Thng tin v cach s dung b va chng trinh Office 2007 trn may tinh ang chay phin ban Office khac

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 928091 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
i vi phin ban Microsoft Office 2010 cua bai vit nay, hay xem 2121447.
i vi phin ban Microsoft Office 2003 cua bai vit nay, hay xem 828956.
i vi phin ban Microsoft Office XP cua bai vit nay, hay xem 290576.
i vi phin ban Microsoft Office 2000 cua bai vit nay, hay xem 218861.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay cha thng tin v cach s dung goi va chng trinh Office 2007 cua Microsoft trn may tinh ang chay phin ban Microsoft Office khac Bai vit nay cung cung cp li khuyn giup ngn cac phin ban Office khac nhau xung t vi nhau.

THNG TIN THM

Ban co th cai t va s dung nhiu phin ban Microsoft Office trn cung mt may tinh. Vi du: ban co th cai t va s dung ca b va chng trinh Microsoft 2007 va Microsoft Office 2003 trn cung mt may tinh. Tuy nhin, chung ti khng khuyn nghi ban lam vic nay.

Chu y Microsoft khng h tr s dung nhiu phin ban Microsoft Office trn cac phin ban Microsoft Windows h tr cac Dich vu u cui. Nu ban mun chay nhiu phin ban Office, hay tt cac Dich vu u cui.

Trinh t cai t

Chu y Trinh t cai t nay cung ap dung cho cac san phm c lp cua Microsoft Office, chng han nh Microsoft Visio.

Nu ban mun cai t va s dung nhiu phin ban Office trn cung mt may tinh, hay s dung trinh t sau.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phin ban OfficeTrinh t Cai t
Microsoft Office 2000u tin
Microsoft Office XPTh hai
Office 2003Th ba
Cac goi va chng trinh Office 2007Th t
Trc tin, ban phai cai t phin ban Office mi nht. Vi du: nu ban mun s dung ca chng trinh Office 2003 va chng trinh Office 2007 trn cung mt may tinh, trc tin hay cai t Office 2003. Ban phai s dung trinh t nay do cach thc quan ly cac khoa ng ky, cac chng trinh c chia se, cac phn m rng tn tp va cac cai t khac cho tng phin ban cua goi va chng trinh Office.

Quan trong Nu ban mun xoa mt trong cac phin ban Office a cai t, ban co th phai cai t lai cac phin ban Office con lai theo trinh t nay tng phin ban hoat ng ung.

Phn con lai cua bai vit nay gia inh rng ban a cai t cac phin ban Office theo trinh t nay.

Vi tri cp Thung rac cua Office

Khi ban cai t cac goi va chng trinh Office 2007, chng trinh Thit lp s dung cp Program Files\Microsoft Office lam cp mc inh. Tuy nhin, cp Thung rac cua Office la Program Files\Microsoft Office\Office12. Cp Thung rac cua Office la cp ma cac tp thc thi cua Office c cai t trong o. Vi tri nay cung cp trai nghim ngi dung tt hn cho nhng ngi dung mun s dung nhiu phin ban Office trn cung mt may tinh. Vi tri nay c s dung bi Office XP trc tin. Trong Office XP, cp Thung rac cua Office la Program Files\Microsoft Office\Office10. Ban khng th i tn cua cp Thung rac cua Office.

Office Shortcut Bar

Cac b va chng trinh Office 2007 va Office 2003 khng bao gm Office Shortcut Bar. Tuy nhin, nu Office 2000 hoc Office XP a c cai t trn cung mt may tinh thi Office Shortcut Bar se c gi lai cho cac phin ban Office mi hn nay.

Khi Office 2000 hoc Office XP a c cai t cung vi cac goi va chng trinh Office 2007, ban co th khi ng ring Office Shortcut Bar. Ban khng th chay hai phin ban Office Shortcut Bar. Mi phin ban cua Office Shortcut Bar co th co mt b thanh cng cu va nut tuy chinh ring. Cac thanh cng cu va cac nut nay khng th c chia se gia hai phin ban cua Office Shortcut Bar.

Khi ng li tt cua menu

Khi Office 2000 va Office XP cai t cac li tt cua menu Start, tn cua cac li tt o ging vi cac tn trn menu phu Programs trn menu Start. Cac b va chng trinh Office 2003 va Office 2007 cai t cac li tc bao gm s phin ban cho cp Office trn menu phu Programs. tranh nhm ln, chung ti khuyn ban nn thm s phin ban cho tng li tt tro ti san phm trc o. Vi du: hay i tn li tt tro ti Microsoft Access "Microsoft Access 2000" trc khi ban cai t cac b va chng trinh Office 2007.

