Prilikom poku?aja instalacije operativnog sistema Windows Vista nije mogu?e izabrati ili formatirati particiju ?vrstog diska

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927520 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Prilikom poku?aja instalacije operativnog sistema Windows Vista mogu se pojaviti neki od slede?ih simptoma:
 • ?vrsti disk na koji ?elite da instalirate operativni sistem Windows Vista nije naveden.
 • Nije mogu?e izabrati particiju ?vrstog diska za instalaciju operativnog sistema Windows Vista.
 • Nije mogu?e formatirati particiju ili particije ?vrstog diska.
 • Nije mogu?e podesiti odgovaraju?u veli?inu za particiju ?vrstog diska.
 • Dobijate slede?u poruku o gre?ci:
  Windows ne mo?e da prona?e sistemski volumen koji zadovoljava kriterijume za instalaciju

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i zbog nekih od slede?ih razloga:
 • Windows Vista nije kompatibilan sa kontrolerom masovne memorije ili upravlja?kim programom za masovno skladi?tenje podataka.
 • Kontroler masovne memorije ili upravlja?ki program za masovno skladi?tenje podataka su zastareli.
 • ?vrsti disk na koji ?elite da instalirate operativni sistem Windows Vista je dinami?ki disk.
 • Kabl za prenos podataka na ra?unaru nije dobro priklju?en ili je do?lo do drugog hardverskog problema.
 • ?vrsti disk ili Windows sistem datoteka su o?te?eni.
 • Poku?ali ste da izaberete FAT32 particiju ili drugi tip particije koji nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Uverite se da je particija kompatibilna sa operativnim sistemom Windows Vista

Operativni sistem Windows Vista nije mogu?e instalirati na FAT32 particiju. Pored toga, morate ispravno konfigurisati dinami?ke diskove za upotrebu sa operativnim sistemom Windows Vista. Da biste se uverili da je particija kompatibilna sa operativnim sistemom Windows Vista, sledite ove korake:
 1. U slu?aju dinami?kog diska koji ima jednostavan volumen, koristite uslu?ni program Diskpart.exe da biste konfigurisali disk kao aktivni disk. Za vi?e informacija o kori??enju uslu?nog programa Diskpart.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  300415 Opis uslu?nog programa komandne linije Diskpart.exe (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 2. U slu?aju FAT32 particije, ponovo formatirajte particiju ili konvertujte particiju u NTFS particiju sistema datoteka koriste?i komandu Convert.exe.

  Napomena Kada formatirate particiju, sa nje se uklanjaju svi podaci. Ovi podaci obuhvataju sve datoteke na particiji. Za vi?e informacija o upotrebi komande Convert.exe kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  314097 Upotreba komande Convert.exe za konvertovanje particije u NTFS sistem datoteka (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

2. metod: A?uriranje upravlja?kih programa za kontroler ?vrstog diska

Ako ?elite da instalirate operativni sistem Windows Vista kao nadogradnju, a?urirajte upravlja?ke programe za kontroler ?vrstog diska tako da imate najnovije upravlja?ke programe.

Napomena Instalacija operativnog sistema Windows Vista obezbe?uje funkciju za migriranje trenutnih upravlja?kih programa na novi operativni sistem. Zbog toga instalacija operativnog sistema Windows Vista mo?e da koristi upravlja?ke programe koji su trenutno instalirani na ra?unaru. Ako na ra?unaru nisu instalirani najnoviji upravlja?ki programi, instalacioni program mo?e koristiti zastarele upravlja?ke programe. U tom slu?aju, mo?e do?i do problema sa kompatibilno??u.

3. metod: Obezbedite ispravne upravlja?ke programe za kontroler ?vrstog diska

Ako poku?avate da obavite ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista, morate obezbediti ispravne upravlja?ke programe za kontroler ?vrstog diska. Kada budete upitani da izaberete disk na kojem ?ete instalirati operativni sistem Windows Vista, tako?e morate da kliknete da biste izabrali opciju U?itavanje upravlja?kog programa. Instalacija operativnog sistema Windows Vista vodi?e vas kroz dalji proces.

