Negalite pasirinkti ar formatuoti stand?iojo disko skaidinio, kai bandote diegti ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 927520 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu Dinaminiai diskai palaikomi tik ?ioms sistemoms:
 • ?Windows Vista Business?
 • ?Windows Vista Enterprise?
 • ?Windows Vista Ultimate?.
 • ?Windows 7 Enterprise?
 • ?Windows 7 Professional?
 • ?Windows 7 Ultimate?
 • ?Windows Server 2008 R2 Datacenter?
 • ?Windows Server 2008 R2 Enterprise?
 • ?Windows Server 2008 R2 Standard?
 • ?Windows Web Server 2008 R2?

Jie nepalaikomi sistemoms ?Windows Vista Home Basic?, ?Windows Vista Home Premium?, ?Windows 7 Home Basic?, ?Windows 7 Starter? ir ?Windows 7 Home Premium?.

Yra viena i?imtis. Kai naujinate kompiuterio sistemos versij? i? ?Windows XP Media Center Edition? ? ?Windows Vista Home Premium?, kai kurie dinaminiai diskai yra naudojami ir palaikomi.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandydami diegti ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?, galite pasteb?ti vien? ar kelis i? ?i? po?ymi?:
 • Standusis diskas, kuriame norite diegti ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?, nerodomas.
 • Negalite pasirinkti ar formatuoti stand?iojo disko skaidinio, kuriame norite diegti ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?.
 • Negalite formatuoti stand?iojo disko skaidinio ar skaidini?.
 • Negalite nustatyti stand?iojo disko skaidinio tinkamo dyd?io.
 • Gaunate ?? klaidos prane?im?:
  ?Windows? negali rasti sistemos tomo, kuris atitinka diegimo kriterijus

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • ?Windows? yra nesuderinama su nuolatinio saugojimo ?renginio valdikliu ar nuolatinio saugojimo ?renginio tvarkykle.
 • Nuolatinio saugojimo ?renginio valdiklis ar nuolatinio saugojimo ?renginio tvarkykl? yra pasenusi.
 • Standusis diskas, kuriame norite diegti ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?, yra dinaminis diskas.
 • Nepritvirtinti kompiuterio duomen? kabeliai arba i?kilo kita aparat?ros problema.
 • Pa?eistas standusis diskas arba ?Windows? fail? sistema.
 • Band?te pasirinkti FAT32 skaidin? ar kito tipo skaidin?, kuris nesuderinamas su ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s vienu ar keliais i? ?i? b?d?.

1 b?das: patikrinkite, ar skaidinys suderinamas su ?Windows?

Negalima diegti ?Windows? FAT32 skaidinyje. Be to, turite tinkamai sukonfig?ruoti dinamin? disk?, nor?dami j? naudoti sistemai ?Windows?. Nor?dami patikrinti, ar skaidinys suderinamas su ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Jei tai dinaminis diskas su paprastuoju tomu, naudokite paslaug? program? Diskpart.exe, kad sukonfig?ruotum?te ?? disk? kaip aktyv?j? disk?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie paslaug? programos Diskpart.exe naudojim?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  300415 Komandin?s eilut?s paslaug? programos Diskpart.exe apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 2. Jei tai FAT32 skaidinys, suformatuokite j? i? naujo ar konvertuokite ? NTFS fail? sistemos skaidin? naudodami komand? Convert.exe.

  PASTABA: kai formatuojate skaidin?, visi duomenys i? ?io skaidinio pa?alinami. Duomenys ? tai visi skaidinyje esantys failai. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti komand? Convert.exe, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  314097 Kaip naudoti Convert.exe, norint konvertuoti skaidin? ? NTFS fail? sistem? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

2 b?das: atnaujinkite stand?iojo disko valdiklio tvarkykles

Jei norite ?diegti ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2? kaip versijos naujinim?, atnaujinkite stand?iojo disko valdiklio tvarkykles naujausiomis.

Pastaba ?Windows? s?ranka pateikia funkcij?, naudojam? norint perkelti tvarkykles ? nauj? operacin? sistem?. Tod?l ?Windows? s?ranka gali naudoti tvarkykles, kurios dabar ?diegtos kompiuteryje. Jei kompiuteryje ne?diegtos naujausios tvarkykl?s, s?rankos programa gali naudoti pasenusias tvarkykles. ?iuo atveju gali kilti nesuderinamumo problem?.

3 b?das: Pateikite tinkamas stand?iojo disko valdiklio tvarkykles

Jei bandote atlikti ?var? ?Windows? diegim?, turite pateikti tinkamas stand?iojo disko valdiklio tvarkykles. Kai esate raginami pasirinkti disk?, kuriame bus diegiama ?Windows?, taip pat turite spustel?dami pasirinkti parinkt? ?kelti tvarkykl?. ?Windows? s?ranka pad?s atlikti likusi? proceso dal?.

