Windows Vista עשויה שלא להשתמש בפריסת המקלדת הנכונה כאשר מחברים למחשב מקלדת USB

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 927824 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מחבר מקלדת USB למחשב שבו פועל Windows Vista?, Windows Vista עשוי שלא להשתמש בפריסת המקלדת הנכונה.

לדוגמה, אם תחבר למחשב מקלדת USB יפנית עם 106/109 מקשים, או אם תחבר למחשב מקלדת USB עם 10 מקשים, Windows Vista עשויה להשתמש במקלדת כאילו הייתה מקלדת אנגלית עם פריסה של 101/102 מקשים.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש כאשר אחד מהתנאים הבאים מתקיימים:
 • במקלדת USB נמצא שבב שבו מוגדרת התכונה "Plug and Play ID" כ- "USB English 101/102 keyboard."

  בחלק ממקלדות USB היפניות עם 106/109 מקשים יש שבב של מקלדת אנגלית 101/102 המשתתף גם במזהה "הכנס-הפעל". אם תחבר למחשב מקלדת USB יפנית 106/109 כזו, אז Windows Vista תזהה אותה כמקלדת אנגלית. לכן, Windows Vista משנה את פריסת המקלדת של המערכת לאנגלית 101/102.
 • מזהה הכנס-הפעל של מקלדת USB אינו מוגדר בקובץ Keyboard.inf.

  אם מזהה הכנס-הפעל של מקלדת USB אינו מוגדר בקובץ Keyboard.inf, אז Windows Vista אינה יכולה לזהות את דגם המדפסת. בעת חיבור מקלדת מסוג זה, Windows Vista משתמשת בהגדרת ברירת המחדל לפריסת המקלדת כפי שהוגדרה בעת התקנת Windows Vista. לדוגמה, הבעיה עלולה להתעורר עם תחבר מקלדת יפנית 106/109 או אם תחבר מקלדת USB עם 10 מקשים.
 • Windows Vista אינה מזהה נכון את המקלדת.

  בתנאים מסוימים, פריסת המקלדת שבה אתה משתמש בפועל אינה מסונכרנת עם פריסת המקלדת המוגדרת על ידי Windows Vista. קיים סיכוי גבוה יותר להיתקל בבעיה זו בעת שימוש במקלדת USB כללית. בעיה זו מתרחשת כתוצאה מהדרך שבה Windows Vista ממפה את מקלדת USB הכללית אל פריסת המקלדת שבחרת.

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה, הגדר את
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
מפתח המשנה של הרישום כדי שיתקיימו ערכי הרישום המוצגים בטבלה הבאה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם הערךסוג ערךנתוני ערך
LayerDriver JPNREG_SZ kbd106.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ PCAT_106KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD 2
OverrideKeyboardTypeDWORD 7
הערה למידע נוסף אודות ערכי הרישום המתאימים עבור מקלדות USB באנגלית ועבור מקלדות USB בקוריאנית, עיין בסעיף "מידע נוסף".

כדי שנתקן עבורך את הבעיה, עבור אל הסעיף "תקן עבורי". אם אתה מעדיף לתקן את הבעיה בעצמך, עבור אל המקטע הנח לי לתקן בעצמי.

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50311


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


כדי להגדיר ערכי רישום אלה בעצמך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על regedit ברשימה תוכניות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על LayerDriver JPN ולאחר מכן לחץ על שנה.

  הערה אם ערך הרישום LayerDriver JPN לא קיים, צור אותו. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בחלונית הפרטים, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על String Value. לאחר מכן הקלד LayerDriver JPN כדי לתת שם לערך המחרוזת החדש.
 4. בתיבה נתוני ערך, מחק את הערך הקים, הקלד kbd106.dll, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על OverrideKeyboardIdentifier ולאחר מכן לחץ על שנה.

  הערה אם ערך הרישום OverrideKeyboardIdentifier לא קיים, צור אותו. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בחלונית הפרטים, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על String Value. לאחר מכן הקלד OverrideKeyboardIdentifier כדי לתת שם לערך המחרוזת החדש.
 6. בתיבה נתוני ערך, מחק את הערך הקים, הקלד PCAT_106KEY, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על OverrideKeyboardSubtype ולאחר מכן לחץ על שנה.

  הערה אם ערך הרישום OverrideKeyboardSubtype לא קיים, צור אותו. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בחלונית הפרטים, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על DWORD (32-bit) Value. לאחר מכן הקלד OverrideKeyboardSubtype כדי לתת שם לערך DWORD החדש.
 8. בתיבה נתוני ערך, מחק את הערך הקים, הקלד 2, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 9. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על OverrideKeyboardType ולאחר מכן לחץ על שנה.

