Kaip ?alinti sugadint? PowerPoint 2007 pristatym? triktis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 927477 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versija, skirta Microsoft Office PowerPoint 2003 ir Microsoft PowerPoint 2002 : 826810 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
?io straipsnio versija, skirta Microsoft PowerPoint 2000 : 207377 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Dirbdami su Microsoft Office PowerPoint 2007 pristatymu galite pasteb?ti nenumatyt? veikim?. Taip gali atsitikti d?l to, kad pristatymas sugadintas.

Jei pristatymas sugadintas, galite pasteb?ti ?iuos po?ymius:
 • Gaunate toliau nurodyt? tip? klaid? prane?imus:
  • Neleistino puslapio triktis
  • Bendrosios apsaugos klaida
  • Neleistinas nurodymas
  • Tr?ksta atminties
  • Suma??j? sistemos i?tekliai
 • Bandydami atidaryti pristatym?, galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im?:
  Tai ne PowerPoint pristatymas
  PowerPoint negali atidaryti ?io failo tipo, kur? nurodo failo_vardas.ppt
  Tr?ksta failo dalies.
PASTABA: ?iuos po?ymius galite pasteb?ti d?l kit? prie?as?i? negu sugadintas pristatymas.

Jei nenumatytas veikimas b?dingas tik vienam pristatymui, ?is pristatymas gali b?ti sugadintas. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?alinti sugadinto PowerPoint 2007 pristatymo triktis. ?iame straipsnyje apra?oma keletas paprast? veiksm?, kuriuos galite naudoti bandydami atkurti sugadint? pristatym?.

Ta?iau tur?kite omenyje, jog atliekant ?iuos veiksmus negarantuojama, kad sugadintas pristatymas bus s?kmingai atkurtas. Kai kuriais atvejais, atsi?velgiant ? sugadinimo tip?, duomen? atkurti negal?site. ?iais atvejais turite i? naujo sukurti sugadint? pristatym?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei ?sitikinate, kad pristatymas sugadintas, i?bandykite toliau nurodytus b?dus bandydami atkurti sugadint? pristatym?. ?iame straipsnyje i?vardyti b?dai suskirstyti ? ?iuos skyrius:

Bendras trik?i? ?alinimas

I? naujo paleiskite Windows saugiuoju re?imu. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.

PASTABA: kadangi yra kelios Microsoft Windows versijos, ?ie veiksmai j?s? kompiuteryje gali skirtis. Jei jie skiriasi, skaitykite produkto dokumentacij?, kaip atlikti ?iuos veiksmus.
 1. I? naujo paleisdami kompiuter? laikykite nuspaud? klavi?? CTRL.
 2. Kai matote prane?im? Paleid?iama Windows, paspauskite klavi?? F8, tada meniu Paleistis spustel?kite Saugusis re?imas.
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310353 Kaip atlikti ?Windows XP? ??vari?? ?krov?

Jei pristatym? galite atidaryti paleidus Windows saugiuoju re?imu, vadinasi, yra sistemos konfliktas, kuris neleid?ia atidaryti pristatymo.K? reik?t? i?bandyti, jei negalite atidaryti pristatymo

Jei vis dar negalite atidaryti pristatymo, naudokit?s vienu i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das: nuvilkite pristatym? prie PowerPoint 2007 programos failo

Nor?dami tai padarykite, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Kompiuteryje suraskite PowerPoint programos fail?.

  PASTABA: numatytoji PowerPoint 2007 vieta yra ?i:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 2. Nuvilkite sugadint? pristatym? prie PowerPoint 2007 programos piktogramos.
PowerPoint 2007 bandys atidaryti pristatym?.

2 b?das: naudodami Microsoft Windows Explorer dukart spustel?kite pristatym?

Jei norite tai padaryti, naudodami Windows Explorer dukart spustel?kite pristatym?. PowerPoint 2007 bandys atidaryti pristatym?.

3 b?das: bandykite ?terpti skaidres ? tu??i? pristatym?

Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite PowerPoint 2007, spustel?kite Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Naujas, spustel?kite Tu??ias pristatymas, tada spustel?kite Kurti.

