Ne mo?ete da pokrenete Windows XP nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem zajedno sa operativnim sistemom Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927817 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Nakon instalacije operativnog sistema Windows Vista u konfiguraciji sa dvojnim pokretanjem zajedno sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP, dobi?ete poruku o gre?ci sli?nu slede?oj kada poku?ate da pokrenete ra?unar koriste?i Windows XP:
Nije mogu?e pokrenuti Windows zato ?to slede?a datoteka nedostaje ili je o?te?ena:

C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe. Ponovo instalirajte kopiju navedene datoteke.

UZROK

Do ovog problema dolazi ako je operativni sistem Windows Vista instaliran na prethodno nedodeljenom prostoru na disku koji je postojao ispred particije na kojoj je instaliran operativni sistem Windows XP.

U ovom slu?aju, program za instalaciju operativnog sistema Windows Vista kreira novu particiju na nedodeljenom prostoru na disku. Budu?i da je nova particija kreirana ispred particije na kojoj je instaliran operativni sistem Windows XP, stavka Boot.ini za Windows XP instalaciju ukazuje na neva?e?u particiju.

Razmotrite slede?i slu?aj:
 • Imate ?vrsti disk, ili disk 0, koji ima nedodeljeni prostor na ?vrstom disku ispred Windows XP particije.
 • Windows XP Boot.ini datoteka ukazuje na disk(0)particiju(1) za datoteke za pokretanje operativnog sistema Windows XP.
 • Windows Vista program kreira particiju na nedodeljenom prostoru na ?vrstom disku.
U ovom slu?aju, datoteke za pokretanje operativnog sistema Windows XP sada se nalaze na disku(0)particiji(2). Me?utim, Boot.ini datoteka i dalje ukazuje na disk(0)particiju(1) za te datoteke. Zbog toga se Windows XP ne pokre?e uspe?no.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, izmenite Windows XP datoteku Boot.ini tako da ukazuje na odgovaraju?u particiju. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pokrenite operativni sistem Windows Vista.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , a zatim izaberite stavku Istra?i.
 3. U meniju Organizovanje izaberite stavku Opcije fascikle i pretra?ivanja.
 4. U dijalogu Opcije fascikle izaberite karticu Prikaz.
 5. U oblasti Vi?e opcija za postavke izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke za poznate tipove datoteka, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (preporu?uje se), kliknite na dugme Da da biste potvrdili da ?elite da prika?ete datoteke operativnog sistema, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Prona?ite i izaberite Windows XP sistemsku disk jedinicu. U programu Windows Explorer operativnog sistema Windows Vista to je verovatno disk jedinica D.
 7. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku boot.ini, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 8. U dijalogu Svojstva datoteke boot.ini izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme Vi?e opcija.
 9. Izaberite karticu Vlasnik, a zatim kliknite na dugme Uredi.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 10. Na listi Promeni vlasnika za kliknite na svoj pseudonim ili ostavite izabranu podrazumevanu opciju Administratori, a zatim ?etiri puta kliknite na dugme U redu.
 11. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku boot.ini, a zatim izaberite stavku Uredi.
 12. Izmenite Advanced RISC Computing (ARC) putanju tako da odgovara ispravnoj putanji particije za pokretanje operativnog sistema Windows XP. Na primer, ako je program za instalaciju operativnog sistema Windows Vista kreirao particiju na nedodeljenom prostoru na disku ispred particije na kojoj je instaliran operativni sistem Windows XP, morate pove?ati vrednost particije za jedan. Zbog toga, ako datoteka Boot.ini sadr?i particiju(1) zajedno sa ARC putanjom operativnog sistema Windows XP, izmenite ARC putanju tako da koristi particiju(2). U ovom slu?aju, ARC putanja ?e izgledati poput slede?e:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 13. Sa?uvajte promene u datoteci Boot.ini, a zatim zatvorite program ?Bele?nica?.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o ARC putanjama kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
102873 Konvencije imenovanja datoteke BOOT.INI i ARC putanja i njihove upotrebe (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
155222 Utvr?ivanje ARC putanje (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
289022 Ure?ivanje datoteke Boot.ini u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
314058 Opis Windows XP konzole za oporavak sistema
307654 Kako da instalirate i koristite alatku ?Recovery Console? (Konzola za oporavak) u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927817 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbbug kbenv kbprb kbpending kbexpertisebeginner KB927817

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com