Upravlja?ki program ure?aja nije mogu?e instalirati pomo?u njegovog instalacionog programa u operativnom sistemu Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927524 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate upravlja?ki program ure?aja koriste?i njegov instalacioni program u operativnom sistemu Windows Vista, ne uspevate u tome.

Do ovog problema mo?e do?i ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • Upravlja?ki program koristi izvr?ni instalacioni program zasnovan na datoteci.
 • Instalacioni program nije dizajniran za operativni sistem Windows Vista.

UZROK

Do problema sa izvr?nim instalacionim programima zasnovanim na datotekama mo?e do?i ako su ispunjeni neki od slede?ih uslova:
 • Instalacioni program nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 • Upravlja?ki program nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 • Dolazi do problema koji je u vezi sa korisni?kim pravima koja su potrebna za instalaciju upravlja?kog programa.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pokrenite instalacioni program upravlja?kog programa u re?imu kompatibilnosti. Mo?ete i da koristite nalog sa administrativnim akreditivima da biste pokrenuli instalacioni program upravlja?kog programa. Tako?e mo?ete da prona?ete .inf datoteku za upravlja?ki program, a zatim da ga ru?no instalirate.

Va?no Pre nego ?to primenite neki od ovih metoda, preporu?ujemo da se obratite proizvo?a?u ure?aja ili proizvo?a?u upravlja?kog programa za vi?e informacija o na?inu instaliranja upravlja?kog programa u operativnom sistemu Windows Vista.

Da biste pokrenuli instalacioni program upravlja?kog programa u re?imu kompatibilnosti

Konfiguri?ite instalacioni program upravlja?kog programa da se pokre?e u re?imu kompatibilnosti za Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 2. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Prona?ite izvr?nu datoteku za instalacioni program upravlja?kog programa.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku i zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. U dijalogu Svojstva Ime paketa izaberite karticu Kompatibilnost.
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokreni ovaj program u re?imu kompatibilnosti za, na listi Pokreni ovaj program u re?imu kompatibilnosti za izaberite stavku Windows XP (servisni paket 2), a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite dvaput na izvr?nu datoteku da biste pokrenuli instalacioni program.

Da biste pokrenuli instalacioni program upravlja?kog programa koriste?i administrativne akreditive

Konfiguri?ite instalacioni program upravlja?kog programa da se pokre?e pod administratorskim nalogom. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Prona?ite izvr?nu datoteku za instalacioni program upravlja?kog programa.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Sledite korake za instalaciju upravlja?kog programa.

Da biste prona?li .inf datoteku i ru?no instalirali upravlja?ki program

Koristite alatku ?Upravlja? ure?ajima? da biste instalirali upravlja?ki program. Da biste to uradili, sledite ove korake.

1. korak: Prona?ite .inf datoteku

Prona?ite .inf datoteku koja se nalazi u okviru instalacionog programa upravlja?kog programa. .inf datoteka naj?e??e se nalazi u jednoj od slede?ih fascikli na medijumu za instalaciju upravlja?kog programa:
 • U istoj fascikli kao i instalacioni program.
 • U potfascikli koja se nalazi u fascikli koja sadr?i instalacioni program. Potfascikla naj?e??e ima ime kao ?to je ?Windows XP?, ?Upravlja?ki programi? ili ?WinXP?.
Ako su datoteke upravlja?kog programa upakovane u jednu izvr?nu datoteku, mo?da mo?ete da ih izdvojite ili da im pristupite na neki drugi na?in. Da biste to uradili, koristite neki od slede?ih metoda, u zavisnosti od situacije:
 • Koristite program za komprimovanje datoteka da biste izdvojili datoteke.

  Ako su datoteke upravlja?kog programa upakovane u jednu izvr?nu datoteku, mo?da ?ete mo?i da upotrebite alatku za kompresiju datoteka kao ?to je WinZip ili WinRAR da biste izdvojili sadr?aj paketa upravlja?kog programa u fasciklu. .inf datoteka trebalo bi da se nalazi me?u datotekama koje ste izdvojili.
 • Koristite funkciju ?Windows komprimovane fascikle? da biste izdvojili datoteke.