  ?is procesas sukuria tu??i? pradin? skaidr?. ?i? skaidr? gal?site panaikinti v?liau, kai i? naujo sukursite pristatym?.
 2. Skirtuko Pagrindinis grup?je Skaidr?s spustel?kite parinkties Naujos skaidr?s rodykl?, tada spustel?kite I? naujo naudoti skaidres.
 3. U?duo?i? srityje I? naujo naudoti skaidres spustel?kite Nar?yti. Pasirinkite sugadint? pristatym? ir tada spustel?kite Atidaryti.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite vien? i? skaidri?, esan?i? u?duo?i? srityje I? naujo naudoti skaidres, tada spustel?kite ?terpti visk?.

  Jei ?i operacija pavyksta, visos sugadinto pristatymo skaidr?s, i?skyrus skaidri? ruo?in?, ?terpiamos ? nauj? pristatym?.
 5. ?ra?ykite pristatym?.

  Jei i?band?ius ?iuos veiksmus pristatymas neatrodo taip, kaip tik?jot?s, pabandykite pritaikyti sugadint? pristatym? kaip ?ablon?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Sukurkite atsargin? pristatymo kopij?.
  2. Skirtuko Dizainas grup?je Temos spustel?kite Daugiau, tada spustel?kite Tem? nar?ymas.
  3. Pasirinkite sugadint? pristatym? ir tada spustel?kite Taikyti. Naujas skaidri? ruo?inys pakei?iamas sugadinto pristatymo skaidri? ruo?iniu.

   PASTABA: jei pasteb?site nenumatyt? veikim?, galb?t ?ablonas sugadino pristatym?. ?iuo atveju, nor?dami atkurti skaidri? ruo?in?, pasinaudokite atsargine kopija.

4 b?das: pabandykite atidaryti laikin?j? pristatymo failo versij?

Redaguojant pristatym?, PowerPoint 2007 sukuria laikin?j? failo kopij?. ?is laikinasis failas pavadintas PPT ####.tmp.

PASTABA: #### rei?kia atsitiktin? ketur?enkl? skai?i?.

?is laikinasis failas gali b?ti tame pa?iame aplanke kaip pristatymas arba laikin?j? fail? aplanke. Pervardij? fail?, kad jis tur?t? pl?tin? .ppt, galb?t ?? fail? gal?site atidaryti naudodami PowerPoint 2007.

Jei norite atidaryti laikin?j? fail?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Aplanke, i? kurio buvo atidarytas pristatymas, paie?kokite failo, pavadinto PPT ####.tmp.

  Jei failo nerandate, turite jo ie?koti. Nor?dami tai atlikti, pereikite prie 2 veiksmo.

  Jei failo nerandate, pereikite prie 3 veiksmo.
 2. Atlikite veiksmus, kurie atitinka j?s? naudojam? Windows versij?:

  Microsoft Windows XP
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ie?ka.
  2. Lauke Pavadinta arba Ie?koti fail? ir aplank?, pavadint? ?ra?ykite PPT*.tmp.
  3. Lauke Kur ie?koti spustel?kite Mano kompiuterius, tada spustel?kite Rasti dabar arba Ie?koti dabar.
  Windows Vista
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite PPT*.tmp.
  2. Paspauskite ENTER.
 3. Atlikite ?iuos veiksmus.
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail?, tada spustel?kite Pervardyti.
  2. Pakeiskite sen? failo vardo pl?tin? .tmp ? .pptx taip, kad failo vardas b?t? pana?us ? toliau nurodyt?:
   PPT ####.pptx
  3. Bandykite atidaryti fail? naudodami PowerPoint 2007.
Failo versij?, kuri buvo sukurta, kai paskutin? kart? ?ra??te savo pristatym?, gali atitikti keletas fail?. ?iuo atveju turite atidaryti kiekvien? fail?, kad pamatytum?te, kuris i? j? yra pristatymo laikinoji kopija.

