Inform?cija par Office 2007 programmu komplektu un programmu izmanto?anu dator?, kur? darbojas cita programmat?ras Office versija

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 928091 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par programmu komplektu Microsoft Office 2010 lasiet zin??anu b?zes rakst? 2121447.
?? raksta versiju par programmu komplektu Microsoft Office 2003 lasiet zin??anu b?zes rakst? 828956.
?? raksta versiju par Microsoft Office XP lasiet 290576.
?? raksta versiju par programmu komplektu Microsoft Office 2000 lasiet zin??anu b?zes rakst? 218861.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par Microsoft Office 2007 programmu komplektu un programmu izmanto?anu dator?, kur? darbojas cita programmat?ras Microsoft Office versija. Rakst? ir ietverti ar? padomi par to, k? nov?rst at??ir?gu Office versiju savstarp?jos konfliktus.

PAPILDINDORM?CIJA

Vien? dator? var instal?t un izmantot vair?kas programmat?ras Microsoft Office versijas. Piem?ram, vien? dator? var instal?t un izmantot gan Microsoft Office 2007, gan Microsoft Office 2003 programmu komplektus un programmas. Tom?r t? r?koties nav ieteicams.

Piez?me. Korpor?cija Microsoft neatbalsta vair?ku Microsoft Office versiju izmanto?anu ar Microsoft Windows versij?m, kur?m ir iesp?joti termin??a pakalpojumi. Ja v?laties izmantot vair?kas Office versijas, atsp?jojiet termin??a pakalpojumus.

Instal??anas sec?ba

Piez?me. T?l?k aprakst?t? instal??anas sec?ba attiecas ar? uz Microsoft Office savrupajiem produktiem, piem?ram, uz programmu Microsoft Visio.

Ja vien? dator? v?laties instal?t un izmantot vair?kas Office versijas, iev?rojiet t?l?k nor?d?to instal??anas sec?bu.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Programmat?ras Office versijaInstal??anas sec?ba
Microsoft Office 2000Pirm?
Microsoft Office XPOtr?
Office 2003Tre??
Office 2007 programmu komplekti un programmasCeturtie
Vispirms ir j?instal? vec?k? Office versija. Piem?ram, ja vien? dator? v?laties izmantot gan Office 2003, gan Office 2007 programmas, vispirms instal?jiet Office 2003. ??da sec?ba ir j?iev?ro t?d??, ka katras Office programmu komplekta un programmu versijas re?istra atsl?gas, koplietojam?s programmas, failu nosaukumu papla?in?jumi un citi iestat?jumi tiek p?rvald?ti at??ir?gi.

Svar?gi! Ja no?emsit k?du no instal?taj?m Office versij?m, iesp?jams, p?r?j?s Office versijas b?s j?instal? atk?rtoti, iev?rojot iepriek? nor?d?to versiju instal??anas sec?bu, lai visas versijas darbotos pareizi.

Inform?cija ?? raksta turpin?jum? ir sniegta, pie?emot, ka Office versijas dator? ir instal?tas iepriek? nor?d?taj? sec?b?.

Office nodal?juma mapes atra?an?s vieta

Instal?jot Office 2007 programmu komplektus un programmas, uzst?d??anas programma k? noklus?juma mapi izmanto mapi Program Files\Microsoft Office. Tom?r Office nodal?juma mape ir Program Files\Microsoft Office\Office12. Office nodal?juma map? tiek instal?ti sist?mas Office izpild?mie faili. Izmantojot ?o atra?an?s vietu, tiek nodro?in?tas to lietot?ju ?rt?bas, kas vien? dator? v?las izmantot vair?kas Office versijas. Pirmo reizi ?? atra?an?s vieta tika izmantota komplektam Office XP. Komplekt? Office XP programmat?ras Office nodal?juma mape ir Program Files\Microsoft Office\Office10. Programmat?ras Office nodal?juma mapes nosaukumu nevar main?t.

Office sa???u josla

Office sa???u josla Office 2007 un Office 2003 programmu komplektos un programm?s nav ietverta. Tom?r, ja taj? pa?? dator? jau ir instal?ta programmat?ra Office 2000 vai Office XP, Office sa???u josla ??m vec?kaj?m Office versij?m tiks saglab?ta.

