Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa thi?t b? Windows Mobile d?a trên b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync cho Exchange 2003 ho?c cho Exchange 2007 ho?c Exchange 2010: "Đ?ng b? hoá không thành ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 927465 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa thi?t b? Microsoft Windows Mobile d?a trên b?ng cách s? d?ng Microsoft Exchange ActiveSync cùng v?i Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 ho?c Microsoft Exchange Server 2010, đ?ng b? hoá không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:

Thông báo l?i 1

Đ?ng b? hoá không thành công. B?o m?t ch?ng ch? trên máy ch? đ? h?t h?n. Ki?m tra xem ngày tháng và th?i gian trên các thi?t b? đúng r?i th? l?i. M? l?i: 80072f05 ho?c 0x80072f05

Thông báo l?i 2

Ch?ng ch? b?o m?t trên máy ch? là không h?p l?. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? Exchange Server ho?c ISP c?a b?n đ? cài đ?t m?t h?p l? ch?ng ch? trên máy ch?. H? tr? m? s?: 80072F0D ho?c 0x80072f0d

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? m?t ch?ng nh?n trung c?p gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) không ph?i là hi?n nay trên thi?t b? ho?c trên h? ph?c v? mà b?n đang đ?ng b? hóa, và máy ch? đang ch?y Exchange H? ph?c v?.

Windows đi?n tho?i di đ?ng d?a trên các thi?t b? nói chung không ch?a trung c?p gi?y ch?ng nh?n CA trong c?a h? Kho ch?ng ch?. Internet Information Services (IIS) s? g?i toàn b? ch?ng ch? chu?i vào thi?t b?. Tuy nhiên, IIS th?c hi?n đi?u này ch? khi nó có th? ki?m tra l?i toàn b? chu?i. Theo m?c đ?nh, thi?t b? không ch?a nh?ng gi?y ch?ng nh?n. V? v?y, các máy ch? ph?i g?i cho h?. Thi?t b? ph?i ch?a ch?ng ch? g?c ch? trong c?a hàng gi?y ch?ng nh?n c?a nó.

Thư?ng xuyên, đi?u này v?n đ? x?y ra v?i GoDaddy ch?ng ch? v? m?t trong hai ch?ng ch? g?c CA ho?c gi?y ch?ng nh?n CA trung gian là m?t tích t? c?a hàng ch?ng ch? trên các máy ch? đang ch?y Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Trang web sau đây:
https://Certificates.GoDaddy.com/InstallationInstructions_alt.Go
Thư?ng xuyên, v?n đ? này x?y ra v?i VeriSign ch?ng ch? v? ch?ng ch? CA trung gian h?t h?n trong kho ch?ng ch? trên Windows Server máy ch? năm 2003.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834438C?p Nh?t VeriSign Web Server ch?ng ch? ngay cho IIS: m?t ch?ng ch? trung gian h?t h?n c?a VeriSign có th? d?n đ?n không xác nh?n các k?t n?i đ?n các trang web b?ng cách s? d?ng SSL

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Lưu ? Đ? có đư?c thông tin v? ch?ng ch? b?n đang b?ng cách s? d?ng, g? Microsoft Office Outlook Web Access URL cho h? ph?c v? vào thanh đ?a ch? cho Windows Internet Explorer, và sau đó b?m vào bi?u tư?ng khóa. B?n có th? ph?i xu?t kh?u m?t ho?c nhi?u các gi?y ch?ng nh?n trong "Đư?ng d?n ch?ng nh?n" đ? hoàn thành các bư?c c?n l?i. Ngoài ra, b?n có th? có th? có đư?c nh?ng t?p tin này và c? th? hơn hư?ng d?n t? nhà cung c?p gi?y ch?ng nh?n c?a b?n.

Phương pháp 1: S? d?ng m?t c?u h?nh chính sách nhóm

S? d?ng m?t c?u h?nh chính sách nhóm đ? phân ph?i các gi?y ch?ng nh?n r?ng s? đư?c tin c?y b?i t?t c? tài kho?n c?a máy tính c?a tên mi?n. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? thêm m?t g?c tin c?y CA cho m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO), truy c?p vào các Trang web Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc738131 (WS.10) .aspx

