Raksta ID: 927524 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Ja sist?m? Windows Vista m??in?t instal?t ier?ces draiveri, izmantojot t? instal?cijas programmu, instal??ana neizdodas.

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ?ie nosac?jumi:
 • Draiveris izmanto instal?cijas programmu, kuras pamat? ir izpild?mais fails.
 • Instal?cijas programma nav paredz?ta sist?mai Windows Vista.

IEMESLS

Probl?mas ar instal?cijas programm?m, kuru pamat? ir izpild?mie faili, var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem vai vair?ki no tiem:
 • Instal?cijas programma nav sader?ga ar Windows Vista.
 • Draiveris nav sader?gs ar Windows Vista.
 • Rodas probl?ma saist?b? ar lietot?ja ties?b?m, kas nepiecie?amas draivera instal??anai.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, palaidiet draivera instal?cijas programmu sader?bas re??m?. Vai ar?, lai palaistu draivera instal?cijas programmu, izmantojiet kontu, kam ir administratora akredit?cijas dati. Var ar? atrast draivera .inf failu un p?c tam manu?li instal?t draiveri.

Svar?gi! Pirms izmantot k?du no ??m metod?m, ieteicams sazin?ties ar ier?ces ra?ot?ju vai draivera ra?ot?ju un uzzin?t vair?k par to, k? instal?t draiveri sist?m? Windows Vista.

Lai draivera instal?cijas programmu palaistu sader?bas re??m?

Konfigur?jiet draivera instal?cijas programmu t?, lai to var palaist sist?mas Microsoft Windows XP 2. servisa pakotnes sader?bas re??m?. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet draivera instal?cijas programmas izpild?mo failu.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila un p?c tam uz Rekviz?ti.
 3. Dialoglodzi?? Pakotnes nosaukums rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Sader?ba.
 4. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Palaist ?o programmu sader?bas re??m?, sarakst? Palaist ?o programmu sader?bas re??m? noklik??iniet uz Windows XP (2. servisa pakotne) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Veiciet dubultklik??i uz izpild?m? faila, lai s?ktu instal?cijas programmu.

Lai palaistu draivera instal?cijas programmu, izmantojot administratora akredit?cijas datus

Konfigur?jiet draivera instal?cijas programmu, lai to var?tu palaist k? administratora kontu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Atrodiet draivera instal?cijas programmas izpild?mo failu.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila un p?c tam uz Palaist k? administratoram.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Izpildiet darb?bas, lai instal?tu draiveri.

Lai atrastu .inf failu un manu?li instal?tu draiveri

Draivera instal??anai izmantojiet ier??u p?rvaldnieku. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di.

1. darb?ba. Atrodiet .inf failu

Atrodiet draivera instal?cijas programm? iek?auto .inf failu. Parasti .inf fails atrodas draivera instal?cijas datu nes?j? vien? no ??m map?m:
 • Vien? map? ar uzst?d??anas programmu Setup.
 • T?s mapes apak?map?, kas satur uzst?d??anas programmu Setup. Parasti apak?mapes nosaukums ir Windows XP, Drivers (Draiveri) vai WinXP.
Ja draivera faili ir ievietoti vien? izpild?maj? fail?, tos var izv?rst vai tiem var piek??t cit?di. Lai to izdar?tu, atbilsto?i situ?cijai izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Failu izv?r?anai izmantojiet failu saspie?anas programmu.

  Ja draivera faili ir ievietoti vien? izpild?maj? fail?, iesp?jams, varat izmantot failu saspie?anas r?ku WinZip vai WinRAR, lai draivera pakotnes saturu izv?rstu map?. .inf failam j?b?t izv?rsto failu vid?.
 • Failu izv?r?anai izmantojiet Windows mapju saspie?anas l?dzekli.

