Raksta ID: 927520 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t Windows Vista, var nov?rot vienu vai vair?kus no ?iem simptomiem:
 • Sarakst? nav nor?d?ts tas cietais disks, kur? v?laties instal?t Windows Vista.
 • Nevar atlas?t to ciet? diska nodal?jumu, kur? instal?t Windows Vista.
 • Nevar format?t ciet? diska nodal?jumu vai nodal?jumus.
 • Ciet? diska nodal?jumam nevar iestat?t pareizo lielumu.
 • Tiek sa?emts ??ds k??das zi?ojums:
  Sist?ma Windows nevar atrast sist?mas s?jumu, kas atbilstu t?s instal??anas krit?rijiem

IEMESLS

?ai probl?mai var b?t k?ds no ?iem iemesliem:
 • Windows Vista nav sader?ga ar lielapjoma atmi?as kontrolleri vai lielapjoma atmi?as draiveri.
 • Lielapjoma atmi?as kontrolleris vai lielapjoma atmi?as draiveris ir novecojis.
 • Cietais disks, kur? v?laties instal?t Windows Vista, ir dinamiskais disks.
 • Datu kabelis dator? ir atvienojies vai radusies cita ar aparat?ru saist?ta probl?ma.
 • Cietais disks vai Windows failu sist?ma ir boj?ta.
 • J?s m??in?j?t atlas?t FAT32 nodal?jumu vai cita veida nodal?jumu, kas nav sader?gs ar Windows Vista.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojat vienu vai vair?kas no ??m metod?m.

1. metode. P?rliecinieties, vai nodal?jums ir sader?gs ar Windows Vista

Sist?mu Windows Vista nevar instal?t FAT32 nodal?jum?. Turkl?t dinamiskie diski ir pareizi j?konfigur?, lai tos var?tu lietot kop? ar Windows Vista. Lai p?rbaud?tu, vai nodal?jums ir sader?gs ar Windows Vista, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Dinamiskajam diskam ar vienk?r?o s?jumu izmantojiet util?tu Diskpart.exe, lai disku konfigur?tu k? akt?vo disku. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lietot util?tu Diskpart.exe, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  300415 Komandrindas util?tas Diskpart.exe apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 2. FAT32 nodal?juma gad?jum? p?rformat?jiet nodal?jumu vai konvert?jiet to uz NTFS failu sist?mas nodal?jumu, izmantojot komanduConvert.exe.

  Piez?me. Format?jot nodal?jumu, visi dati no t? tiek no?emti. ?ie dati ir visi nodal?juma faili. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lietot komandu Convert.exe, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  314097 K? ar komandu Convert.exe konvert?t nodal?jumu uz NTFS failu sist?mu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

2. metode. Atjauniniet ciet? diska kontrolleru draiverus

Lai sist?mu Windows Vista instal?tu k? jaunin?jumu, ciet? diska kontrollera draiverus atjauniniet uz to jaun?kaj?m versij?m.

Piez?me. Windows Vista uzst?d??anas programma pied?v? l?dzekli, ar kuru pa?reiz?jos draiverus migr?t uz jauno oper?t?jsist?mu. T?d?j?di Windows Vista uzst?d??anas programma var izmantot dator? pa?laik instal?tos draiverus. Ja dator? nav instal?ti jaun?kie draiveri, uzst?d??anas programmai j?izmanto novecoju?i draiveri. ??d? gad?jum? var rasties sader?bas probl?mas.

3. metode. Nodro?iniet pareizos draiverus ciet? diska kontrollerim

Ja m??in?t veikt sist?mas Windows Vista t?ro instal??anu, ciet? diska kontrollerim ir j?nodro?ina pareizie draiveri. Kad tiek par?d?ts aicin?jums atlas?t disku, kur? j?instal? Windows Vista, atz?m?jiet opciju Iel?d?t draiveri. Windows Vista uzst?d??anas programma pal?dz veikt p?r?jo procesa da?u.

