Informacije o kori??enju Office 2007 programskih paketa i programa na ra?unaru koji koristi drugu verziju sistema Office

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 928091 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Verziju ovog ?lanka za Microsoft Office 2010 potra?ite u ?lanku 2121447.
Verziju ovog ?lanka za Microsoft Office 2003 potra?ite u ?lanku 828956.
Da biste videli verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Microsoft Office XP, pogledajte 290576.
Verziju ovog ?lanka za Microsoft Office 2000 potra?ite u ?lanku 218861.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak sadr?i informacije o kori??enju programskih paketa i programa sistema Microsoft Office 2007 na ra?unaru koji koristi drugu verziju sistema Microsoft Office. Ovaj ?lanak tako?e sadr?i savete koji poma?u pri spre?avanju me?usobne neusagla?enosti razli?itih verzija sistema Office.

DODATNE INFORMACIJE

Mo?ete da instalirate i koristite vi?e verzija sistema Microsoft Office na jednom ra?unaru. Na primer, mo?ete da instalirate i koristite programske pakete i programe sistema Microsoft Office 2007 i Microsoft Office 2003 na istom ra?unaru. Me?utim, ne preporu?uje se da to radite.

Napomena Microsoft ne podr?ava upotrebu vi?e verzija sistema Microsoft Office na verzijama operativnog sistema Microsoft Windows koje imaju omogu?ene usluge terminala. Ako ?elite da pokrenete vi?e verzija sistema Office, onemogu?ite usluge terminala.

Redosled instalacije

Napomena Ovaj redosled instalacije tako?e se odnosi na samostalne proizvode sistema Microsoft Office, kao ?to je Microsoft Visio.

Ako ?elite da instalirate i koristite vi?e verzija sistema Office na jednom ra?unaru, koristite slede?i redosled.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Verzija sistema OfficeRedosled instalacije
Microsoft Office 2000Prvi
Microsoft Office XPDrugi
Office 2003Tre?i
Programski paketi i programi sistema Office 2007?etvrti
Morate da instalirate najstariju verziju sistema Office prvu. Na primer, ako ?elite da koristite programe sistema Office 2003 i Office 2007 na istom ra?unaru, prvo instalirajte Office 2003. Mo?ete da koristite ovaj redosled zbog na?ina na koji se upravlja klju?evima registratora, deljenim programima, oznakama tipa datoteke i drugim postavkama za svaku verziju programskih paketa i programa sistema Office.

Va?no Ako uklonite jednu od instaliranih verzija sistema Office, mo?da ?ete morati da ponovo instalirate preostale verzije sistema Office po ovom redosledu da bi svaka verzija ispravno radila.

U daljem tekstu ovog ?lanka pretpostavlja se da ste instalirali verzije sistema Office po ovom redosledu.

Lokacija fascikle ?Bin? sistema Office

Kada instalirate programske pakete i programe sistema Office 2007, instalacioni program koristi fasciklu Program Files\Microsoft Office kao podrazumevanu fasciklu. Me?utim, fascikla ?Bin? sistema Office je Program Files\Microsoft Office\Office12. Fascikla ?Bin? sistema Office je fascikla u koju se instaliraju izvr?ne datoteke sistema Office. Ova lokacija omogu?ava bolje korisni?ko iskustvo za korisnike koji ?ele da koriste vi?e verzija sistema Office na istom ra?unaru. Ova lokacije je prvobitno kori??ena za Office XP. U sistemu Office XP fascikla ?Bin? sistema Office je Program Files\Microsoft Office\Office10. Ne mo?ete da promenite ime fascikle ?Bin? sistema Office.

Office traka sa pre?icama

Programski paketi i programi sistema Office 2007 i Office 2003 ne sadr?e Office traku sa pre?icama. Me?utim, ako je na istom ra?unaru ve? instaliran sistem Office 2000 ili Office XP, Office traka sa pre?icama bi?e zadr?ana za sve starije verzije sistema Office.

Ako je sa sistem Office 2000 ili Office XP instaliran sa programskim paketima i programima sistema Office 2007, mo?ete odvojeno da pokrenete Office traku sa pre?icama. Ne mo?ete da pokrenete dve verzije Office trake sa pre?icama. Svaka verzija Office trake sa pre?icama mo?e da ima sopstveni skup prilago?enih traka sa alatkama i dugmadi. Ove trake sa alatkama nije mogu?e deliti izme?u dve verzije Office trake sa pre?icama.

Pre?ice u meniju ?Start?

Kada sistemi Office 2000 i Office XP instaliraju pre?ice u meniju ?Start?, imena pre?ica ista su kao imena podmenija Programi u meniju Start. Programski paketi i programi sistema Office 2003 i 2007 instaliraju pre?ice koje uklju?uju broj verzije u fasciklu sistema Office u podmeniju Programi. Da biste izbegli nejasno?e, predla?emo da dodate broj verzije svakoj pre?ici koja ukazuje na stariji proizvod. Na primer, preimenujte pre?icu koja ukazuje ka programu Microsoft Access ?Microsoft Access 2000? pre nego ?to instalirate programske pakete i programe sistema Office.

