Straipsnio ID: 927525 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?diegus ?rengin? arba ?renginio tvarkykl? kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows Vista? arba ?Windows 7?, operacin? sistema gali nepasileisti.

PRIE?ASTIS

?i problema gali atsirasti, jei tenkinama bet kuri i? ?i? s?lyg?:
 • Naujas ?renginys ar tvarkykl? nesuderinama su kitais kompiuteryje ?diegtais ?renginiais.
 • Atsiranda su konkre?ia aparat?ra susijusi problema.
 • ?diegta tvarkykl? yra pa?eista.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos trikties ?alinimo veiksmus, kad nustatytum?te konkre?i? prie?ast? ir tada imtum?t?s atitinkam? veiksm?.

Paleiskite ?Windows Vista? arba ?Windows 7?

 1. Jei ?dieg?te nauj? ?rengin?, pa?alinkite j? ir bandykite paleisti kompiuter?. Jei operacin? sistema nepasileid?ia, pereikite prie 2 veiksmo. Jei operacin? sistema veikia, pereikite prie skyriaus ?Pa?alinkite paleisties problem? prie?astis? ?iame straipsnyje.
 2. Paleiskite kompiuter? ir tada paspauskite klavi?? F8. Ekrane Papildomos ?krovos parinktys pasirinkite Naujausia gera konfig?racija ir tada paspauskite ENTER. Jei operacin? sistema nepasileid?ia, pereikite prie 3 veiksmo. Jei operacin? sistema pasileid?ia, pereikite prie skyriaus ?Pa?alinkite paleisties problem? prie?astis? ?iame straipsnyje.
 3. Paleiskite kompiuter? ir tada paspauskite klavi?? F8. Ekrane Papildomos ?krovos parinktys pasirinkite Saugusis re?imas ir tada paspauskite ENTER. Jei operacin? sistemaveikia saugiuoju re?imu, pereikite prie skyriaus ?Pa?alinkite paleisties problem? prie?astis" ?iame straipsnyje. Jei negalite paleisti operacin?s sistemos saugiuoju re?imu, pereikite prie skyriaus ??Windows? atk?rimo aplinkos naudojimas sistemoms ?Windows Vista? arba ?Windows 7? taisyti? ?iame straipsnyje.

?Windows? atk?rimo aplinkos naudojimas sistemoms ?Windows Vista? arba ?Windows 7? taisyti?