4 b?das: patikrinkite fail? Setupact.log, kad ?sitikintum?te, jog skaidinys yra aktyvus

Jei gaunate toliau nurodyt? klaidos prane?im?, ?sitikinkite, kad skaidinys yra aktyvus: patikrinkite fail? Setupact.log.
?Windows? negali rasti sistemos tomo, kuris atitinka diegimo kriterijus
Pastabos
 • Jei ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2? diegiate kaip versijos naujinim?, failas Setupact.log bus aplanke Diskas:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Diskas nurodo disk?, kuriame dabar ?diegta ?Windows?.
 • Jei atliekate ?var? ?Windows Vista?, ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2? diegim?, failas Setupact.log bus aplanke Diskas:\$WINDOWS\Sources\Panther. Diskas nurodo DVD ?rengin?, kuriame yra ?Windows? s?rankos failai.
Nor?dami patikrinti, ar skaidinys aktyvus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite DVD disk? ? DVD disk? ?rengin?.
 2. Ekrane disko pasirinkimas paspauskite SHIFT+F10. Atsidaro langas Komandin? eilut?(CMD).
 3. Pakeiskite katalog? ir suraskite fail? Setupact.log, tada j? atidarykite.
 4. Suraskite skyri? ?DumpDiskInformation? (i?kelties disko informacija). ?iame skyriuje yra informacija apie skaidinio schem?.
 5. Skyriuje ?DumpDiskInformation? (i?kelties disko informacija) suraskite ?urnalo ?ra??, pana?? ? ??.
  ?Disk [0] partition [1] is an active partition? (disko [0] skaidinys [1] yra aktyvusis skaidinys)
 6. Jei ?is ?urnalo ?ra?as rodomas po ?ra?o, pana?aus ? toliau nurodyt?, vadinasi, standusis diskas gali b?ti nesukonfig?ruotas naudoti ?Windows? operacinei sistemai.
  ?Unknown? (ne?inomas)
  ?iuo atveju naudokite paslaug? program? Diskpart.exe, kad sukonfig?ruotum?te kit? skaidin? kaip aktyv?j?.

  PASTABA: ?is veiksmas neleid?ia paleisti tre?iosios ?alies operacin?s sistemos.
 7. U?darykite lang? Komandin? eilut?.

5 b?das: patikrinkite, ar yra naujinim? programinei-aparatinei ?rangai ir sistemai BIOS

Nor?dami gauti naujinim? programinei-aparatinei ?rangai ir sistemai BIOS, kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj? arba aplankykite ?i? svetain?:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us

6 b?das: patikrinkite, ar sistema BIOS tinkamai aptinka stand?j? disk?

Nor?dami gauti informacijos, kaip patikrinti, ar sistema BIOS tinkamai aptinka stand?j? disk?, susisiekite su kompiuterio aparat?ros gamintoju.

7 b?das: naudokite paslaug? program? Chkdsk.exe nor?dami patikrinti, ar yra problem?

Paleiskite paslaug? program? Chkdsk.exe nor?dami patikrinti, ar yra disko problem?. Pakeiskite stand?j? disk?, jei jis sugadintas.

8 b?das: panaudokite paslaug? program? Diskpart.exe, kad i?valytum?te disk?, tada v?l paleiskite ?Windows? s?rank?

Jei i?band?te visus ?iame skyriuje i?vardytus b?dus, ta?iau problemos nei?sprend?te, naudokite paslaug? program? Diskpart.exe, kad i?valytum?te disk?, o tada v?l paleiskite ?Windows? s?rank?.

Pastaba ?? b?d? naudokite tik tuomet, jei norite atlikti ?var? ?Windows? diegim?. Kai i?valote stand?j? disk?, jis suformatuojamas. Visi disko skaidiniai ir diske esantys duomenys yra visam laikui pa?alinami. Primygtinai rekomenduojame prie? valant disk? padaryti stand?iajame diske esan?i? fail? atsargin? kopij?.

Nor?dami naudoti paslaug? program? Diskpart.exe stand?iajam diskui i?valyti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite DVD disk? ? DVD disk? ?rengin?.
 2. Ekrane disko pasirinkimas paspauskite SHIFT+F10. Atsidaro langas Komandin? eilut?.
 3. ?veskite diskpart, tada paspauskite ENTER ?rankiui ?diskpart? atidaryti.
 4. ?ra?ykite list disk ir paspauskite klavi?? ENTER. Rodomas esam? stand?i?j? disk? s?ra?as.
 5. ?veskite sel disk numeris, tada paspauskite ENTER. numeris yra valomo stand?iojo disko numeris. Dabar standusis diskas yra pasirinktas.
 6. ?veskite det disk ir paspauskite ENTER. Rodomas stand?iojo disko skaidini? s?ra?as. Naudokite ?i? informacij?, kad patikrintum?te, ar pasirinktas tinkamas diskas.
 7. ?sitikinkite, kad diske n?ra reikaling? duomen?, ?ra?ykite clean all, tada paspauskite klavi?? ENTER. Visi disko skaidiniai ir diske esantys duomenys yra visam laikui pa?alinami.
 8. ?veskite exit, tada paspauskite ENTER ?rankiui ?diskpart? u?daryti.
 9. U?darykite lang? Komandin? eilut?.
 10. Spustel?kite mygtuk? Atnaujinti, kad atnaujintum?te ekran? disko pasirinkimas. Po ?io veiksmo diskas parodomas.
 11. Paleiskite ?Windows? s?rank?, kad atliktum?te ?var? ?Windows? diegim?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927520 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com