M??inot instal?t Windows Vista, nevar atlas?t opciju Jaunin?t un tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas saist?ts ar dator? uzst?d?tu aparat?ru

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927688 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot dator? instal?t Windows Vista, opcija Jaunin?t nav pieejama. Var tikt sa?emts ar? zi?ojums, kas attiecas uz datora aparat?ru.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja viens vai vair?ki aparat?ras objekti, kas ir pievienoti datoram, nav sader?gi ar Windows Vista.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di:
 1. Ja sist?mas Windows Vista instal??ana norit pa?laik, atceliet to.
 2. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet Windows Vista jaunin??anas padomnieku. Lai lejupiel?d?tu Windows Vista jaunin??anas padomnieku, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  https://www.microsoft.com/latvija/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
  Piez?me. Pirms Windows Vista jaunin??anas padomnieka palai?anas datoram pievienojiet visas ier?ces, ko parasti izmantojat. ??s ier?ces ir, piem?ram, printeris, skeneris vai ?r?jais cietais disks. Ja ??s ier?ces ir pievienotas, Windows Vista jaunin??anas padomnieks p?rbauda to sader?bu ar Windows Vista.
 3. Palaidiet Windows Vista jaunin??anas padomnieku. Windows Vista jaunin??anas padomnieks p?rbauda datoru un izveido zi?ojumu par vis?m zin?maj?m sist?mas, ier??u un programmu sader?bas probl?m?m. Ja probl?mas past?v, Windows Vista jaunin??anas padomnieks iesaka veidus, k? t?s atrisin?t.
 4. P?c Windows Vista jaunin??anas padomnieka nor?d?juma jauniniet vai nomainiet nesader?go aparat?ru, ja t?da ir.
 5. Atvienojiet visas papildu ier?ces. P?c sist?mas Windows Vista instal??anas ??s ier?ces pa vienai pievienojiet.
 6. S?ciet Windows Vista instal??anu.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par aparat?ras sader?bu sist?m? Windows Vista, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
919183 Windows Vista sist?mas pras?bas

Rekviz?ti

Raksta ID: 927688 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbupgrade kbprb KB927688

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com