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
292584 Chng trinh Thit lp Office XP ghi e cac muc trong menu Start t cac phin ban Office trc o
Nu ban di chuyn thu cng cac li tt cua menu Start cho Office XP hoc Office 2000, cac li tt nay c tao lai trn menu phu Programs trn menu Start nu mt trong hai iu kin y la ung:
 • Ban cai t lai phin ban Office o.
 • Ban sa cac li tt.
Chu y Ban co th tuy chinh chng trinh Thit lp Office 2003, Office XP hoc Office 2000 cai t cac li tt sang vi tri khac trn menu Start. thc hin vic nay, hay s dung Thut sy Cai t Tuy chinh trong B Tai nguyn Microsoft Office. i vi cac b va chng trinh Office 2007, ban co th s dung Cng cu Tuy chinh Office chi inh vi tri khac cho cac li tt. truy cp Cng cu Tuy chinh Office, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bt u mt du nhc lnh.
 2. Di chuyn ti CD Office 2007.
 3. Chay lnh sau:
  thit lp /quan tri
bit thm thng tin v Cng cu Tuy chinh Office, hay truy cp Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc179132.aspx

Microsoft Office Binder

Phin ban Microsoft Office cui cung co bao gm Office Binder la Office 2000. Tuy nhin, tin ich trich xut tt ca cac tp Office khoi tp Binder c bao gm trong Office 2002 va cac phin ban Office mi hn.

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
281931 Thng bao li "Tp nay khng co chng trinh nao lin kt thc hin tac vu nay" khi ban m tp Binder
822622 M ta h tr v Office Binder i vi cac san phm Office 2003 va Office XP

Nhiu phin ban Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 khng th ng tn tai vi bt ky phin ban trc o nao cua Microsoft Outlook. Khi ban cai t Outlook 2007, chng trinh Thit lp xoa Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 va Microsoft Outlook 2000. Chng trinh Thit lp xoa cac phin ban Outlook nay ngay ca khi ban nhp chon hp kim Keep these programs (Gi cac chng trinh nay) trong hp thoai Removing Previous Versions (Xoa cac phin ban trc). Cac phin ban Microsoft Outlook cu hn Outlook 2000 se khng bi phat hin xoa. Tuy nhin, nu ban khng xoa cac phin ban Outlook cu hn Outlook 2000, ca hai phin ban Outlook se khng n inh.

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
924618 Cac phin ban Office cu hn bi xoa khi ban chay chng trinh Thit lp Office 2007

Nhiu phin ban Word

Nu ban co hai phin ban Microsoft Word c cai t trn cung mt may tinh, ban se gp s c gian oan khi ban khi ng Word 2007. Hin tng nay xay ra do Word 2007 t ng ng ky trn may tinh.

Ban co th bo qua ng ky t ng. iu nay lam cho Word 2007 khi ng nhanh hn. Tuy nhin, chung ti khng khuyn nghi ban thc hin vic nay do Word co th hoat ng khng ung nu Word khng th t ng ng ky.

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows


bo qua ng ky t ng cho Word 2007, hay lam theo cac bc sau:
 1. Thoat khoi Word 2007.
 2. Khi ng Registry Editor.
  • Trong Windows Vista, bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go regedit vao hp Bt u Tim kim, sau o nhn ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   Quyn Kim soat Ti kho?n Ngi dung
   Nu ban c nhc v? vi?c xac nhn ho?c m?t kh?u cua quan tri vin, h?y nh?p mt khu cua ban, hoc bm Tip tuc.
  • Trong Windows XP, bm Bt u, bm Chay, go regedit trong M ri bm OK.
 3. inh vi ri bm chon khoa con ng ky sau y:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Sau khi ban chon khoa con c chi inh trong bc 3, tro vao Mi trn menu Chinh sa ri bm Gia tri DWORD.
 5. Nhp NoReReg ri nhn ENTER.
 6. Bm chut phai vao NoReReg ri bm Modify (Sa i).
 7. Trong d liu Gia tri, go 1, sau o bm OK.
 8. Trn menu Tp, bm vao Thoat ong Registry Editor.

Cac tp Office trong Microsoft Windows Explorer

Khi ban bm up chut vao mt tp Office trong Windows Explorer mi tp, cac quy tc sau se c ap dung.

Chu y Cac tp nay cung ap dung khi ban bm up vao tp Office trong cp Tai liu Gn y trong Windows.
 • Nu mt phin ban cua chng trinh ni tp c tao ang chay trn may tinh, tp se m trong phin ban o.
 • i vi Office 2000 hoc Office XP, nu khng co phin ban nao cua chng trinh ni tp c tao ang chay trn may tinh, tp se m trong phin ban chng trinh ma ban a cai t gn y nht.
 • i vi Microsoft Access va Microsoft Word, nu khng co phin ban nao cua chng trinh ni tp c tao ang chay trn may tinh, tp se m trong phin ban chng trinh c khi ng gn y nht.
 • lin kt tp vi cac chng trinh co trong mt phin ban Office cu th, hay chay chng trinh Thit lp Office ri bm Repair Office (Sa Office). Khi ban thc hin vic nay, cac lin kt tp cho phin ban Office o c ng ky.