Ja programmat?ra Office 2000 vai Office XP ir instal?ta ar Office 2007 programmu komplektiem un programm?m, Office sa???u joslu var start?t atsevi??i. Divas Office sa???u joslu versijas vienlaic?gi palaist nevar. Katr? Office sa???u joslas versij? var b?t at??ir?ga piel?goto r?kjoslu un pogu kopa. ??s r?kjoslas un pogas nevar koplietot div?s Office sa???u joslas versij?s.

Izv?lnes S?kt sa?snes

Ja programmat?r? Office 2000 un Office XP tiek instal?tas izv?lnes S?kt sa?snes, sa???u nosaukumi b?s t?di pa?i k? nosaukumi izv?lnes S?kt apak?izv?ln? Programmas. Programmat?ras Office 2003 un Office 2007 programmu komplektiem un programm?m mapes Office apak?izv?ln? Programmas tiek instal?tas sa?snes, kur?s ir ietverts versijas numurs. Lai versijas nesajauktu, versijas numuru iesak?m pievienot katrai vec?k? produkta sa?snei. Piem?ram, pirms Office 2007 komplektu un programmu instal??anas p?rd?v?jiet programmas Microsoft Access sa?sni par ?Microsoft Access 2000?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
292584 Office XP uzst?d??anas programma p?rraksta Office sist?mas vec?ko versiju izv?lnes S?kt elementus
Ja programmat?r? Office XP vai Office 2000 manu?li p?rvietosit izv?lnes S?kt sa?snes, t?s tiks no jauna izveidotas izv?lnes S?kt apak?izv?ln? Programmas, ja ir sp?k? k?ds no t?l?k min?tajiem nosac?jumiem:
 • tiek atk?rtoti instal?ta t? pati Office sist?mas versija;
 • tiek labotas sa?snes.
Piez?me. Programmat?ru Office 2003, Office XP un Office 2000 uzst?d??anas programmu var piel?got t?, lai sa?snes tiktu instal?tas cit? izv?lnes S?kt atra?an?s viet?. Lai to izdar?tu, izmantojiet piel?got?s instal??anas vedni, kas pieejams Microsoft Office resursu komplekt?. Lai Office 2007 programmu komplektu un programmu sa?sn?m nor?d?tu citu atra?an?s vietu, var izmantot Office piel?go?anas r?ku. Lai piek??tu Office piel?go?anas r?kam, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet komandu uzvedni.
 2. P?rejiet pie Office 2007 kompaktdiska.
 3. Palaidiet ??du komandu:
  setup /admin
Papildinform?ciju par Office piel?go?anas r?ku skatiet Microsoft vietn?:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179132.aspx

Microsoft Office Binder

P?d?j? programmat?ras Microsoft Office versija, kur? ir ietverts produkts Office Binder, ir Office 2000. Tom?r Office 2002 un jaun?k?s programmat?ras Office versij?s ir ietverta util?ta, kas izvelk visus Office failus izvelk no produkta Binder faila.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem Microsoft zin??anu b?zes rakstu numuriem:
281931 Atverot Binder failu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums ??im failam nav ar to saist?tas programmas, lai var?tu veikt ?o darb?bu?
822622 Office Binder atbalst?to programmat?ru Office 2003 un Office XP produktu apraksts

Vair?kas programmas Outlook versijas

Programma Microsoft Office Outlook 2007 nevar past?v?t kop? ar vec?ku Microsoft Outlook versiju. Instal?jot programmu Outlook 2007, uzst?d??anas programma no?em programmas Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 un Microsoft Outlook 2000. Uzst?d??anas programma ??s Outlook versijas no?em ar? tad, ja dialoglodzi?? Iepriek??jo versiju no?em?ana atz?m?jat izv?les r?ti?u Neno?emt ??s programmas. T?s programmas Microsoft Outlook versijas, kas ir vec?kas par Outlook 2000, netiks noteiktas no?em?anai. Tom?r, ja neno?emsit t?s programmas Outlook versijas, kas ir vec?kas par Outlook 2000, abas Outlook versijas nedarbosies stabili.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
924618 Palai?ot Office 2007 uzst?d??anas programmu, tiek no?emtas iepriek??j?s Office versijas

Vair?kas programmas Word versijas

Ja vien? dator? ir instal?tas vair?kas Microsoft Word versijas, programma Word 2007 var tikt start?ta ar aizkavi. ??da probl?ma rodas, jo programma Word 2007 autom?tiski re?istr? sevi dator?.

