Straipsnio ID: 928091 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Nor?dami per?i?r?ti ?io straipsnio versij?, skirt? ?Microsoft Windows 2010?, ?r. 2121447.
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Office 2003? : 828956.
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Office XP? : 290576.
?io straipsnio versija, skirta ?Microsoft Office 2000? : 218861.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje yra informacijos apie ?Microsoft? 2007 m. ?Office? paket? ir program? naudojim? kompiuteryje, kuriame vykdoma kita ?Microsoft Office? versija. Be to, ?ia pateikiama patarim?, kaip i?vengti skirting? ?Office? versij? konflikt?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Viename kompiuteryje galite ?diegti ir naudoti daugiau nei vien? ?Microsoft Office? versij?. Pavyzd?iui, tame pa?iame kompiuteryje galite ?diegti ir naudoti ?Microsoft? 2007 m. ?Office? paketus bei programas ir ?Microsoft Office 2003?. Ta?iau mes to daryti nerekomenduojame.

Pastaba. ?Microsoft? nepalaiko keli? ?Microsoft Office? versij? naudojimo su sistema ?Microsoft Windows?, kai joje ?galintos terminal? tarnybos. Jei norite vykdyti kelias ?Office? versijas, i?junkite terminalo tarnybas.

Diegimo tvarka

Pastaba. ?i diegimo tvarka taikoma ir atskiriems ?Microsoft Office? produktams, pvz., ?Microsoft Visio?.

Jei tame pa?iame kompiuteryje norite ?diegti ir naudoti daugiau nei vien? ?Office? versij?, naudokite ?i? tvark?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?Office? versijaDiegimo tvarka
?Microsoft Office 2000?Pirma
?Microsoft Office XP?Antra
?Office 2003?Tre?ia
2007 m. ?Office? paketai ir programosKetvirta
Pirmiausia turite ?diegti seniausi? ?Office? versij?. Pavyzd?iui, jei tame pa?iame kompiuteryje norite naudoti ir ?Office 2003?, ir 2007 m. ?Office? programas, pirmiausia ?diekite ?Office 2003?. Turite naudoti ?i? tvark? d?l vis? ?Office? paket? ir program? registro rakt?, bendrinam? program?, fail? vard? pl?tini? ir kit? parametr? valdymo b?do.

Svarbu. Jei pa?alinate vien? i? ?diegt? ?Office? versij?, gali prireikti i? naujo ?diegti ?ia tvarka likusias ?Office? versijas, kad jos tinkamai veikt?.

Pateikiant tolesn? informacij? ?iame straipsnyje laikoma, kad ?Office? versijos ?diegtos ?ia tvarka.

?Office? talpyklos aplanko vieta

Kai ?diegiate 2007 m. ?Office? paketus ir programas, programos s?ranka naudoja aplank? Program Files\Microsoft Office kaip numatyt?j? aplank?. Ta?iau ?Office? talpyklos aplankas yra Program Files\Microsoft Office\Office12. ?Office? talpyklos aplankas yra tas aplankas, kuriame ?Office? ?diegti vykdomieji failai. ?ioje vietoje suteikiamos geresn?s galimyb?s vartotojams, kurie nori naudoti kelias ?Office? versijas viename kompiuteryje. Pirm? kart? ?i vieta panaudota ?Office XP?. ?Office XP? ?Office? talpyklos aplankas yra Program Files\Microsoft Office\Office10. ?Office? talpyklos aplanko pavadinimo keisti negalima.

?Office? nuorod? juosta

2007 m. ?Office? paketuose ir programose bei ?Office 2003? n?ra ?Office? nuorod? juostos. Ta?iau jei tame kompiuteryje jau ?diegta ?Office 2000? ar ?Office XP?, ?Office? nuorod? juosta i?liks ?iose ankstesn?se ?Office? versijose.