  Ja nav programmas WinZip vai WinRAR, failus, iesp?jams, var izv?rst, izmantojot Windows mapju saspie?anas l?dzekli. Lai to izdar?tu, faila papla?in?jumu .exe nomainiet uz .zip. P?c tam programm? Windows Explorer failus kop?jiet no saspiest?s mapes.
 • Izv?rsiet .cab faila saturu.

  Ja draivera pakotn? nav neviena .inf faila, bet taj? ir viens vai vair?ki .cab faili, iesp?jams, var?sit izv?rst .cab failu saturu.

  Piez?me. ?? metode parasti neizdodas. Parasti ??ds veida draiveru pakotnes veido, izmantojot programmu InstallShield. Programma InstallShield izmanto ?pa?u .cab form?tu, kam nav paredz?ts piek??t ar t?diem r?kiem k? WinZip vai WinRAR.
 • Atrodiet failus pagaidu map?.

  Ja joproj?m nevar piek??t instal?cijas failiem, m??iniet atrast izv?rstos pagaidu failus. Parasti faili tiek izv?rsti lok?l? pagaidu map? programmas instal??anas laik?. Draivera pakotnes saturu, iesp?jams, var apskat?t, skatot pagaidu mapes saturu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Izdz?siet pagaidu mapes saturu. Ja izdz?? pagaidu mapes saturu, var viegl?k atrast pagaidu failus, kas tiek izveidoti, palai?ot draivera instal?cijas programmu. Lai izdz?stu pagaidu mapes saturu, r?kojieties ??di:
   1. Noklik??iniet uz S?kt
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
    un p?c tam uz Dators.
   2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ciet? diska, kur? instal?ta sist?ma Windows Vista, p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
   3. Dialoglodzi?? Lok?l? diska (diska burts) rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi un p?c tam uz Diska t?r??ana.
   4. Dialoglodzi?? Diska t?r??anas opcijas noklik??iniet uz Visu ?? datora lietot?ju faili.

    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Lietot?ja konta kontroles at?auja
    Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
   5. Sada?? Dz??amie faili not?riet visas izv?les r?ti?as, atz?m?jiet izv?les r?ti?u Pagaidu faili un noklik??iniet uz Labi.
   6. P?c aicin?juma neatgriezeniski izdz?st failus noklik??iniet uz Dz?st failus.
  2. Programm? Windows Explorer atveriet pagaidu mapi. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet %temp% un p?c tam nospiediet ENTER.
  3. Start?jiet draivera instal??anas programmu.

   Piez?me. Da?as instal?cijas programmas autom?tiski izdz?? pagaidu failus p?c instal?cijas programmas aizv?r?anas. T?d?? atst?jiet draivera instal?cijas programmu darbojamies fon?.
  4. Pagaidu map? atrodiet draivera failus.

2. darb?ba. Instal?jiet draiveri manu?li

Kad instal?jamajam draiverim atrasts .inf fails, jauno draiveri instal?jiet manu?li. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. R?t? Uzdevumi noklik??iniet uz Ier??u p?rvaldnieks.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja konta kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Ier??u p?rvaldniek? atrodiet ier?ci, kurai j?instal? draiveris.

  Piez?me. Lai tiktu par?d?tas pasl?pt?s ier?ces, izv?ln? Skats noklik??iniet uz R?d?t sl?pt?s ier?ces.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz ier?ces un p?c tam uz Atjaunin?t draivera programmat?ru.
 5. Noklik??iniet uz Mekl?t dator? draivera programmat?ru, uz ?aut izv?l?ties no datora ier??u draiveru saraksta un p?c tam uz Mekl?t disk?.
 6. Dialoglodzi?? Instal??ana no diska noklik??iniet uz P?rl?kot, atrodiet instal?jam? ier?ces draivera .inf failu un noklik??iniet uz Atv?rt.
 7. Lai atjaunin?tu draiveri, izpildiet dialoglodzi?? Atjaunin?t draivera programmat?ru Ier?ces nosaukums nor?d?t?s darb?bas.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 927524 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 2.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Atsl?gv?rdi: 
kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com