Autom?tisko re?istr??anu var ar? apiet. T?d?j?di programma Word 2007 tiks start?ta ?tr?k. Tom?r t? r?koties nav ieteicams, jo programma Word var nedarboties pareizi, ja t? nevar veikt autom?tisku re?istr??anu.

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Tom?r, ja nepareizi modific?sit re?istru, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas tie?i t?, k? ?eit aprakst?ts. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu un atjauno?anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows


Lai apietu programmas Word 2007 autom?tisko re?istr??anu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet programmu Word 2007.
 2. Start?jiet re?istra redaktoru.
  • Programmat?r? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
   , p?c tam lodzi?? S?kt mekl??anu ievadiet regedit un nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek l?gts nor?d?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
  • Programmat?r? Windows XP noklik??iniet uz S?kt un Palaist, p?c tam lodzi?? Atv?rt ievadiet regedit un noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un p?c tam noklik??iniet, lai to atlas?tu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Kad 3. darb?b? nor?d?t? apak?atsl?ga ir atlas?ta, izv?ln? Redi??t nor?diet uz Jauns un p?c tam noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba.
 5. Ievadiet NoReReg un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz NoReReg un p?c tam ? uz Modific?t.
 7. Lodzi?? V?rt?bu dati ievadiet 1 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 8. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Iziet, lai aizv?rtu re?istra redaktoru.

Office faili programm? Microsoft Windows Explorer

Programm? Windows Explorer veicot dubultklik??i uz Office faila, lai to atv?rtu, ir j?iev?ro turpm?k min?tie nosac?jumi.

Piez?me. Turpm?k min?tie nosac?jumi ir j?iev?ro ar? tad, kad Windows map? Nesenie dokumenti veicat dubultklik??i uz Office faila.
 • Ja dator? darbojas t? pati programmas versija, kur? fails ir izveidots, fails tiek atv?rts, izmantojot ?o programmas versiju.
 • Ja dator?, kur? instal?ta programmat?ra Office 2000 vai Office XP, nedarbojas t? programmas versija, kur? fails ir izveidots, fails tiek atv?rts, izmantojot p?d?jo instal?to programmas versiju.
 • Ja dator? nedarbojas t? programmas Microsoft Access un Microsoft Word versija, kur? fails ir izveidots, fails tiek atv?rts, izmantojot p?d?jo start?to programmas versiju.
 • Lai failus piesaist?tu noteikt? Office versij? ietvert?m programm?m, palaidiet Office uzst?d??anas programmu un p?c tam noklik??iniet uz Labot Office. T?d?j?di tiek re?istr?ts faila piesaist?jums ?ai Office versijai.

  Piez?me. ?o metodi nevar izmantot, lai re?istr?tu faila piesaist?jumus programm?s Word un Access.

  Piez?me. Ja instal?jat Office sist?mas versijas programmat?ras atjaunin?jumu, programmat?ras atjaunin?jums veic ??s Office versijas labo?anu. P?c programmat?ras atjaunin?juma instal??anas var b?t nepiecie?ams labot da?us vai visus Office sist?mas produktus, lai atjaunotu faila piesaist?jumus.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? labot Office 2007 l?dzek?us, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
924611 Office 2007 l?dzek?u instal??ana un labo?ana

Office OLE objekti cit?s programm?s

Ja dator?, kur? darbojas vair?kas Office versijas, Office objektu ievietojat cit? programm?, tiek izmantotas programmas jaun?k?s versijas. Piem?ram, ievietojot programmas Microsoft Excel darblapas objektu programmas Word dokument?, tiek izmantotas programmu Word un Excel jaun?k?s versijas. Tas var izrais?t probl?mas, ja konteinera failu koplietojat ar lietot?jiem, kas nelieto Office 2007 programmas.

