Kori??enje BitLocker alatke za popravke radi spasavanja podataka sa ?ifrovanog volumena u operativnom sistemu Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 928201 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje na?in kori??enja BitLocker alatke za popravke. Ovu alatku mo?ete koristiti kako bi vam pomogla da pristupite ?ifrovanim podacima u slu?aju ozbiljnog o?te?enja ?vrstog diska. Alatka mo?e da rekonstrui?e va?ne delove disk jedinice i da spase podatke koji se mogu spasti. Za de?ifrovanje podatka potrebni su lozinka za oporavak ili klju? za oporavak.

Koristite ovu alatku komandne linije ako su ispunjeni slede?i uslovi:
 • ?ifrovali ste volumen kori??enjem BitLocker ?ifrovanja disk jedinice.
 • Windows Vista se ne pokre?e ili ne mo?ete da pokrenete BitLocker konzolu za oporavak.
 • Nemate kopiju podatka koji se nalaze na ?ifrovanom volumenu.
Paket BitLocker alatke za popravke sadr?i slede?e datoteke:
 • Software License Terms.rtf
 • Executables\repair-bde.exe
 • Executables\bderepair.dll
 • Executables\en-us\repair-bde.exe.mui

Nabavljanje BitLocker alatke za popravku

Ako imate nalog za Premier podr?ku korporacije Microsoft, posetite slede?u Microsoft Premier Online Web lokaciju da biste nabavili alatku:
https://premier.microsoft.com/troubleshoot.aspx?taid=tools
Alatku mo?ete nabaviti i tako ?to ?ete se obratiti Microsoft slu?bama korisni?ke podr?ke. Pozovite (800) 936-5700 da biste razgovarali sa stru?njakom u oblasti tehni?kih mre?nih skretnica koji vam mo?e poslati alatku. Za ?itavu listu telefonskih brojeva Microsoft slu?bi korisni?ke podr?ke posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

DODATNE INFORMACIJE

Pregled

Mo?ete iskusiti problem koji o?te?uje oblast ?vrstog diska na kojoj BitLocker skladi?ti kriti?ne informacije. Ovu vrstu problema mo?e izazvati otkazivanje ?vrstog diska ili ako se Windows Vista neo?ekivano zatvori.

Windows Vista vi?e ne mo?e da se pokrene

Ukoliko je disk jedinica o?te?ena, mo?e se desiti da Windows Vista vi?e ne mo?e da se pokrene. U toj situaciji, od vas ?e mo?da biti zatra?eno da popravite ra?unar. Neki ra?unari su konfigurisani da u ovoj situaciji automatski u?u u okru?enje za oporavak. Me?utim, ako ra?unar nije konfigurisan da automatski u?e u okru?enje za oporavak, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Windows nije uspeo da se pokrene. Uzrok mo?e biti nedavna promena hardvera ili softvera. Da biste re?ili problem:

1. Ubacite Windows instalacioni disk i ponovo pokrenite ra?unar.
2. Odaberite jezi?ke postavke i kliknite na dugme ?Dalje?.
3. Izaberite stavku ?Popravite ra?unar?.

Ako nemate ovaj disk, za pomo? se obratite administratoru sistema ili proizvo?a?u ra?unara.

Datoteka: \Windows\system32\winload.exe

Status: 0xc00000001

Informacije: Nije mogu?e u?itati izabranu stavku zato ?to aplikacija nedostaje ili je o?te?ena.

Windows Vista vi?e ne mo?e da pro?ita disk jedinicu

Na disk jedinici koja se ne koristi za pokretanje operativnog sistema Windows Vista mo?e do?i do o?te?enja. U toj situaciji, ne mo?ete da otklju?ate o?te?enu disk jedinicu ?ak i kada koristite ta?nu lozinku za oporavak ili klju? za oporavak. Zbog toga ne mo?ete da koristite drugi ra?unar ili drugu kopiju operativnog sistema Windows Vista da biste pristupili ?ifrovanom sadr?aju disk jedinice. U tom slu?aju, o?te?ena disk jedinica mo?da ne?e biti prikazana na kontrolnoj tabli BitLocker ?ifrovanja disk jedinice.