5 b?das: pabandykite atidaryti pristatym? naudodami Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007

Jei pristatym? galite atidaryti naudodami PowerPoint Viewer 2007, vadinasi, gali b?ti sugadinta PowerPoint 2007 ?diegtis. Kitu atveju pristatyme gali b?ti sugadint? objekt?.

PASTABA: norint atidaryti PowerPoint 2007 pristatymus turi b?ti ?diegta PowerPoint Viewer 2007. Nor?dami atsisi?sti PowerPoint Viewer 2007, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=048dc840-14e1-467d-8dca-19d2a8fd7485&DisplayLang=en

6 b?das: perkelkite pristatym? ? kit? kompiuter?

Kartais PowerPoint 2007 pristatym? gal?site atidaryti, jei j? nukopijuosite ? kit? kompiuter?. Jei pristatym? atidaryti galite, per?i?r?kite kiekvien? skaidr? nor?dami nustatyti, ar yra tu??i? objekto vietos rezervavimo ?enkl?. Jei toki? yra, panaikinkite juos. I? naujo ?ra?ykite pristatym? ir nukopijuokite j? ? pradin? kompiuter?.

7 b?das: Perkelkite pristatym? ? kit? disk?

Galb?t Windows negali perskaityti pristatymo ten, kur jis dabar yra ?ra?ytas. ?iuo atveju nukopijuokite pristatym? ? kit? disk?. Pavyzd?iui, nukopijuokite pristatym? i? lanks?iojo diskelio ? stand?j? disk?.

PASTABA: jei negalite nukopijuoti pristatymo i? disko, kuriame pristatymas ?ra?ytas, gali b?ti, kad pristatymas kry?miniu b?du susietas su kitais failais ar aplankais. Kitu atveju pristatymas gali b?ti sugadintame disko sektoriuje. I?bandykite 8 b?d?.

8 b?das: paleiskite disko tikrinimo ?rank?

Nor?dami i?taisyti visas disko klaidas paleiskite disko tikrinimo ?rank?. Sukonfig?ruokite disko tikrinimo ?rank?, kad jis atkurt? visus kry?miniu b?du susietus failus ir konvertuot? prarastus fragmentus ? failus.

PASTABA: disko tikrinimo ?rankis gali patikrinti, ar pristatymas susietas kry?miniu b?du, ir tada j? pataisyti. Ta?iau n?ra garantijos, kad PowerPoint 2007 gal?s perskaityti pristatym?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
315265 Disko klaid? tikrinimas Windows XP sistemoje
156571 Kaip sistemoje Windows atlikti disko tikrinim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)


K? reik?t? i?bandyti, jei galite atidaryti sugadint? pristatym?

1 b?das: pabandykite pritaikyti sugadint? pristatym? kaip ?ablon?

Skaidres ?terpkite ? tu??i? pristatym?, tada pritaikykite sugadint? pristatym? kaip ?ablon? nor?dami i?saugoti skaidri? ruo?in? . Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite PowerPoint 2007, spustel?kite Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Naujas, spustel?kite Tu??ias pristatymas, tada spustel?kite Kurti. ?is procesas sukuria tu??i? pradin? skaidr?. ?i? skaidr? gal?site panaikinti v?liau, kai i? naujo sukursite pristatym?.
 2. Skirtuko Pagrindinis grup?je Skaidr?s spustel?kite parinkties Naujos skaidr?s rodykl?, tada spustel?kite I? naujo naudoti skaidres.
 3. U?duo?i? srityje I? naujo naudoti skaidres spustel?kite Nar?yti. Pasirinkite sugadint? pristatym? ir tada spustel?kite Atidaryti.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite vien? i? skaidri?, esan?i? u?duo?i? srityje I? naujo naudoti skaidres, tada spustel?kite?terpti visk?.

  Jei ?i operacija pavyksta, visos sugadinto pristatymo skaidr?s, i?skyrus skaidri? ruo?in?, ?terpiamos ? nauj? pristatym?.
 5. ?ra?ykite pristatym?.