Vi?e informacija dobi?ete tako ?to ?ete da kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
292584 Instalacioni program sistema Office XP zamenjuje stavke menija ?Start? iz starijih verzija sistema Office
Ako ru?no premestite pre?ice menija ?Start? za sistem Office XP ili Office 2000, pre?ice ?e biti ponovo kreirane u podmeniju Programi menija Start ako je bilo koji od slede?ih uslova istinit:
 • Ponovo instalirate tu verziju sistema Office.
 • Popravljate pre?ice.
Napomena Mo?ete da prilagodite instalacioni program sistema Office 2003, Office XP ili Office 2000 tako da instalirate pre?ice na drugu lokaciju na meniju Start. Da biste to uradili, koristite ?arobnjak za prilago?enu instalaciju u alatkama Microsoft Office Resource Kit. Za programske pakete i programe sistema Office 2007 mo?ete da koristite alatke za prilago?avanje sistema Office da navedete druga?iju lokaciju za pre?ice. Da biste pristupili alatkama za prilago?avanje sistema Office, sledite ove korake:
 1. Pokrenite komandnu liniju.
 2. Premestite se na Office 2007 CD.
 3. Pokrenite slede?u komandu:
  setup /admin
Vi?e informacija o alatkama za prilago?avanje sistema Office potra?ite na slede?om Microsoft Web lokaciji:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179132.aspx

Microsoft Office Binder

Najnovija verzija sistema Microsoft Office koja obuhvata Office Binder je Office 2000. Me?utim, uslu?ni program za izdvajanje svih datoteka sistema Office iz Binder datoteke uklju?en je u Office 2002 i u novije verzije sistema Office.

Vi?e informacija dobi?ete tako ?to ?ete da kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
281931 Poruka o gre?ci kada otvorite Binder datoteku ?Ova datoteka nije povezana sa programom za obavljanje ove radnje?
822622 Opis podr?ke za Office Binder sa proizvodima sistema Office 2003 i Office XP

Vi?e verzija programa Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 ne mo?e da postoji zajedno sa starijom verzijom programa Microsoft Outlook. Kada instalirate Outlook 2007, instalacioni program uklanja Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Outlook 2000. Instalacioni program uklanja ove verzije programa Outlook ?ak i ako kliknete da potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadr?i ove programe u dijalogu Uklanjanje prethodnih verzija. Verzije programa Microsoft Outlook koje su starije od verzije Outlook 2000 ne?e biti prona?ene za uklanjanje. Me?utim, ako ne uklonite verzije programa Outlook koje su starije od verzije Outlook 2000, obe verzije problema Outlook bi?e nestabilne.

Vi?e informacija dobi?ete tako ?to ?ete da kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
924618 Starije verzije sistema Office bi?e uklonjene kada pokrenete instalacioni program za Office 2007

Vi?e verzija programa Word

Ako imate dve verzije programa Microsoft Word instalirane na istom ra?unaru, dolazi do ka?njenja prilikom pokretanja programa Word 2007. Do ovog pona?anja dolazi jer se Word 2007 automatski registruje na ra?unar.

Mo?ete da zaobi?ete automatsku registraciju. Na ovaj na?in se omogu?ava br?e pokretanje programa Word 2007. Me?utim, ne preporu?uje se da to radite jer Word mo?da ne?e ispravno funkcionisati ako ne mo?e da se registruje automatski.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste zaobi?li automatsko registrovanje programa Word 2007, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz programa Word 2007.
 2. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?.
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako budete upitani za administratorsku lozinku ili potvrdu, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit u okviru Otvori, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega da biste ga izabrali:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Nakon ?to izaberete potklju? koji je naveden u 3. koraku, u meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Nova i zatim kliknite na stavku Vrednost DWORD.
 5. Otkucajte NoReReg, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na NoReReg, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste zatvorili alatku ?Ure?iva? registratora?.

Datoteke sistema Office u programu Microsoft Windows Explorer

Kada kliknete dvaput na datoteku sistema Office u programu Windows Explorer da biste otvorili datoteku, bi?e primenjena slede?a pravila.

Napomena Ova pravila se tako?e primenjuju kada kliknete dvaput na datoteku sistema Office u fascikli ?Nedavni dokumenti? u operativnom sistemu Windows.
 • Ako je verzija programa u kome je datoteka kreirana pokrenuta na ra?unaru, datoteka ?e se otvoriti u toj verziji.
 • Za Office 2000 ili Office XP, ako nijedna verzija programa u kome je datoteka kreirana nije pokrenuta na ra?unaru, datoteka ?e se otvoriti u verziji programa koju ste poslednju instalirali.
 • Za Microsoft Access i Microsoft Word, ako nijedna verzija programa u kome je datoteka kreirana nije pokrenuta na ra?unaru, datoteka ?e se otvoriti u verziji programa koju ste poslednju pokrenuli.
 • Da biste povezali datoteke sa programima koji su obuhva?eni odre?enom verzijom sistema Office, pokrenite instalacioni program sistema Office, a zatim kliknite na stavku Popravi Office. Kada ovo uradite, bi?e registrovana povezivanja datoteka za tu verziju sistema Office.