Kai ?Office 2000? ar ?Office XP? ?diegta su 2007 m. ?Office? paketais ir programomis, ?Office? nuorod? juost? galite paleisti atskirai. Dviej? ?Office? nuorod? juostos versij? vykdyti negalima. Kiekvienoje ?Office? nuorod? juostos versijoje gali b?ti skirtingas pasirenkam? ?ranki? juost? ir mygtuk? rinkinys. ?i? ?ranki? juost? ir mygtuk? dvi ?Office? nuorod? juostos bendrinti negali.

Meniu Prad?ti nuorodos

Kai ?Office 2000? ir ?Office XP? ?diegia meniu Prad?ti nuorodas, j? pavadinimai i?lieka tokie patys kaip meniu Prad?ti antriniame meniu Programos. ?Office 2003? ir 2007 m. ?Office? paketai ir programos ? ?Office? aplank?, esant? antriniame meniu Programos, ?diegia nuorodas, kurios ?traukia versijos numer?. Si?lome, siekiant i?vengti netvarkos, ? kiekvien? nuorod?, nukreipian?i? ? senesn? produkt?, ?traukti versijos numer?. Pavyzd?iui, prie? ?diegdami 2007 m. ?Office? paketus ir programas pervardykite nuorod?, kuri nukreipia ? ?Microsoft Access?, ?Microsoft Access 2000?.

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
292584 ?Office XP? s?rankos programa perra?o meniu Prad?ti elementus i? ankstesni? ?Office? versij?
Jei rankiniu b?du perkelsite ?Office XP? ar ?Office 2000? meniu Prad?ti nuorodas, jos bus sukurtos i? naujo meniu Prad?ti antriniame meniu Programos, esant vienai i? ?i? s?lyg?:
 • I? naujo ?diegiate ?i? ?Office? versij?.
 • Atkuriate nuorodas.
Pastaba. Negalima tinkinti ?Office 2003?, ?Office XP? ar ?Office 2000? s?rankos programos, norint nuorodas ?diegti ? kit? viet? meniu Prad?ti. Nor?dami tai padaryti turite naudoti ?Microsoft Office? i?tekli? rinkinio pasirinktinio diegimo vedl?. Jei naudojate 2007 m. ?Office? paketus ir programas, galite rinktis ?Office? tinkinimo ?rank? kitai nuorod? vietai nurodyti. Nor?dami rasti ?Office? tinkinimo ?rank?, vykdykite ?iuos ?ingsnius:
 1. Paleiskite komandin? eilut?.
 2. Pereikite ? 2007 m. ?Office? CD.
 3. Vykdykite ?i? komand?:
  setup /admin
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Office? tinkinimo ?rank?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179132.aspx

?Microsoft Office? segtuvas

Naujausia ?Microsoft Office? versija, kurioje yra ?Office? segtuvas, yra ?Office 2000?. Ta?iau priemon?, skirta visiems ?Office? failams i? segtuvo failo i?traukti, ?traukta ? ?Office 2002? ir naujesnes ?Office? versijas.

Daugiau informacijos apie tai rasite spustel?j? toliau pateikiam? straipsnio numer? ? taip pateksite ? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
281931 Klaidos prane?imas ?N?ra su ?iuo failu susietos programos, kad b?t? galima atlikti ?? veiksm??, kai atidarote segtuvo fail?
822622 ?Office? segtuvo palaikymo su ?Office 2003? ir ?Office XP? produktais apra?as

Kelios ?Outlook? versijos

?Microsoft Office Outlook 2007? negali b?ti naudojama su senesne ?Microsoft Outlook? versija. Kai ?diegiate ?Outlook 2007?, s?rankos programa pa?alina ?Microsoft Office Outlook 2003?, ?Microsoft Outlook 2002? ir ?Microsoft Outlook 2000?. S?rankos programa ?ias ?Outlook? versijas pa?alina netgi jei pa?ymite ?ym?s langel? I?saugoti ?ias programas, esant? dialogo lange Ankstesni? versij? ?alinimas. ?Microsoft Outlook? versijos, senesn?s nei ?Outlook 2000?, nebus aptiktos ir pa?alintos. Ta?iau jei nepa?alinsite ?Outlook? versij?, senesni? nei ?Outlook 2000?, abi ?Outlook? versijos veiks nestabiliai.