  Jei i?band?ius ?iuos veiksmus pristatymas neatrodo taip, kaip tik?jot?s, pabandykite pritaikyti sugadint? pristatym? kaip ?ablon?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Sukurkite atsargin? pristatymo kopij?.
  2. Skirtuko Dizainas grup?je Temos spustel?kite Daugiau, tada spustel?kite Tem? nar?ymas.
  3. Pasirinkite sugadint? pristatym? ir tada spustel?kite Taikyti. Naujas skaidri? ruo?inys pakei?iamas sugadinto pristatymo skaidri? ruo?iniu.

   PASTABA: jei pasteb?site nenumatyt? veikim?, galb?t ?ablonas sugadino pristatym?. ?iuo atveju, nor?dami atkurti skaidri? ruo?in?, pasinaudokite atsargine kopija.

2 b?das: perkelkite sugadinto pristatymo skaidres ? tu??i? pristatym?

Nor?dami sugadinto pristatymo skaidres perkelti ? tu??i? pristatym? naudokite kopijavimo ir ?klijavimo operacij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite PowerPoint 2007, spustel?kite Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Atidaryti, suraskite sugadint? pristatym?, tada spustel?kite Atidaryti.
 2. Spustel?kite Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite Naujas, spustel?kite Tu??ias pristatymas, tada spustel?kite Kurti. ?is procesas sukuria tu??i? pradin? skaidr?.
 3. Skirtuke Rodinys spustel?kite Skaidri? r??iuotuvas. Jei perjungdami rodinius gaunate klaid? prane?imus, pabandykite pereiti ? strukt?ros rodin?.
 4. Nor?dami nukopijuoti spustel?kite skaidr?.
 5. Skirtuke Pagrindinis spustel?kite Kopijuoti.

  PASTABA: jei vienu metu norite nukopijuoti kelias skaidres, laikykite nuspaud? klavi?? SHIFT, tada spustel?kite kiekvien? norim? kopijuoti skaidr?.
 6. Pereikite ? nauj? pristatym?. Skirtuko Langas grup?je Rodinys spustel?kite Perjungti lang?, tada spustel?kite nauj? pristatym?, kur? suk?r?te atlikdami 2 veiksm?.
 7. Skirtuke Rodinys spustel?kite Skaidri? r??iuotuvas.
 8. Skirtuke Pagrindinis spustel?kite ?klijuoti.
 9. Kartokite 5?9 veiksmus, kol bus perkeltas visas pristatymas.
PASTABA: kai kuriais atvejais viena sugadinta skaidr? gali kelti problem? visam pristatymui. Jei naujame pristatyme pastebite nenumatyt? veikim?, nukopijav? ? j? skaidr?, tikriausiai ta skaidr? yra sugadinta. I? naujo sukurkite skaidr? arba nukopijuokite skaidr?s dalis ? nauj? skaidr?.

3 b?das: ?ra?ykite pristatym? rai?kiojo teksto formatu (RTF)

Jei sugadintas visas pristatymas, gali b?ti vienintelis b?das jam atkurti ? ?ra?yti pristatym? kaip RTF. ?iuo b?du, jei jis duoda rezultat?, atkuriamas tik tekstas, kuris rodomas naudojant strukt?ros rodin?.

Nor?dami ?ra?yti pristatym? kaip RTF, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite pristatym?.
 2. Spustel?kite Microsoft Office mygtuk?, spustel?kite ?ra?yti kaip, tada spustel?kite Kiti formatai.
 3. S?ra?e ?ra?omo failo tipas spustel?kite Strukt?ra/RTF(*.rtf).
 4. Lauke Failo vardas ?ra?ykite norim? vard?, pasirinkite pristatymo saugojimo viet?, tada spustel?kite ?ra?yti.
 5. U?darykite pristatym?.
Nor?dami t?sti darb? atidar? RTF pristatym?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Microsoft Office mygtuk?, tada spustel?kite Atidaryti.
 2. S?ra?e Fail? tipai spustel?kite Visos strukt?ros arba Visi failai.
PASTABA: RTF pristatymai nerodomi, jei spustelite parinkt? Pristatymai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927477 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 15 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbopenfile kbcorrupt kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbfix KB927477

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com