Windows negali naudoti teising? klaviat?ros i?d?stym? prie kompiuterio prijungus USB klaviat?r?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 927824 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Prijung? USB klaviat?r? prie kompiuterio, kuriame veikia Windows 7, Windows Vista arba Windows XP, Windows gali naudoti teising? klaviat?ros i?d?stym?.

Pvz., prijung? USB japon? 106/109 klaviat?ra ? kompiuter?, arba jei j?s prijungti USB de?imt klavi?? klaviat?ra ? kompiuter?, Windows gali naudoti prietais?, jei jis yra angl? 101/102 klaviat?ros i?d?stym?.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei patenkinama viena i? ?i? s?lyg?:
 • USB klaviat?ra yra lust?, kuris yra "Prijungti ir leisti ID" apibr??iamas kaip "USB lietuvi? 101/102 klaviat?ra."

  Kai kuriose USB japon? 106/109 klaviat?rose turi lietuvi? 101/102 klaviat?ros mikroschema, kuri taip pat dalijasi "Plug and Play ID." Jei prijungsite ?ios r??ies USB japon? 106/109 klaviat?ra ? kompiuter?, Windows nurodo j? kaip lietuvi? ?renginys. Tod?l Windows pasikei?ia sistemos klaviat?ros i?d?stym? ? lietuvi? 101/102.
 • "Prijungti ir leisti ID" USB klaviat?ros ne nurodyt? Keyboard.inf fail?.

  Jei "Plug and Play ID" USB klaviat?ros n?ra apibr??tas Keyboard.inf fail?, Windows negali nustatyti klaviat?ros modelis. Kai prijungiate ?ios r??ies klaviat?ra, Windows naudoja numatytasis klaviat?ros i?d?stymas nustatymas, sukonfig?ruot? diegdami Windows. Pavyzd?iui, ?i problema gali kilti, jei prijungsite japon? 106/109 klaviat?ra arba prijung? USB de?imt klavi?? klaviat?r?.
 • Windows negali nustatyti klaviat?ros teisingai.

  Esant tam tikroms s?lygoms, tikrasis klaviat?ros i?d?stym?, galite naudoti tampa nesinchronizuota su klaviat?ros i?d?stym?, nustatyto Windows. J?s esate labiau link? patirti ?i? problem?, kai naudojate Bendrasis USB klaviat?r?. ?i problema kyla d?l kaip Windows ?em?lapiai Bendrasis USB klaviat?ra pasirinkti klaviat?ros i?d?stym?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukonfig?ruokite ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
registro rakt?, kad registro ?ra?us, kurie rodomi ?ioje lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Vert? pavadinim?Vert?s tipasReik?m?s duomenys
LayerDriver JPNREG_SZkbd106.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_106KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD2
OverrideKeyboardTypeDWORD7
Pastaba Daugiau informacijos apie atitinkam? registro ?ra?us angl? USB klaviat?ros ir kor?jie?i? USB klaviat?ros, ie?kokite skyriuje "Daugiau informacijos".

Kad mes i?spr?sti ?i? problem? u? jus, eikite ? ? "Pataisyti u? mane"skyriuje. Jei jums b?t? grei?iau i?spr?sti ?i? problem? sau, eikite ? ? "Leiskite taisyti pa?iam"skyriuje.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite ir ?iai problemai nuoroda. Spustel?kite Paleisti? ? Fail? siuntimasdialogo, ir vykdykite ?? vedl?.

Pastaba:Tai pataisyti currnetly palaiko Windows Vista tik.


?iai problemai
Microsoft Fix it 50311


Pastaba ?is vedlys gali b?ti angl? kalba Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.

Pastaba Jei nesate kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti "flash" atmintin? arba kompaktin? disk? ir tada j?s galite paleisti kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.

Leiskite taisyti

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Nor?dami sukonfig?ruoti ?ie registro ?ra?ai sau, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro rengykl?:

  Windows 7 ir Windows Vista:
  Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuk? prad?ti
  , ?veskite regedit ? ? Prad?ti paie?k? langel?, o tada spustel?kite regedit ? ? Programos s?ra?as.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau.

  Windows XP:
  Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite gerai
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite LayerDriver JPN, tada spustel?kite Modifikuoti.

  Pastaba Jei LayerDriver JPN registro ?ra?o n?ra, sukurkite j?. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??ioje i?samios informacijos srityje, pereikite prie Naujas, tada spustel?kite Eilut?s reik?m?. Tada ?veskite LayerDriver JPN tai naujos eilut?s reik?m?.
 4. ? ? Reik?m?s duomenys lauke, panaikinkite esam? reik?m?, tipo kbd106.dll, tada spustel?kite gerai.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite OverrideKeyboardIdentifier, tada spustel?kite Modifikuoti.

  Pastaba Jei OverrideKeyboardIdentifier registro ?ra?o n?ra, sukurkite j?. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??ioje i?samios informacijos srityje, pereikite prie Naujas, tada spustel?kite Eilut?s reik?m?. Tada ?veskite OverrideKeyboardIdentifier tai naujos eilut?s reik?m?.
 6. ? ? Reik?m?s duomenys lauke, panaikinkite esam? reik?m?, tipo PCAT_106KEY, tada spustel?kite gerai.
 7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite OverrideKeyboardSubtype, tada spustel?kite Modifikuoti.