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
924618 Paleidus 2007 m. ?Office? s?rankos program? pa?alinamos ankstesn?s ?Office? versijos

Kelios ?Word? versijos

Jei tame pa?iame kompiuteryje ?dieg?te dvi ?Microsoft Word? versijas, ?Word 2007? paleistis u?truks. Taip atsitinka d?l to, kad ?Word 2007? automati?kai u?siregistruoja kompiuteryje.

Automatinio registravimosi veiksm? galite apeiti. Tokiu atveju ?Word 2007? bus paleista grei?iau. Ta?iau to daryti nerekomenduojame, nes ?Word? gali tinkamai neveikti, jei automati?kai neu?siregistruos.

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Nor?dami, kad b?t? apeitas automatinio ?Word 2007? registravimosi procesas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?eikite i? ?Word 2007?.
 2. Paleiskite registro rengykl?.
  • ?Windows Vista? sistemoje spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , ?veskite regedit lange Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos leidimas
   Jei paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
  • ?Windows XP? sistemoje spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 3. Nor?dami pasirinkti dalin? registro rakt?, raskite ir spustel?kite:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Kai pasirinksite 3 ?ingsnyje nurodyt? dalin? rakt?, pel?s ?ymikl? nukreipkite ? parinkt? Naujas, esan?i? meniu Redaguoti, ir spustel?kite DWORD reik?m?.
 5. ?veskite NoReReg ir paspauskite ENTER.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite NoReReg, tada spustel?kite Modifikuoti.
 7. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 8. Nor?dami u?daryti registro rengykl? meniu Failas spustel?kite I?eiti.

?Office? failai ?Microsoft Windows Explorer?

Kai ?Windows Explorer? nor?dami atidaryti fail? dukart spustel?jate ?Office? fail?, taikomos ?ios taisykl?s.

Pastaba. ?ios taisykl?s taikomos ir tada, kai ?Windows? aplanke Naujausi dokumentai dukart spustel?jate ?Office? fail?.
 • Jei kompiuteryje vykdoma ta programos versija, kuria buvo sukurtas failas, jis atidaromas ta versija.
 • Naudojant ?Office 2000? ar ?Office XP?, jei jokia programos, kuria sukurtas failas, versija kompiuteryje nevykdoma, failas atidaromas tos programos, kuri? ?dieg?te paskutin?, versija.
 • Naudojant ?Microsoft Access? ir ?Microsoft Word?, jei jokia programos, kuria sukurtas failas, versija kompiuteryje nevykdoma, failas atidaromas tos programos, kuri? paleidote paskutin?, versija.
 • Nor?dami susieti failus su programomis, kurios ?trauktos su tam tikra ?Office? versija, vykdykite ?Office? s?rankos program? ir spustel?kite Atkurti ?Office?. Kai tai darote, u?registruojami tos ?Office? versijos fail? susiejimai.

  Pastaba. Negalima naudoti ?io metodo fail? susiejimams ?Word? ar ?Access? registruoti.

  Pastaba. Jei ?diegiate ?Office? versijos programin?s ?rangos naujinim?, jis atkuria t? ?Office? versij?. ?diegus programin?s ?rangos naujinim? norint atkurti fail? susiejimus, gali prireikti atkurti kai kuriuos arba visus ?Office? produktus.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atkurti 2007 m. ?Office? funkcijas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
924611 Kaip ?diegti ir atkurti 2007 m. ?Office? funkcijas

?Office OLE? objektai kitose programose

Jei kompiuteryje, kuriame vykdomos kelios ?Office? versijos, ?terpiate ?Office? objekt? ? kit? program?, naudojamos naujausios program? versijos. Pavyzd?iui, jei ?terpiate ?Microsoft Excel? darbalapio objekt? ? ?Word? dokument?, naudojamos naujausios ?Word? ir ?Excel? versijos. Tai gali sukelti problem?, jei bendrinsite konteinerio fail? su vartotojais, kurie nenaudoja 2007 m. ?Office? program?.