  Napomena Ovaj metod ne mo?ete da koristite za registrovanje povezivanja datoteka u programu Word ili Access.

  Napomena Ako instalirate softversku ispravku za verziju sistema Office, ona ?e popraviti tu verziju sistema Office. Mo?da ?ete morati da popravite neke ili sve proizvode sistema Office nakon ?to instalirate softversku ispravku da biste vratili povezivanja datoteke.
Vi?e informacija o popravci funkcija sistema Office 2007 dobi?ete ako kliknete na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
924611 Na?in instaliranja i popravljanja funkcija sistema Office 2007

Office OLE objekti u drugim programima

Ako na ra?unaru na kome je pokrenuto vi?e verzija sistema Office umetnete Office objekat u drugi program, koristi?e se najnovije verzije programa. Na primer, ako umetnete objekat Microsoft Excel radnog lista u Word dokument, koristi?e se najnovije verzije programa Word i Excel. Ovo mo?e da uzrokuje probleme ako delite datoteku skladi?ta sa korisnicima koji ne koriste programe sistema Office 2007.

Deljeni programi

Ako ste instalirali razli?ite verzije sistema Office po redosledu opisanom u odeljku ?Redosled instalacije?, uop?teno govore?i ne?e dolaziti do problema prilikom upotrebe deljenih programa kao ?to su Equation Editor i Clip Gallery. Dijalog Objekat mo?e da prika?e vi?e unosa za svaki deljeni program. Do ovakvog pona?anja dolazi jer mo?da vi?e verzija deljenog programa instalirano na ra?unaru.

Poruke programa Windows Installer u programu Word

Ako imate vi?e verzija programa Word instaliranih na ra?unaru, Windows Installer ?e se mo?da pokrenuti kada pokrenete Microsoft Office Word 2007. A poruka u kojoj je navedeno da se Windows Installer priprema da instalira Word mo?da ?e biti prikazana. Ovu poruku o gre?ci mo?ete dobiti pre nego ?to se Word pokrene.

Windows Installer se pokre?e svaki put kada verzija programa Word koju pokre?ete nije ona koja je registrovana.

Poruke programa Windows Installer u programu Access

Na ra?unaru na kome je instalirano vi?e verzija programa Access mo?da ?e se pokrenuti Windows Installer kada pokrenete Microsoft Office Access 2003 ili Microsoft Office Access 2007. A poruka ?Priprema za instaliranje? ili ?Konfigurisanje? mo?da ?e biti prikazana. Ove poruke dobijate pre nego ?to se Access pokrene.

Windows Installer operacija popravke registruje Access 2003 svaki put kada pokrenete Access 2003 nakon kori??enja programa Access 2007. Sli?no tome, Windows Installer operacija popravke registruje Access 2007 svaki put kada pokrenete Access 2007 nakon kori??enja starije verzije programa Access. Access 2000 i Access 2002 ne pokre?u operaciju popravke nakon kori??enja novijih verzija programa Access. Ako verzija programa Access koju pokre?ete u isto vreme kada i verziju programa Access koju ste prethodno koristili, do Windows Installer operacije popravke ne?e do?i.

Biblioteka dokumenata sistema Windows SharePoint Services 3.0

Kada poku?ate da kreirate novi dokument u biblioteci dokumenata sistemu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 klikom na dugme Novi dokument, dugme Novi dokument ne funkcioni?e. Ne mo?ete da kreirate novi dokument. Pored toga, Windows Internet Explorer prestaje da se odaziva kada poku?ate da proverite postoje?i dokument u biblioteci dokumenata sistema Windows SharePoint Services 3.0.

Do ovog problema dolazi kada su Windows SharePoint Services kontrole za podr?ku za sistem Office 2007 i Windows SharePoint Services kontrole za podr?ku za Office 2003 instalirane jedne pored drugih. Do uporedne instalacije mo?e do?i ukoliko je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Instalirali ste sistem Microsoft Office 2007, a zatim ste instalirali neki od programa sistema Microsoft Office 2003.
 • Instalirali ste program sistema Microsoft Office 2007, a zatim ste instalirali Office 2003.
 • Instalirali ste Office 2003, program sistema Office 2007, a zatim ste izvr?ili popravku instalacije sistema Office 2003.
Vi?e informacija o ovom slu?aju dobi?ete ako kliknete na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
929360 Ne mo?ete da kreirate novi dokument niti da proverite postoje?i dokument u biblioteci datoteka sistema Windows SharePoint Services 3.0 ako imate vi?e instaliranih verzija sistema Office

Svojstva

Identifikator ?lanka: 928091 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com