Nepavyksta paleisti Windows XP, kai Windows Vista ?diegiama naudojant dvigubos ?krovos konfig?racij? kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 927817 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai ?diegiate Windows Vista naudodami dvigubos ?krovos konfig?racij? kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP, ir bandote paleisti kompiuter? naudodami Windows XP, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
Nepavyko paleisti Windows, nes ?io failo n?ra arba jis sugadintas:

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. I? naujo ?diekite min?to failo kopij?.

PRIE?ASTIS

?i problema i?kyla, jei Windows Vista ?diegiama prie? tai niekam nepriskirtoje disko vietoje, buvusioje prie? skaidin?, kuriame ?diegta Windows XP.

?iuo atveju Windows Vista s?rankos programa nepriskirtoje disko vietoje sukuria nauj? skaidin?. Kadangi naujas skaidinys sukuriamas prie? skaidin?, kuriame ?diegta Windows XP, Boot.ini ?ra?as, skirtas Windows XP ?dieg?iai, nurodo netinkam? skaidin?.

?sivaizduokite toki? ?vyki? sek?:
 • Yra standusis diskas, arba diskas 0, kurio dalis prie? Windows XP skaidin? yra niekam nepriskirta.
 • Windows XP Boot.ini failas nurodo Windows XP paleisties fail? viet? disk(0)partition(1).
 • Windows Vista programa toje nepriskirtoje stand?iojo disko vietoje sukuria skaidin?.
?iuo atveju Windows XP paleisties fail? vieta tampa disk(0)partition(2). Ta?iau Boot.ini failas vis dar nurodo ?i? fail? viet? taip: disk(0)partition(1). Tod?l nepavyksta s?kmingai paleisti Windows XP.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, modifikuokite Windows XP Boot.ini fail?, kad b?t? nurodomas tinkamas skaidinys. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite Windows Vista.
 2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Nar?yti.
 3. Meniu Tvarkymas spustel?kite Aplank? ir ie?kos parinktys.
 4. Dialogo lange Aplanko parinktys spustel?kite skirtuk? Rodymas.
 5. Srityje Papildomi parametrai spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus, spustel?dami i?valykite ?ym?s langelius Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius ir Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus (rekomenduojama), spustel?kite Taip, kad patvirtintum?te, jog norite matyti operacin?s sistemos failus, tada spustel?kite Gerai.
 6. Suraskite ir spustel?kite Windows XP sistemos disk?. Windows Vista Windows Explorer programoje tikriausiai tai bus diskas D.
 7. De?in?je srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite boot.ini, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 8. Dialogo lange boot.ini ypatyb?s spustel?kite skirtuk? Sauga, tada spustel?kite I?samiau.
 9. Spustel?kite skirtuk? Savininkas, tada spustel?kite Redaguoti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo prieigos valdymo teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?ra?ykite savo slapta?od? ar spustel?kite T?sti.
 10. S?ra?e Keisti savinink? ? spustel?kite savo pseudonim? ar palikite pa?ym?t? numatyt?j? parinkt? Administratoriai, tada keturis kartus spustel?kite Gerai.
 11. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite boot.ini, tada spustel?kite Redaguoti.
 12. Modifikuokite i?pl?stinio RISC procesoriaus (ARC) keli?, kad jis atitikt? tinkam? Windows XP paleisties skaidinio keli?. Pavyzd?iui, jei Windows Vista s?rankos programa suk?r? skaidin? nepriskirtoje disko vietoje, esan?ioje prie? skaidin?, kuriame ?diegta Windows XP, turite padidinti skaidinio reik?m? vienetu. Tod?l jei Boot.ini faile yra partition(1) kartu su operacin?s sistemos Windows XP ARC keliu, modifikuokite ARC keli?, kad b?t? naudojama partition(2). ?iuo atveju ARC kelias b?t? pana?us ? tok?:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 13. ?ra?ykite Boot.ini failo keitimus ir i?eikite i? U?ra?in?s.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie ARC kelius, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
102873 BOOT.INI ir ARC keli? pavadinim? nuostatos ir naudojimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
155222 Kaip nustatyti ARC keli? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
289022 Kaip ?Windows XP? redaguoti Boot.ini fail?
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
314058 Windows XP atk?rimo konsol?s apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
307654 Kaip Windows XP sistemoje ?diegti ir naudoti atk?rimo konsol? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 927817 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbpending kbbug kbenv kbexpertisebeginner kbprb KB927817

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com