4. metode. Izskatiet failu Setupact.log, lai p?rbaud?tu, vai nodal?jums ir akt?vs

Ja tiek par?d?ts t?l?k min?tais k??das zi?ojums, apskatot failu Setupact.log, p?rbaudiet, vai nodal?jums ir akt?vs:
Sist?ma Windows nevar atrast sist?mas s?jumu, kas atbilstu t?s instal??anas krit?rijiem
Piez?mes.
 • Ja sist?mu Windows Vista instal? k? jaunin?jumu, fails Setupact.log atrodas map? Disks:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Disks nor?da disku, kas satur eso?o Windows instal?ciju.
 • Ja veic t?ro sist?mas Windows Vista instal??anu, fails Setupact.log atrodas map? Disks:\$WINDOWS\Sources\Panther. Disks nor?da DVD diskdzini, kas satur Windows Vista uzst?d??anas failus.
Lai p?rbaud?tu, vai nodal?jums ir akt?vs, izpildiet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ierakstiet notepad un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Atrodiet failu Setupact.log un noklik??iniet uz t?, p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 4. Atrodiet sada?u "DumpDiskInformation". ?aj? sada?? ir inform?cija par nodal?jumu kart??anu.
 5. Sada?? "DumpDiskInformation" atrodiet ?urn?la ierakstu, kas l?dz?gs ?im:
  Disk [0] partition [1] is an active partition
 6. Ja pirms ?? ?urn?la ieraksta ir ieraksts, kas l?dz?gs t?l?k nor?d?tajam, iesp?jams, cietais disks nav konfigur?ts t?, lai taj? izmantotu Windows b?zes oper?t?jsist?mu:
  Unknown
  ??d? gad?jum? izmantojiet util?tu Diskpart.exe, lai par akt?vo nodal?jumu konfigur?tu citu nodal?jumu.

  Piez?me. ?? darb?ba ne?auj start?t tre??s personas ra?otu oper?t?jsist?mu.

5. metode. P?rbaudiet, vai nav programmaparat?ras atjaunin?jumu un sist?mas BIOS atjaunin?jumu

Par programmaparat?ras un sist?mas BIOS atjaunin?jumiem sazinieties ar dator? uzst?d?t?s aparat?ras ra?ot?ju. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar aparat?ras ra?ot?ju, ?aj? sarakst? noklik??iniet uz attiec?g? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
65416 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, A?K (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60781 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, L?P (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

60782 Aparat?ras un programmat?ras ra?ot?ju kontaktinform?cija, Q?Z (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

6. metode. P?rbaudiet, vai sist?mas BIOS pareizi nosaka cieto disku

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? p?rbaud?t, vai sist?mas BIOS pareizi nosaka cieto disku, sazinieties ar datora aparat?ras ra?ot?ju.

7. metode. Lai noteiktu probl?mas, izmantojiet util?tu Chkdsk.exe

Lai p?rbaud?tu, vai disk? nav probl?mu, palaidiet util?tu Chkdsk.exe. Ja cietais disks ir boj?ts, nomainiet to.

8. metode. Ar util?tu Diskpart.exe izt?riet disku un p?c tam v?lreiz palaidiet Windows Vista uzst?d??anas programmu

Ja ir izm??in?tas visas ?aj? sada?? pied?v?t?s metodes, ta?u probl?ma joproj?m past?v, izmantojiet util?tu Diskpart.exe, lai izt?r?tu disku un p?c tam v?lreiz palaidiet Windows Vista uzst?d??anas programmu.

Piez?me. ?o metodi izmantojiet tikai tad, ja v?laties veikt t?ro Windows Vista instal??anu. Izt?rot cieto disku, tas tiek format?ts. Visi nodal?jumi un visi dati no ciet? diska tiek neatgriezeniski izdz?sti. Pirms ciet? diska t?r??anas ieteicams izveidot ciet? diska failu dubl?jumkopijas.

Lai ciet? disk? t?r??anai izmantotu util?tu Diskpart.exe, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, ievadiet diskpart un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Ievadiet list disk un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Tiek par?d?ts pieejamo cieto disku saraksts.
 3. Ievadiet sel disknumurs un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. numurs nor?da t?r?m? ciet? diska numuru. Cietais disks ir izv?l?ts.
 4. Ievadiet det disk un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Tiek par?d?ts ciet? diska nodal?jumu saraksts. Izmantojot ?o inform?ciju, p?rbaudiet, vai ir atlas?ts pareizais disks.
 5. P?rliecinieties, vai disk? nav svar?gu datu, ievadiet clean all (not?r?t visu) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai izt?r?tu disku. Visi diska nodal?jumi un visi dati no t? tiek neatgriezeniski izdz?sti.
 6. Ievadiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Palaidiet Windows Vista uzst?d??anas programmu, lai veiktu t?ro sist?mas Windows Vista instal??anu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927520 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com