  Ako nemate programe WinZip ili WinRAR, mo?da ?ete mo?i da izdvojite datoteke pomo?u funkcije ?Windows komprimovane fascikle?. Da biste to uradili, promenite oznaku tipa datoteke iz .exe u .zip. Zatim upotrebite program Windows Explorer da biste kopirali datoteke iz komprimovane fascikle.
 • Izdvojte sadr?aj iz .cab datoteke.

  Ako u pakovanju upravlja?kog programa ne postoji .inf datoteka, ali postoje neke .cab datoteke, mo?da ?ete mo?i da izdvojite sadr?aj .cab datoteka.

  Napomena Ovaj metod je retko uspe?an. Ova vrsta pakovanja upravlja?kih programa naj?e??e se kreira pomo?u programa InstallShield. Program InstallShield koristi poseban .cab format koji nije dizajniran tako da mo?e da mu se pristupi pomo?u alatki kao ?to su WinZip ili WinRAR.
 • Prona?ite datoteke u fascikli ?Privremene datoteke?.

  Ako i dalje ne mo?ete da pristupite instalacionim datotekama, poku?ajte da prona?ete izdvojene privremene datoteke. Datoteke se naj?e??e izdvajaju u lokalnu fasciklu ?Privremene datoteke? kada instalirate program. Mo?da ?ete mo?i da vidite sadr?aj paketa upravlja?kog programa tako ?to ?ete ispitati sadr?aj fascikle ?Privremene datoteke?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Uklonite sadr?aj fascikle ?Privremene datoteke?. Kada uklonite sadr?aj fascikle ?Privremene datoteke?, mo?i ?ete lak?e da prona?ete privremene datoteke koje su kreirane kada ste pokrenuli instalacioni program upravlja?kog programa. Da biste uklonili sadr?aj fascikle ?Privremene datoteke?, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme Start
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    dugme ?Start?
    , a zatim izaberite stavku Ra?unar.
   2. Kliknite desnim tasterom mi?a na ?vrsti disk na kojem je instaliran operativni sistem Windows Vista, a zatim izaberite stavku Svojstva.
   3. U dijalogu Svojstva lokalnog diska (Slovo disk jedinice) izaberite karticu Op?te postavke, a zatim kliknite na dugme Pospremanje diska.
   4. U dijalogu Opcije pospremanja diska izaberite stavku Datoteke svih korisnika na ovom ra?unaru.

    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
    Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
   5. U okviru Datoteke za brisanje opozovite izbor u svim poljima za potvrdu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Privremene datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.
   6. Ako budete upitani ?elite li da trajno izbri?ete datoteke, kliknite na dugme Izbri?i datoteke.
  2. Koristite Windows Explorer da biste otvorili fasciklu ?Privremene datoteke?. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte %temp%, a zatim pritisnite taster ENTER.
  3. Pokrenite instalacioni program upravlja?kog programa.

   Napomena Neki instalacioni programi automatski bri?u privremene datoteke kada se instalacioni program zatvori. Zbog toga ostavite instalacioni program upravlja?kog programa pokrenut u pozadini.
  4. Ispitajte sadr?aj fascikle ?Privremene datoteke? da biste prona?li datoteke upravlja?kog programa.

2. korak: Ru?na instalacija upravlja?kog programa

Kada prona?ete .inf datoteku za upravlja?ki program koji ?elite da instalirate, ru?no instalirajte novi upravlja?ki program. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. U oknu Zadaci izaberite stavku Upravlja? ure?ajima.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog pristupa
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. U alatki ?Upravlja? ure?ajima? prona?ite ure?aj za koji ?elite da instalirate upravlja?ki program.

  Napomena Da biste prikazali skrivene ure?aje, u meniju Prikaz izaberite stavku Prika?i skrivene ure?aje.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na ure?aj, a zatim izaberite stavku A?uriraj softver upravlja?kog programa.
 5. Izaberite stavku Pregledaj ra?unar u potrazi za softverom upravlja?kog ure?aja, izaberite stavku Dopusti mi da izaberem sa liste upravlja?kih programa za ure?aje na ra?unaru, a zatim izaberite stavku Imam disk.
 6. U dijalogu Instalacija sa diska kliknite na dugme Pregledaj, prona?ite .inf datoteku za upravlja?ki program ure?aja koji ?elite da instalirate, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 7. Sledite korake u dijalogu A?uriranje softvera upravlja?kog programa za ime ure?aja da biste a?urirali upravlja?ki program.
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927524 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Klju?ne re?i: 
kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com