  הערה אם ערך הרישום OverrideKeyboardType לא קיים, צור אותו. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בחלונית הפרטים, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על DWORD (32-bit) Value. לאחר מכן הקלד OverrideKeyboardType כדי לתת שם לערך DWORD החדש.
 10. בתיבה נתוני ערך, מחק את הערך הקים, הקלד 7, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 11. צא מעורך הרישום. לאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
הערה אם המקלדת אינה פועלת כצפוי לאחר אתחול מחדש של המחשב, ייתכן שאירעה שגיאת הקלדה בעת שינוי הגדרות רישום אלו. כדי לעקוף בעיה זו, השתמש במקלדת שעל המסך כדי להיכנס למחשב, ואז בדוק את הגדרות הרישום.

מידע נוסף

ערכי רישום מקלדות באנגלית ובקוריאנית

מקלדת אנגלית ארה"ב עם 101/102 מקשים

הטבלה הבאה מציגה את ערכי הרישום
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
עבור מקלדת USB אנגלית ארה"ב עם 101/102 מקשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם הערךסוג ערךנתוני ערך
LayerDriver JPNREG_SZkbd101.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ PCAT_101KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD 0
OverrideKeyboardTypeDWORD 7

מקלדת USB קוריאנית 101 מקשים סוג 1

הטבלה הבאה מציגה את ערכי הרישום
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
עבור מקלדת USB קוריאנית עם 101 מקשים, סוג 1.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם הערךסוג ערךנתוני ערך
LayerDriver KORREG_SZkbd101a.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ PCAT_101AKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD 3
OverrideKeyboardTypeDWORD 8

מקלדת USB קוריאנית 101 מקשים סוג 2

הטבלה הבאה מציגה את ערכי הרישום
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
עבור מקלדת USB קוריאנית עם 101 מקשים, סוג 2.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם הערךסוג ערךנתוני ערך
LayerDriver KORREG_SZkbd101b.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ PCAT_101BKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD 4
OverrideKeyboardTypeDWORD 8

מקלדת USB קוריאנית 101 מקשים סוג 3

הטבלה הבאה מציגה את ערכי הרישום
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
עבור מקלדת USB קוריאנית עם 101 מקשים, סוג 3.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם הערךסוג ערךנתוני ערך
LayerDriver KORREG_SZkbd101c.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ PCAT_101CKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD 5
OverrideKeyboardTypeDWORD 8

מקלדת USB קוריאנית 103/106 מקשים

הטבלה הבאה מציגה את ערכי הרישום
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
עבור מקלדת USB קוריאנית עם 103/106 מקשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם הערךסוג ערךנתוני ערך
LayerDriver KORREG_SZkbd103.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZ PCAT_103KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD 6
OverrideKeyboardTypeDWORD 8

צעדים עבור מקלדת PS/2

הסעיף "רזולוציה" מתאר כיצד לפתור בעיה זו אם יש לך מקלדת USB. אם נתקלת בבעיה הדומה לבעיה זו, ואם יש לך מקלדת PS/2, עליך לבצע צעדים שונים לפתרון הבעיה. כדי לפתור בעיה זו עם מקלדת PS/2, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
  , הקלד מנהל התקנים בתיבה התחל חיפוש, ולאחר מכן לחץ על מנהל התקנים ברשימה תוכניות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין או לאשר סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 2. במנהל ההתקנים, הרחב את מקלדות, ולחץ לחיצה כפולה על התקן המקלדת. כברירת מחדל, זוהי מקלדת סטנדרטית 101/102 מקשים או מקלדת Microsoft Natural PS/2.
 3. לחץ על הכרטיסייה מנהל התקן ולאחר מכן לחץ על עדכון מנהל התקן.
 4. לחץ על אתר במחשב שלי תוכנת מנהל התקן, ואז לחץ על אפשר לי לבחור מתוך רשימה של מנהלי התקנים במחשב שלי.
 5. לחץ לניקוי תיבת הסימון הצג חומרה תואמת ולאחר מכן לחץ על מקלדת יפנית PS/2? (106/109 מקשים).
 6. לחץ על הבא, לחץ על כן אם מוצגת הודעת אזהרה לגבי עדכון מנהל התקן, ולאחר מכן בצע את הצעדים הנותרים לעדכון המקלדת.
 7. הפעל מחדש את המחשב.
שים לב אם בשלב מאוחר יותר תחבר למחשב מקלדת אנגלית 101/102, יהיה עליך לשנות צעדים אלה כדי להגדיר ל- Windows Vista להשתמש בהתקן מקלדת סטנדרטית 101/102 מקשים או מקלדת Microsoft Natural PS/2.

מאפיינים

Article ID: 927824 - Last Review: יום שני 16 נובמבר 2009 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927824

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com