Nevar start?t sist?mu Windows XP p?c tam, kad Windows Vista instal?ta dubult?s s?kn??anas konfigur?cij? kop? ar Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 927817 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c Windows Vista instal??anas dubult?s s?kn??anas konfigur?cij? kop? ar Microsoft Windows XP, m??inot start?t datoru ar sist?mu Windows XP, tiek sa?emts ?im l?dz?gs k??das zi?ojums:
Windows nevar?ja start?t, jo tr?kst vai ir boj?ts ??ds fails:

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. L?dzu, atk?rtoti instal?jiet ?? faila kopiju.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja sist?ma Windows Vista tiek instal?ta iepriek? neiedal?t? diska viet?, kas atrad?s pirms t? nodal?juma, kur? instal?ta sist?ma Windows XP.

?aj? gad?jum? Windows Vista uzst?d??anas programma neiedal?taj? diska viet? izveido jaunu nodal?jumu. T? k? tiek izveidots jauns nodal?jums pirms nodal?juma, kur? instal?ta sist?ma Windows XP, Windows XP instal?cijas ievadne Boot.ini nor?da uz nepareizu nodal?jumu.

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Dator? ir cietais disks jeb disks 0, kur? pirms Windows XP nodal?juma ir neiedal?ta ciet? diska vieta.
 • Windows XP Boot.ini fails nor?da uz Windows XP start??anas failiem disk(0)partition(1).
 • Sist?mas Windows Vista programma neiedal?taj? ciet? diska viet? izveido nodal?jumu.
?aj? situ?cij? Windows XP start??anas faili tagad atrodas ?eit: disk(0)partition(2). Ta?u fails Boot.ini joproj?m nor?da uz disk(0)partition(1). T?d?? sist?ma Windows XP netiek start?ta sekm?gi.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, modific?jiet Windows XP failu Boot.ini, lai tiktu nor?d?ts pareizais nodal?jums. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Start?jiet Windows Vista.
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  un p?c tam noklik??iniet uz P?rl?kot.
 3. Izv?ln? Organiz?t noklik??iniet uz Mapes un mekl??anas opcijas.
 4. Dialoglodzi?? Mapes opcijas noklik??iniet uz cilnes Skat?t.
 5. Apgabal? Papildu iestat?jumi noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes, not?riet izv?les r?ti?uPasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus, not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ieteicams), noklik??iniet uz J?, lai apstiprin?tu, ka ir j?r?da oper?t?jsist?mas faili, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Atrodiet Windows XP sist?mas disku un noklik??iniet uz t?. Sist?mas Windows Vista programm? Windows Explorer tas parasti ir disks D.
 7. Labaj? r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz boot.ini un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 8. Dialoglodzi?? boot.ini rekviz?ti noklik??iniet uz cilnes Dro??ba un p?c tam noklik??iniet uz Papildu.
 9. Noklik??iniet uz cilnes ?pa?nieks un p?c tam uz Redi??t.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lietot?ja piek?uves kontroles at?auja
  Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
 10. Sarakst? Main?t ?pa?nieku uz noklik??iniet uz sava aizst?jv?rda vai atst?jiet atz?m?tu noklus?juma opciju Administratori un p?c tam ?etras reizes noklik??iniet uz Labi.
 11. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz boot.ini un p?c tam uz Redi??t.
 12. Modific?jiet Advanced RISC Computing (ARC) ce?u t?, lai tas b?tu pareizais Windows XP start??anas nodal?jums. Piem?ram, ja Windows Vista uzst?d??anas programma neiedal?taj? diska viet? ir izveidojusi nodal?jumu pirms t? nodal?juma, kur? instal?ta Windows XP, nodal?juma v?rt?ba ir j?palielina par 1. T?d??, ja fail? Boot.ini ir iek?auts partition(1) kop? ar oper?t?jsist?mas Windows XP ARC ce?u, modific?jiet ARC ce?u t?, lai tiktu izmantots partition(2). ?aj? gad?jum? ARC ce?? ir aptuveni ??ds:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 13. Saglab?jiet fail? Boot.ini veikt?s izmai?as un p?c tam aizveriet programmu Piez?mjbloks.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par ARC ce?iem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
102873 BOOT.INI un ARC ce?u nosaukumdo?anas konvencijas un lietojums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
155222 K? noteikt ARC ce?u (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
289022 K? sist?m? Windows XP redi??t failu Boot.ini
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
314058 Oper?t?jsist?mas Windows XP atkop?anas konsoles apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 927817 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 19. marts - P?rskat??ana: 1.2
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbpending kbbug kbenv kbexpertisebeginner kbprb KB927817

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com