Koplietojam?s programmas

Ja at??ir?g?s Office versijas instal?j?t sada?? ?Instal??anas sec?ba? nor?d?taj? sec?b?, parasti nerodas probl?mas, izmantojot t?du koplietojamo programmu k? Equation Editor un klipu galeriju. Dialoglodzi?? Objekts katrai koplietojamajai programmai var tikt par?d?ts vair?k nek? viens ieraksts. ??da probl?ma rodas, jo dator? var b?t instal?tas vair?kas koplietojam?s programmas versijas.

Windows instal??anas programmas zi?ojumi programm? Word

Ja dator? ir instal?tas vair?kas programmas Word versijas, start?jot programmu Microsoft Office Word 2007, var tikt start?ta ar? Windows instal??anas programma. Var ar? tikt par?d?ts zi?ojums par to, ka Windows instal??anas programma gatavojas instal?t programmu Word. ?is zi?ojums var tikt par?d?ts pirms programmas Word start??anas.

Windows instal??anas programma tiek palaista katru reizi, kad programmas Word versija, kuru start?jat, nav t?, kuru re?istr?j?t.

Windows instal??anas programmas zi?ojumi programm? Access

Dator?, kur? ir instal?tas vair?kas programmas Access versijas, start?jot programmas Microsoft Office Access 2003 vai Microsoft Office Access 2007, var tikt start?ta ar? Windows instal??anas programma. Var ar? tikt par?d?ts zi?ojums ?Notiek gatavo?an?s instal??anai? vai ?Notiek konfigur??ana?. ?ie zi?ojumi tiek par?d?ti pirms programmas Access start??anas.

Windows instal??anas programmas labo?anas oper?cija re?istr? programmu Access 2003 katru reizi, kad start?jat programmu Access 2003 p?c Access 2007 izmanto?anas. T?pat Windows instal??anas programmas labo?anas oper?cija re?istr? ar? programmu 2007 katru reizi, kad start?jat programmu Access 2007 p?c programmas Access vec?kas versijas izmanto?anas. Programmas Access 2000 un Access 2002 nes?k labo?anas oper?ciju, ja izmantota programmas Access vec?ka versija. Ja programmas Access start?t? versija ir t? pati, kuru izmantoj?t iepriek?, Windows instal??anas programmas labo?anas oper?cija netiek veikta.

Windows SharePoint Services 3.0 dokumentu bibliot?ka

Ja m??in?t izveidot jaunu dokumentu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 dokumentu bibliot?k?, noklik??inot uz Jauns dokuments, poga Jauns dokuments nedarbojas. Jaunu dokumentu nevar izveidot. Turkl?t programma Windows Internet Explorer p?rtrauc rea??t, ja m??in?t p?rbaud?t eso?u dokumentu Windows SharePoint Services 3.0 dokumentu bibliot?k?.

??da probl?ma rodas, ja ir instal?tas gan Office 2007 paredz?t?s Windows SharePoint Services atbalsta vad?klas, gan Office 2003 paredz?t?s Windows SharePoint Services atbalsta vad?klas. T?da vienlaic?ga instal??ana var notikt ??dos gad?jumos:
 • ja p?c Microsoft Office 2007 instal??anas tiek instal?ta viena vai vair?kas Microsoft Office 2003 programmas;
 • ja p?c Office 2007 programmas instal??anas tiek instal?ta programmat?ra Office 2003;
 • ja p?c Office 2003 instal??anas tiek instal?ta Office 2007 programma un p?c tam tiek labota Office 2003 instal?cija.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ??du gad?jumu, noklik??iniet uz ?? Microsoft zin??anu b?zes rakstu numura:
929360 Ja ir instal?tas vair?kas Office versijas, nevar izveidot jaunu dokumentu vai p?rbaud?t eso?u dokumentu Windows SharePoint Services 3.0 dokumentu bibliot?k?

Rekviz?ti

Raksta ID: 928091 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 12. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com