Web lokacija prodavca ne obezbe?uje informacije o kompatibilnosti, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.windowsmarketplace.com/
Napomena Ako aplikacija nije navedena na ovoj Web lokaciji, kompatibilnost aplikacije sa operativnim sistemom Windows Vista nije testirana.

3. korak: Deinstalirajte, a zatim ponovo instalirajte aplikaciju

Ako su ispunjeni slede?i uslovi, morate deinstalirati aplikaciju, a zatim je ponovo instalirati:
 • Aplikacija je instalirana i ispravno pokretana u starijoj verziji operativnog sistema Windows.
 • Nakon nadogradnje operativnog sistema Windows Vista, aplikacija ne mo?e da se pokrene.
Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  i u polju Zapo?ni pretragu otkucajte appwiz.cpl.
 2. Na listi Programi izaberite stavku appwiz.cpl.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Na listi programa izaberite aplikaciju, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 4. Sledite prikazana uputstva da biste deinstalirali program.
  Napomena Ako se alatka ?Pomo?nik za kompatibilnost programa? (PCA) automatski pokrene, izaberite stavku Deinstaliraj koriste?i preporu?ene postavke.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
 5. Ponovo instalirajte aplikaciju koriste?i originalni medijum.
Ako ovaj korak ne funkcioni?e, pre?ite na slede?i korak.

4. korak: Pokretanje aplikacije u re?imu kompatibilnosti

Ako je aplikacija ispravno funkcionisala na ra?unaru pre nego ?to ste nadogradili na operativni sistem Windows Vista, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte <Moja aplikacija>.

  Napomena <Moja aplikacija> predstavlja ime aplikacije koju ?elite da pokrenete u re?imu kompatibilnosti.
 2. Na listi Programi kliknite desnim tasterom mi?a na stavku <Moja aplikacija>, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Na kartici Kompatibilnost potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Pokreni ovaj program u re?imu kompatibilnosti za.
 4. U okviru padaju?e liste izaberite operativni sistem na kojem je aplikacija prethodno pokretana, a zatim kliknite na dugme U redu.
Ako aplikacija ne funkcioni?e ni posle ovih koraka, pre?ite na slede?i korak.

5. korak: Pokretanje aplikacije sa administratorskog naloga

Da biste pokrenuli aplikaciju kao administrator, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim u polju Zapo?ni pretragu otkucajte <Moja aplikacija>.
 2. Na listi Programi kliknite desnim tasterom mi?a na stavku <Moja aplikacija>, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
Napomene
<Moja aplikacija> predstavlja ime aplikacije koju ?elite da pokrenete kao administrator.

Ako se aplikacija ne pokrene po?to ispratite ove korake za re?avanje problema, ona mo?da nije kompatibilna sa operativnim sistemom Windows Vista.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927386 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 1.3
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbappcompatibility kbexpertisebeginner kbhowto KB927386

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com