Napomena O?te?enja volumena mo?da nisu povezana sa alatkom BitLocker. Zato vam preporu?ujemo da isprobate druge alatke koje vam mogu pomo?i da dijagnostikujete i re?ite problem sa volumenom pre kori??enja BitLocker alatke za popravke. Windows Vista DVD sadr?i Windows okru?enje za oporavak sistema (WinRE) zajedno sa opcijom za popravku ra?unara. Za vi?e informacija o na?inu re?avanja problema sa pokretanjem operativnog sistema Windows Vista posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/f768809f-ed90-415f-a83f-89b42108b3551033.mspx

Kori??enje BitLocker alatke za popravke

Da biste koristili BitLocker alatku za popravke, sledite ove korake.

1. korak: Prikupljanje potrebnih materijala

Nabavite slede?e stavke koje ?e vam pomo?i da spasete ?ifrovane podatke sa o?te?enog volumena:
 • Disk jedinica na kojoj se nalazi o?te?eni volumen. Ovo je disk jedinica koja sadr?i ?ifrovani volumen koji ?elite da popravite.
 • Lozinka za oporavak ili klju? za oporavak za ?ifrovani volumen. Ovo su informacije o oporavku koje ste sa?uvali kada ste omogu?ili BitLocker.
 • Spolja?nji ?vrsti disk. Koristite ovu disk jedinicu za skladi?tenje spasenih podataka. Veli?ina disk jedinice mora biti barem jednaka veli?ini disk jedinice sa koje ?elite da spasete podatke.

  Oprez Svi podaci ?e biti uklonjeni sa spolja?nje disk jedinice kada izvr?ite operaciju spasavanja.
 • USB fle? disk. Koristite ovaj ure?aj za skladi?tenje da biste skladi?tili datoteke BitLocker alatke za popravke. Na ovoj disk jedinici mo?ete skladi?titi i informacije o oporavku.
 • Windows Vista DVD. Ovo vam omogu?ava da pokrenete komandu liniju.

2. korak: Pregledanje uslova licenciranja za BitLocker alatku za popravke

Pro?itajte dokument Software License Terms.rtf da biste pregledali uslove licenciranja za BitLocker alatku za popravke.

3. korak: Kopiranje datoteka BitLocker alatke za popravke na prenosivi ure?aj

 1. Izdvojite datoteke BitLocker alatke za popravke iz .zip datoteke arhive.
 2. Otvorite fasciklu ?Executables?, a zatim kopirajte sve datoteke iz ove fascikle na USB fle? disk. Kopiraju se slede?e tri datoteke:
  • disk jedinica:\repair-bde.exe
  • disk jedinica:\bderepair.dll
  • disk jedinica:\en-US\repair-bde.exe.mui

4. korak: Otvaranje prozora komandne linije

 1. Koristite Windows Vista DVD da biste pokrenuli ra?unar.
 2. Izaberite odgovaraju?e jezi?ke postavke, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Pri dnu stranice Instaliranje operativnog sistema Windows izaberite stavku Popravite ra?unar.
 4. Sledite korake dok ne dobijete opciju da izaberete stavku Odaberite alatku za oporavak, a zatim izaberite stavku Komandna linija.

5. korak: Utvr?ivanje prisutnih disk jedinica

 1. Proverite da li su sve odgovaraju?e disk jedinice povezane sa ra?unarom. Ove veze obuhvataju spolja?nju disk jedinicu na koju ?elite da kopirate spasene podatke i USB fle? disk na kome se nalaze datoteke BitLocker alatke za popravke.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte diskpart, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Na diskpart odzivu otkucajte list volume, a zatim pritisnite taster ENTER.
Koristite generisani izlaz da biste utvrdili identifikaciju oznaka disk jedinica koje su dodeljene slede?im stavkama:
 • O?te?eni volumen
 • Spolja?nji ?vrsti disk
 • USB fle? disk
Napomene
 • ?ifrovani volumen ima oznaku sistema datoteka RAW. Koristite ovu oznaku koja ?e vam pomo?i da utvrdite identifikaciju o?te?enog volumena.
 • Koristite veli?inu disk jedinice zajedno sa oznakom Prenosiva kako biste utvrdili identifikaciju spolja?njeg ?vrstog diska i USB fle? diska.
Slede?i primer izlaza ilustruje neke informacije koje mogu biti generisane kada pokrenete diskpart list volume command:
DISKPART> list volume Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- ----- Volume 0   E  LR1CFRE_EN_ UDF  DVD-ROM   2584 MB Healthy Volume 1   F  Flash-1   FAT  Removable  243 MB Healthy Volume 2   C  SYSTEM    NTFS  Partition  1500 MB Healthy Volume 3   D        RAW  Partition   73 GB Healthy Volume 4   G  EMPTY VOL  NTFS  Removable  149 GB Healthy
U ovom primeru, izlaz se odnosi na slede?e stavke:
 • Disk jedinica D je o?te?eni volumen.
 • Disk jedinica G je spolja?nji ?vrsti disk.
 • Disk jedinica F je USB fle? disk.
Napomena Da biste zatvorili diskpart odziv, otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.