  Pastaba Jei OverrideKeyboardSubtype registro ?ra?o n?ra, sukurkite j?. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??ioje i?samios informacijos srityje, pereikite prie Naujas, tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?. Tada ?veskite OverrideKeyboardSubtype ? nauj? DWORD pavadinim?.
 8. ? ? Reik?m?s duomenys lauke, panaikinkite esam? reik?m?, tipo 2, tada spustel?kite gerai.
 9. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite OverrideKeyboardType, tada spustel?kite Modifikuoti.

  Pastaba Jei OverrideKeyboardType registro ?ra?o n?ra, sukurkite j?. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??ioje i?samios informacijos srityje, pereikite prie Naujas, tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?. Tada ?veskite OverrideKeyboardType ? nauj? DWORD pavadinim?.
 10. ? ? Reik?m?s duomenys lauke, panaikinkite esam? reik?m?, tipo 7, tada spustel?kite gerai.
 11. I?eikite i? registro tvarkykl?s. Paleiskite kompiuter?.
Pastaba Jei klaviat?ra neveikia kaip tik?tasi, kai paleid?iate kompiuter?, gali tekti padaryti spausdinimo klaid? pakeitus ?iuos registro parametrus. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite su klaviat?r? ekrane ?eiti ? kompiuter?, ir tada patikrinkite, ar registro parametrus.

Daugiau informacijos

Angl? ir Kor?jos klaviat?ros registro ?ra?us

Lietuvi? mums 101/102-key klaviat?ros

?ioje lentel?je parodoma, kad
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
registro ?ra?ai, lietuvi? mums 101/102 pagrindini? USB klaviat?ros.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Vert? pavadinim?Vert?s tipasReik?m?s duomenys
LayerDriver JPNREG_SZkbd101.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD0
OverrideKeyboardTypeDWORD7

Kor?jos 101 klavi?u tipo 1 USB klaviat?ra

?ioje lentel?je parodoma, kad
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
registro ?ra?us Kor?jos 101 klavi?u tipo 1 USB klaviat?ros.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Vert? pavadinim?Vert?s tipasReik?m?s duomenys
LayerDriver KORREG_SZkbd101a.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101AKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD3
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Kor?jos 101 klavi?u tipo 2 USB klaviat?ra

?ioje lentel?je parodoma, kad
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
registro ?ra?us Kor?jos 101 klavi?u tipo 2 USB klaviat?ros.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Vert? pavadinim?Vert?s tipasReik?m?s duomenys
LayerDriver KORREG_SZkbd101b.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101BKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD4
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Kor?jos 101 klavi?u tipo 3 USB klaviat?ra

?ioje lentel?je parodoma, kad
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
registro ?ra?us Kor?jos 101 klavi?u tipo 3 USB klaviat?ros.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Vert? pavadinim?Vert?s tipasReik?m?s duomenys
LayerDriver KORREG_SZkbd101c.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101CKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD5
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Kor?jos 103/106-klavi?? USB klaviat?ra

?ioje lentel?je parodoma, kad
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
registro ?ra?us Kor?jos 103/106-klavi?? USB klaviat?ra.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Vert? pavadinim?Vert?s tipasReik?m?s duomenys
LayerDriver KORREG_SZkbd103.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_103KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD6
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Veiksmus, PS/2 klaviat?ros

Skyriuje "Sprendimas" apra?oma, kaip i?spr?sti ?i? problem?, jei turite USB klaviat?r?. Jei susiduriate su problema, pana?i ? ?i? problem?, ir jei turite PS/2 klaviat?ros, turite naudoti skirting? veiksm? siekiant i?spr?sti problem?. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, kai turite PS/2 klaviat?ros, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro rengykl?:

  Windows 7 ir Windows Vista:
  Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuk? prad?ti
  , tipo ?rengini? tvarkytuvas ? ? Prad?ti paie?k? langel?, o tada spustel?kite ?rengini? tvarkytuvas ? ? Programos s?ra?as.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo prieigos valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Toliau.

  Windows XP:

  Spustel?kite prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris ir spustel?kite Ypatyb?s, spustel?kite skirtuk? aparat?ra ir spustel?kite Device Manager mygtuk?.
 2. Device Manager, i?skleiskite Klaviat?ros, tada dukart spustel?kite klaviat?ros prietaiso. Pagal numatyt?j? reik?m?, tai yra Standartini? 101/102-Key arba Microsoft Natural PS/2 klaviat?ros.
 3. Spustel?kite, Vairuotojas skirtuk?, ir tada spustel?kite Naujinti tvarkykl?.
 4. Spustel?kite Mano kompiuteryje ie?koti tvarkykl?s programin?s ?rangos, tada spustel?kite Leiskite man pasirinkti i? ?renginio tvarkykli? s?ra?? mano kompiuteryje.
 5. Paspauskite, jei norite i?valyti, Rodyti suderinam? aparat?r? ?ym?s langel?, o tada spustel?kite Japonijos PS/2 klaviat?ros (106/109 raktas).
 6. Spustel?kite Kitas, spustel?kite taip Jei gauti atnaujinti tvarkykl? ?sp?jimo prane?im?, ir tada atlikite likusius veiksmus atnaujinti klaviat?ros.
 7. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Pastaba:Jeigu v?liau prisijungti lietuvi? 101/102 klaviat?ra ? kompiuter?, keisti ?iuos veiksmus, nor?dami konfig?ruoti Windows naudoti,Standartini? 101/102-Key arba Microsoft Natural PS/2 klaviat?ros prietaisas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 927824 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbmt KB927824 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 927824

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com