  Chu y Ban khng th s dung phng phap nay ng ky cac lin kt tp trong Word hoc trong Access.

  Chu y Nu ban cai t cp nht phn mm cho mt phin ban Office, cp nht phn mm o se sa phin ban Office o. Ban co th phai sa mt s hoc tt ca san phm Office sau khi ban cai t cp nht phn mm khi phuc lin kt tp.
bit thm thng tin v cach sa cac tinh nng cua Office 2007, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
924611 Cach cai t va sa cac tinh nng cua Office 2007

Cac i tng OLE cua Office trong cac chng trinh khac

Trn may tinh ang chay nhiu phin ban Office, nu ban chen mt i tng Office vao mt chng trinh khac thi cac phin ban mi nht cua cac chng trinh o se c s dung. Vi du: nu ban chen mt i tng trang tinh Microsoft Excel vao mt tai liu Word, cac phin ban mi nht cua Word va Excel se c s dung. iu nay co th gy ra s c nu ban chia se tp cha vi ngi dung hin khng s dung cac chng trinh Office 2007.

Cac chng trinh chia se

Nu ban a cai t cac phin ban khac nhau cua Office theo trinh t c m ta trong phn "trinh t Cai t", noi chung ban se khng trai qua bt ky s c nao khi ban s dung cac chng trinh c chia se, chng han nh Equation Editor va Clip Gallery. Hp thoai i tng co th hin thi nhiu muc nhp cho mi chng trinh c chia se. Hin tng nay xay ra do nhiu phin ban cua mt chng trinh c chia se co th c cai t trn may tinh.

Cac thng bao v Windows Installer trong Word

Nu ban a cai t nhiu phin ban Word trn may tinh, Windows Installer co th khi chay khi ban khi chay Microsoft Office Word 2007. ng thi, thng bao cho bit Windows Installer chun bi cai t Word co th c hin thi. Ban co th nhn c thng bao nay trc khi Word khi chay.

Windows Installer chay bt c khi nao phin ban Word ma ban khi chay khng phai la phin ban c ng ky.

Thng bao v Windows Installer trong Access

Trn may tinh cai t nhiu phin ban Access, Windows Installer co th khi chay khi ban khi chay Microsoft Office Access 2003 hoc Microsoft Office Access 2007. ng thi, thng bao "ang chun bi cai t" hoc thng bao "ang cu hinh" co th c hin thi. Ban nhn c cac thng bao li nay trc khi Access khi chay.

Thao tac sa cha cua Windows Installer ghi Access 2003 vao s ng ky mi khi ban khi chay Access 2003 sau khi ban s dung Access 2007. Tng t, thao tac sa cha cua Windows Installer ghi Access 2007 vao s ng ky mi khi ban khi chay Access 2007 sau khi ban s dung phin ban Access cu hn. Access 2000 va Access 2002 khng khi tao thao tac sa cha sau khi ban s dung phin ban Access mi hn. Nu phin ban Access ma ban khi chay ging vi phin ban Access ma ban s dung trc y, thao tac sa cha cua Windows Installer se khng din ra.

Th vin tai liu Windows SharePoint Services 3.0

Khi ban c gng tao tai liu mi trong th vin tai liu Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 bng cach nhp vao New Document (Tai liu Mi), nut New Document (Tai liu Mi se khng hoat ng. Ban khng th tao tai liu mi. Ngoai ra, Windows Internet Explorer ngng ap ng khi ban c gng xem mt tai liu hin co trong th vin tai liu Windows SharePoint Services 3.0.

S c nay xay ra khi cac iu khin H tr cua Windows SharePoint Services danh cho h thng Office 2007 va cac iu khin H tr Windows SharePoint Services danh cho Office 2003 c cai t song song. Cai t song song nay co th xay ra trong bt ky iu kin nao sau y:
 • Ban cai t h thng Microsoft Office 2007 ri ban cai t mt hoc nhiu chng trinh Microsoft Office 2003.
 • Ban cai t mt chng trinh Office 2007 va ban cai t Office 2003.
 • Ban cai t Office 2003, ban cai t mt chng trinh Office 2007 ri ban sa cha cai t Office 2003.
bit thm thng tin v tinh hung nay, hay nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
929360 Ban khng th tao tai liu mi hoc xem tai liu hin co trong th vin tai liu Windows SharePoint Services 3.0 khi ban co nhiu phin ban Office c cai t

Thu?c tnh

ID c?a bi: 928091 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
T? kha:
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com