6. korak: Pronala?enje datoteka BitLocker alatke za popravke

Na komandnoj liniji promenite direktorijum u disk jedinicu na kojoj se nalaze datoteke BitLocker alatke za popravke. Na primer, promenite disk jedinicu u F.

7. korak: Kori??enje BitLocker alatke za popravke za de?ifrovanje podataka

Da biste de?ifrovali ?ifrovane podatke, otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
repair-bde InputVolume OutputVolume -RecoveryPassword NumericalPassword
U ovoj komandi, zamenite ?uvare mesta slede?im oznakama disk jedinica i lozinkom:
 • Zamenite InputVolume oznakom disk jedinice o?te?enog volumena.
 • Zamenite OutputVolume oznakom disk jedinice spolja?njeg ?vrstog diska.
 • Zamenite NumericalPassword lozinkom za oporavak za ?ifrovani volumen.

  Napomena Za vi?e informacija o na?inu kori??enja lozinke za oporavak koja je uskladi?tena na USB fle? disku pogledajte odeljak ?Reference?.
Na primer, otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
repair-bde D: G: -RecoveryPassword 111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111

8. korak: Provera i pregled de?ifrovanih podataka

Kada operacija de?ifrovanja podataka bude dovr?ena, sledite uputstva da biste pokrenuli komandu chkdsk. Kada alatka chkdsk proveri da li na ?vrstom disku ima gre?aka, mo?ete povezati spolja?nji ?vrsti disk sa drugim ra?unarom da biste prikazali podatke.

Opcije za oporavak BitLocker alatke za popravke

Nekad ne?ete mo?i da spasete podatke sa o?te?enog volumena kori??enjem koraka opisanih u odeljku ?Kori??enje BitLocker alatke za popravke?. Nekad se podaci ne mogu spasti, bez obzira na trud pri spasavanju. Zbog toga preporu?ujemo da redovno pravite rezervne kopije svih podataka na ?vrstom disku.

Kori??enje BitLocker alatke za popravke bez Windows Vista DVD-a

Windows Vista DVD mo?ete koristiti da biste obezbedili komandu liniju za pokretanje BitLocker alatke za popravke. Mo?ete koristiti i druge na?ine za pokretanje komandne linije. Me?utim, komandna linija koju koristite mora da radi u okru?enju zasnovanom na operativnom sistemu Windows Vista. Komandne linije koje pokre?ete u operativom sistemu Microsoft Windows XP ili u drugim okru?enjima koja ne rade pod operativnim sistemom Windows Vista nisu podr?ane. Ako je dostupan drugi ra?unar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, mo?ete ukloniti o?te?enu disk jedinicu sa originalnog ra?unara i povezati je sa ra?unarom sa operativnim sistemom Windows Vista kako biste izvr?ili popravke.

Kori??enje BitLocker alatke za popravke bez spolja?njeg ?vrstog diska

Preporu?ujemo da koristite spolja?nji ?vrsti disk kao odredi?nu lokaciju za podatke koje spasete sa o?te?enog ?ifrovanog volumena. Koraci opisani u odeljku ?Kori??enje BitLocker alatke za popravke? pove?avaju mogu?nost spasavanja podataka. To je zato ?to koraci u odeljku ?Kori??enje BitLocker alatke za popravke? ne menjaju o?te?eni ?ifrovani volumen.

BitLocker alatku za popravke mo?ete koristiti i bez spolja?njeg ?vrstog diska. Ova vrsta popravke mo?e biti uspe?na ako je o?te?enje ograni?eno na lokacije na disk jedinici koje se koriste za pokretanje operativnog sistema Windows. Me?utim, rizik gubitka podataka je ve?i ako koristite ovu vrstu operacije popravke na volumenu koji je znatno o?te?en. Da biste izvr?ili ovu vrstu popravke, koristite opciju -NoOutputVolume prilikom pokretanja komande repair-bde. Za vi?e informacija o na?inu kori??enja ove opcije pogledajte odeljak ?Reference?.