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registr?. Ta?iau gali kilti rimt? problem?, jei registr? pakeisite netinkamai. Tod?l itin atid?iai vykdykite ?iuos veiksmus. Kaip papildom? apsaug? sukurkite atsargin? registro kopij? prie? j? keisdami. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kilt? problem?. Nor?dami daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir j? atkurti, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Kad gal?tum?te naudoti ?Windows? atk?rimo aplink?, jums reik?s ?Windows Vista? arba ?Windows 7? diegimo disko. Nor?dami paleisti ?Windows? atk?rimo aplink?, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite diegimo disk? ? disk? ?rengin? ir paleiskite kompiuter?.
 2. Paspauskite klavi??, kai b?site raginami.
 3. Pasirinkite kalb?, laik?, valiut? ir klaviat?r? ar ?vedimo b?d?, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Spustel?kite Taisyti kompiuter?.
 5. Dialogo lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite norim? taisyti operacin? sistem?, tada spustel?kite Pirmyn.
Naudokite ?rankius ?Windows? atk?rimo aplinkoje sistemoms ?Windows Vista? arba ?Windows 7? taisyti. Nor?dami tai atlikti, vykdykite ?iuos veiksmus:
 1. Jei negalite paleisti kompiuterio saugiuoju re?imu, spustel?kite Paleisties atk?rimas dialogo lange Sistemos atk?rimo parinktys, kad i?spr?stum?te problemas, kurios gali neleisti operacinei sistemai pasileisti tinkamai. Jei ?rankis Paleisties atk?rimas negali diagnozuoti arba i?spr?sti problemos, pereikite prie 2 veiksmo. Jei ?Windows Vista? arba ?Windows 7? veikia, pereikite prie skyriaus ?Pa?alinkite paleisties problem? prie?astis?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti paleisties atk?rim?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
  925810 Bandant paleisti ?Windows Vista? arba ?Windows 7? ?vyksta stabdymo klaida arba kompiuteris nustoja reaguoti ? komandas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 2. Dialogo lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Sistemos atk?rimas, kad atkurtum?te operacin? sistem? ? atk?rimo ta?k?, kuris buvo sukurtas, kai buvo diegiama programa arba tvarkykl?. Jei nor?dami paleisti kompiuter? negalite naudoti ?rankio Sistemos atk?rimas, pereikite prie 3 veiksmo.
 3. Naudokite parinkt? Komandin? eilut? ?Windows? atk?rimo aplinkoje, kad i?jungtum?te tvarkykl?, kuri neleid?ia paleisti operacin?s sistemos. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.
  1. Dialogo lange Sistemos atk?rimo parinktys spustel?kite Komand? eilut?.
  2. ?ra?ykite ?ias komandas. ?ved? kiekvien? komand? paspauskite ENTER.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. U?sira?ykite dat?, esan?i? kiekvieno naujo ?renginio ar tvarkykl?s diegimo skyriaus prad?ioje. Naudodamiesi ?iomis datomis nustatykite, kuri tvarkykl? buvo ?diegta paskutin?.
  4. Kai nustatysite, kuri tvarkykl? buvo ?diegta paskutin?, nustatykite, ar ?i tvarkykl? reikalinga kompiuteriui paleisti. Nor?dami tai atlikti, perskaitykite Setupapi.app.log failo skyriuje, kuriame apra?oma ?i tvarkykl?, pateikt? informacij?. Jei tvarkykl? susijusi su disko valdikliu ar lust? rinkiniu arba jei tvarkykl? pateikia operacin? sistema, tvarkykl?s pavadinimo ir problemos po?ymi? ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je:
   http://www.microsoft.com/lt/lt/default.aspx
   Prie t?sdami nustatykite, ar tvarkykl? gali b?ti u?drausta. Jei paskutin? ?diegta tvarkykl? nereikalinga kompiuteriui paleisti, pereikite prie e veiksmo.
  5. ? komand? eilut? ?ra?ykite regedit ir spustel?kite Gerai.
  6. Spustel?kite HKEY_LOCAL_MACHINE, tada meniu Failas spustel?kite ?kelti avil?.
  7. Suraskite fail? C:\Windows\System32\Config\System ir spustel?kite j?, tada spustel?kite Atidaryti.
  8. Dialogo lange ?kelti avil? ?ra?ykite Offline (neprisijung?s), tada spustel?kite Gerai.
  9. I?pl?skite Sistema ir spustel?kite Pasirinkti.
  10. De?in?je srityje suraskite Dabartinis ir tada u?sira?ykite stulpelio Duomenys reik?m?.
  11. I?pl?skite ControlSet00x, tada i?pl?skite Paslaugos. x yra stulpelio Duomenys reik?m?, kuri? u?sira??te atlikdami j veiksm?.
  12. Suraskite dalin? rakt?, atitinkant? paskutin? ?diegt? tvarkykl?. Jei atitinkan?io rakto negalite rasti, spustel?kite Paslaugos, meniu Redagavimas spustel?kite Rasti, lauke Rasti ?ra?ykite tvarkykl?s pavadinim?, tada spustel?kite Rasti kit?.
  13. Spustel?kite dalin? rakt?, kurio pavadinimas kaip tvarkykl?s.
  14. De?in?je srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Modifikuoti.
  15. Lange Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 4, tada spustel?kite Gerai. ?is veiksmas neleis paleisti tvarkykl?s.
  16. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. Meniu Failas spustel?kite I?kelti avil?, tada dialogo lange Patvirtinti avilio i?k?lim? spustel?kite Taip.
  18. I?eikite i? registro rengykl?s.
  19. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
  20. Jei operacin? sistema nepasileid?ia, paleiskite ?Windows? atk?rimo aplink?, tada kartokite veiksmus nuo a iki s. Gali tekti kartoti ?iuos veiksmus, kol visos tvarkykl?s, ?diegtos nuo paskutin?s s?kmingos paleisties, bus i?jungtos.
 4. Kai gal?site paleisti operacin? sistem?, kreipkit?s ? ?renginio arba tvarkykl?s gamintoj? d?l informacijos apie suderinamumo problemas ir galimus naujinimus. Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su ?renginio ar tvarkykl?s gamintojais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

  60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, L?P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

  60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, Q?Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Paleisties problemos prie?asties ?alinimas

 1. Atidarykite ?rengini? tvarkytuv?. Nor?dami tai atlikti, spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite ?rengini? tvarkytuv?, tada s?ra?e Programos spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?.
 2. Jei atnaujinote ?renginio tvarkykl?, ?rengini? tvarkytuv?je de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengin?, spustel?kite Ypatyb?s, tada skirtuke Tvarkykl? spustel?kite At?aukti tvarkykl?s keitimus.
 3. Jei ?dieg?te nauj? ?rengin?, ?rengini? tvarkytuv?je de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengin?, tada spustel?kite ?alinti.
 4. Jei ?dieg?te program?, kurioje buvo nauja tvarkykl?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite appwiz.cpl, tada s?ra?e Programos spustel?kite appwiz.cpl.
  2. Spustel?kite ?diegtos programos pavadinim?, tada spustel?kite ?alinti/keisti.
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos leidimas
   Jei papra?ys leidimo t?sti, spustel?kite T?sti.
  3. Kai gaunate prane?im? ?Ar norite t?sti?, spustel?kite Taip.
 5. I? naujo paleiskite ?Windows Vista? arba ?Windows 7?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927525 - Paskutin? per?i?ra: 2009 m. spalio 13 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927525

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com