4. metod: Ispitajte datoteku Setupact.log da biste se uverili da je particija aktivna

Ako dobijete slede?u poruku o gre?ci, uverite se da je particija aktivna tako ?to ?ete ispitati datoteku Setupact.log:
Windows ne mo?e da prona?e sistemski volumen koji zadovoljava kriterijume za instalaciju
Napomene
 • Ako operativni sistem Windows Vista instalirate kao nadogradnju, datoteka Setupact.log nalazi se u fascikli Disk jedinica:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Disk jedinica predstavlja disk jedinicu koja sadr?i postoje?u instalaciju operativnog sistema Windows.
 • Ako obavljate ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista, datoteka Setupact.log nalazi se u fascikli Disk jedinica:\$WINDOWS\Sources\Panther. Disk jedinica predstavlja DVD jedinicu koja sadr?i Windows Vista instalacione datoteke.
Da biste se uverili da je particija aktivna, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte notepad, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.
 3. Prona?ite i izaberite datoteku Setupact.log, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 4. Prona?ite odeljak ?Informacije o stanju diska?. Ovaj odeljak sadr?i informacije o mapiranju particije.
 5. U odeljku ?Informacije o stanju diska? prona?ite stavku evidencije koja li?i na slede?u:
  Particija [1] diska [0] je aktivna particija
 6. Ako se ova stavka evidencije pojavi nakon stavke koja li?i na slede?u navedenu, ?vrsti disk mo?da nije konfigurisan za upotrebu Windows operativnog sistema:
  Nepoznata
  U ovom slu?aju, koristite uslu?ni program Diskpart.exe da biste konfigurisali drugu particiju kao aktivnu.

  Napomena Ovaj korak spre?ava pokretanje nezavisnih operativnih sistema.

5. metod: Proverite da li postoje ispravke firmvera i sistemskog BIOS-a

Za ispravke firmvera i sistemskog BIOS-a obratite se proizvo?a?u hardvera na ra?unaru. Za informacije o tome kako mo?ete da se obratite proizvo?a?u hardvera kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka na slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
65416 Informacije o kontaktu prodavaca hardvera i softvera, A-K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60781 Informacije o kontaktu prodavaca hardvera i softvera, L-P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60782 Informacije o kontaktu prodavaca hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

6. metod: Uverite se da sistemski BIOS ispravno otkriva ?vrsti disk

Za informacije o na?inu na koji mo?ete da se uverite da li sistemski BIOS ispravno otkriva ?vrsti disk obratite se proizvo?a?u hardvera na ra?unaru.

7. metod: Koristite uslu?ni program Chkdsk.exe da biste proverili da li postoje problemi

Pokrenite uslu?ni program Chkdsk.exe da biste proverili da li postoje problemi sa diskom. Zamenite ?vrsti disk ako je o?te?en.

8. metod: Koristite uslu?ni program Diskpart.exe da biste o?istili disk, a zatim ponovo pokrenite instalaciju operativnog sistema Windows Vista

Ako ste isprobali sve metode koji su navedeni u ovom odeljku, a problem i dalje postoji, koristite uslu?ni program Diskpart.exe da biste o?istili disk, a zatim ponovo pokrenite instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

Napomena Koristite ovaj metod samo ako ?elite da obavite ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista. Kada o?istite ?vrsti disk, on ?e biti formatiran. Sve particije i svi podaci na ?vrstom disku trajno se uklanjaju. Preporu?ujemo da napravite rezervne kopije datoteka na ?vrstom disku pre nego ?to o?istite disk.

Da biste koristili uslu?ni program Diskpart.exe za ?i??enje ?vrstog diska, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte diskpart, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Otkucajte list disk, a zatim pritisnite taster ENTER. Bi?e prikazana lista dostupnih ?vrstih diskova.
 3. Otkucajte sel disk broj, a zatim pritisnite taster ENTER. Stavka broj ozna?ava broj ?vrstog diska koji ?elite da o?istite. ?vrsti disk je sada izabran.
 4. Otkucajte det disk, a zatim pritisnite taster ENTER. Bi?e prikazana lista particija na ?vrstom disku. Koristite ove informacije da biste se uverili da je izabran pravi disk.
 5. Uverite se da disk ne sadr?i neophodne podatke, otkucajte clean all, a zatim pritisnite taster ENTER da biste o?istili disk. Sve particije i svi podaci na disku trajno se uklanjaju.
 6. Otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 7. Pokrenite instalaciju operativnog sistema Windows Vista da biste obavili ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927520 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com