Bendrinamos programos

Jei ?dieg?te skirtingas ?Office? versijas tokia tvarka, kokia apra?yta skyriuje ?Diegimo tvarka?, naudodami bendrinamas programas, pvz., lyg?i? rengykl? ar iliustracij? galerij?, nepatirsite joki? problem?. Dialogo lange Objektas gali b?ti rodoma daugiau nei vienas kiekvienos bendrinamos programos ?ra?as. Taip atsitinka tod?l, kad kompiuteryje gali b?ti ?diegtos kelios bendrinamos programos versijos.

?Windows Installer? prane?imai ?Word?

Jei kompiuteryje ?dieg?te kelias ?Word? versijas, ?Windows Installer? gali b?ti paleista, kai paleid?iate ?Microsoft Office Word 2007?. Tod?l gali b?ti rodomas prane?imas, kad ?Windows Installer? rengiasi ?diegti ?Word?. ?? prane?im? galite gauti prie? paleid?iant ?Word?.

?Windows Installer? vykdoma net jei paleistos ?Word? versija nesutampa su u?registruot?ja.

?Windows Installer? prane?imai ?Access?

Kompiuteryje, kuriame ?diegtos kelios ?Access? versijos, ?Windows Installer? gali b?ti paleista, kai paleid?iate ?Microsoft Office Access 2003? arba ?Microsoft Office Access 2007?. Tod?l gali b?ti rodomas prane?imas ?rengiamasi diegti? arba ?konfig?ruojama?. ?iuos prane?imus gaunate prie? paleid?iant ?Access?.

?Windows Installer? atkuria operacij? registrus ?Access 2003? kiekvien? kart?, kai paleid?iate ?Access 2003? panaudoj? ?Access 2007?. Lygiai taip pat ?Windows Installer? atkuria operacij? registrus ?Access 2007? kiekvien? kart?, kai paleid?iate ?Access 2007? panaudoj? senesn? ?Access? versij?. ?Access 2000? ir ?Access 2002? neinicijuoja atk?rimo operacijos panaudojus senesn? ?Access? versij?. Jei j?s? paleista ?Access? versija sutampa su anks?iau naudotos ?Access? versija, ?Windows Installer? atk?rimo operacija nevykdoma.

?Windows SharePoint Services 3.0? dokument? biblioteka

Kai bandote sukurti nauj? dokument? ?Microsoft Windows SharePoint Services 3.0? dokument? bibliotekoje spustel?dami Naujas dokumentas, mygtukas Naujas dokumentas neveikia. Negalite sukurti naujo dokumento. Be to, ?Windows Internet Explorer? nereaguoja, kai bandote paimti ir u?rakinti ?Windows SharePoint Services 3.0? dokument? bibliotekoje esant? dokument?.

?i problema i?kyla, kai vienu metu ?diegti ?Windows SharePoint Services? palaikymo valdikliai, skirti ir 2007 m. ?Office? sistemai, ir ?Office 2003?. Toks valdikli? ?diegimo atvejis gali susidaryti ?iomis s?lygomis:
 • ?diegiate ?2007 Microsoft Office? sistem?, o tada ?diegiate vien? ar daugiau ?Microsoft Office 2003? program?.
 • ?diegiate 2007 m. ?Office? program?, o tada ?diegiate ?Office 2003?.
 • ?diegiate ?Office 2003?, ?diegiate 2007 m. ?Office? program?, o tada atkuriate ?Office 2003? ?diegt?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie toki? situacij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
929360 ?Windows SharePoint Services 3.0? dokument? bibliotekoje negalite sukurti naujo dokumento arba paimti ir u?rakinti joje esamo dokumento, kai ?diegtos kelios ?Office? versijos

Savyb?s

Straipsnio ID: 928091 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com