Cách 2: T? cài đ?t ch?ng ch? trên máy ch? trao đ?i

 1. Dùng trương m?c đ? ngư?i qu?n tr? vùng ch?ng đ? đăng nh?p vào Exchange Server đư?c s? d?ng cho Outlook Web Access. Thư?ng xuyên, h? ph?c v? này s? là phía trư?c-end h? ph?c v?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC.exe, sau đó b?mOk.
 3. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b? -Theo.
 4. Nh?p vào Thêm.
 5. Nh?p vào Gi?y ch?ng nh?n, sau đó b?mThêm.
 6. Nh?p vào Trương m?c ngư?i dùng c?a tôi, sau đó b?mK?t thúc.
 7. Nh?p vào Thêm, b?m Máy tính tài kho?n, b?m Ti?p theo, sau đó b?mK?t thúc.
 8. Nh?p vào Đóng, sau đó b?mOk. Danh sách ch?ng ch? m?c cho máy tính c?c b? xu?t hi?n trong c?a s? snap-in.
 9. M? r?ng Gi?y ch?ng nh?n - ngư?i dùng hi?n th?i, Nh?p chu?t ph?i Trung c?p ch?ng nh?n cơ quan, đi?m đ?nT?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Nh?p kh?u.
 10. Ki?m ch?ng r?ng t?t c? các ch?ng ch? trong chu?i ? cácTrung c?p ch?ng nh?n cơ quan container. C?ng xác minh r?ng không có ch?ng ch? vô hi?u hoá ho?c h?t h?n.
 11. N?u gi?y ch?ng nh?n là m?t tích, đi?m đ?n T?t c? các Nhi?m v?, sau đó b?m Nh?p kh?u. Dùng thu?t s? đ? chuy?n nh?p t?p b?n thu đư?c t? CA c?a b?n.
 12. M? r?ng Gi?y ch?ng nh?n - máy tính c?c b?, Nh?p chu?t ph?i Trung c?p ch?ng nh?n cơ quan, đi?m đ?nT?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Nh?p kh?u.
 13. S? d?ng thu?t s? đ? nh?p các t?p tin mà b?n có đư?c t? CA c?a b?n.

  Lưu ? Ch?ng ch? g?c s? trong các Ngư?i ch? c?a bên th? ba Cơ quan ch?c ch?ng nh?n container thay v? c?a trong cácTrung c?p ch?ng nh?n cơ quan container.
 14. L?p l?i bư?c 9 13 cho g?c tin c?y CA gi?y ch?ng nh?n.
 15. Kh?i đ?ng l?i d?ch v? IIS đ? thay đ?i có có hi?u l?c.
Ghi chú
 • Đ?m b?o r?ng ch?ng ch? đư?c cài đ?t cho các đ?a phương trương m?c máy tính.
 • Các gi?y ch?ng nh?n không ph?i đư?c cài đ?t trên thi?t b? N?u gi?y ch?ng nh?n đ? đư?c cài đ?t trên các máy ch? mà b?n đang đ?ng b? hóa.
 • B?n có th? s? d?ng ti?n ích SSLChainSaver đ? xác đ?nh gi?y ch?ng nh?n là m?t tích.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? các SSLChainSaver ti?n ích, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
  http://blogs.MSDN.com/windowsmobile/Archive/2006/08/11/sslchainsaver.aspx

THÔNG TIN THÊM

Exchange Server 2003 và Exchange Server 2007 yêu c?u b?n ph?i thêm các chu?i s? tin tư?ng vào tài kho?n c?a ngư?i qu?n tr? và đ? máy tính c?c b? tài kho?n Google. M?t chu?i s? tin tư?ng có th? có nhi?u hơn m?t trung gian CA. Sau khi b?n thêm chu?i s? tin tư?ng, đư?ng d?n ch?ng nh?n là có s?n cho Exchange Server đ? g?i đi?n tho?i. Đi?u này cho phép cho S/MIME đ? làm vi?c thành công.

Thông tin và các gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho ch? đ? xem hi?n t?i c?a Microsoft Công ty c? ph?n v? nh?ng v?n đ? như c?a ngày công b?. Gi?i pháp này là có s?n thông qua Microsoft ho?c thông qua m?t nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft hi?n không c? th? đ? ngh? b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c bên th? ba gi?i pháp r?ng bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có bên th? ba các nhà cung c?p ho?c các gi?i pháp c?a bên th? ba bài vi?t này không mô t?. B?i v? Microsoft ph?i đáp ?ng v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này nên không đư?c gi?i thích là m?t cam k?t c?a Microsoft. Microsoft không th? đ?m b?o ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft, ho?c b?ng b?t k? đ? c?p đ?n nhà cung c?p bên th? ba.

Microsoft làm cho không có s? b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o hành, và ti?t hay không r? ràng, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Chúng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán hàng và ph?ng t?p th? d?c cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? khác các tài li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có Microsoft s? ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? bên th? ba gi?i pháp mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Di?n đàn
Chuy?n thăm c?a chúng tôi Windows đi?n tho?i di?n đàn cho thêm h?u ích g?i ? và ? tư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 927465 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft ActiveSync 4.5
 • Windows Phone 7 Consumer
 • Windows Mobile 6.5 Standard
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kberrmsg kbexchmobility kbwp7sync kbwp7 kbwindowsphone7 kbmt KB927465 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:927465

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com