Kori??enje BitLocker alatke za popravke zajedno sa paketom klju?eva

U nekim slu?ajevima, ako koristite paket klju?eva, to vam pru?a jo? jednu priliku da spasete podatke sa o?te?enog volumena. U ovom slu?aju, dobijate slede?u poruku o gre?ci kada pokrenete komandu repair-bde da biste izvr?ili standardnu operaciju popravke:
GRE?KA: Do?lo je do o?te?enja kriti?nih informacija na ulaznom volumenu koje su povezane sa klju?em za de?ifrovanje.
Poku?ajte sa opcijom -KeyPackage da biste naveli paket klju?eva. Volumen se mo?da ne mo?e oporaviti.
Da biste bolje razumeli ulogu paketa klju?eva, od pomo?i mo?e biti razumevanje na?ina na koji BitLocker alatka za popravke radi bez opcije -KeyPackage.

BitLocker poma?e u za?titi od neo?ekivanog o?te?enja tako ?to vi?e kopija kriti?nih informacija postavlja na nekoliko mesta na volumenu. Radi de?ifrovanja podataka, BitLocker alatka za popravke skenira volumen kako bi prona?la upotrebljivu kopiju ovih kriti?nih informacija. Ako su izgubljene sve kopije kriti?nih informacija, jedini na?in da BitLocker alatka za popravke nastavi operaciju oporavka jeste da koristi kopiju ovih kriti?nih informacija koja je izvezena u obliku paketa klju?eva.

Ako ste ve? sa?uvali BitLocker informacije o oporavku u usluge domena aktivnog direktorijuma, paket klju?eva je uskladi?ten na istoj lokaciji u uslugama domena aktivnog direktorijuma. Tako?e, svaki korisnik koji ima lokalna administratorska prava mo?e da sa?uva paket klju?eva pokretanjem skripte na funkcionalnoj ?ifrovanoj disk jedinici.

Da biste koristili opciju -KeyPackage, morate da proverite da li je paket klju?eva dostupan. Zatim, ovaj paket klju?eva morate da obezbedite u obliku datoteke za BitLocker alatku za popravke.

Kori??enje BitLocker alatke za popravke na delimi?no ?ifrovanom volumenu

BitLocker alatku za popravke mo?ete da koristite na delimi?no ?ifrovanom volumenu. Do ove situacije mo?e do?i kada operacija BitLocker ?ifrovanja nije uspe?no dovr?ena. Da biste to uradili, sledite istu proceduru koja je opisana u odeljku ?Kori??enje BitLocker alatke za popravke?.

Napomena Kada navedete opciju -KeyPackage za spasavanje podataka sa delimi?no ?ifrovanog volumena, BitLocker alatka za popravke smatra da svi podaci na volumenu predstavljaju ?ifrovane podatke koji se mogu spasti. Zbog toga, BitLocker alatka za popravke poku?ava da de?ifruje sve podatke na volumenu. Ako ne navedete opciju -KeyPackage, BitLocker alatka za popravke pravi razliku izme?u ?ifrovanih podataka na volumenu i podataka na volumenu koji nisu ?ifrovani.

Pomo? pri re?avanju problema sa BitLocker alatkom za popravke

Poruka o gre?ci 1

Sistem ne mo?e da izvr?i navedeni program.
Ovu poruku o gre?ci dobijate zato ?to pokre?ete BitLocker alatku za popravke u nepodr?anom okru?enju. Na primer, poruku o gre?ci dobijate ako 32-bitnu verziju BitLocker alatke za popravke pokrenete u 64-bitnom okru?enju. BitLocker alatka za popravke mora se pokrenuti u podr?anom Windows Vista okru?enju.

Poruka o gre?ci 2

Otvaranje disk jedinice oznaka_disk_jedinice nije uspelo (0x80310000).
Ovu poruku o gre?ci dobijate ako BitLocker alatka za popravke ne mo?e da izvr?i operacije na volumenu. U nekim slu?ajevima, opcija -Force mo?e da pomogne u dobijanju pristupa volumenu. Tako?e, uverite se da pokre?ete alatku u podr?anom Windows Vista okru?enju.

Poruka o gre?ci 3

Datoteka ili direktorijum su o?te?eni i ne mogu se pro?itati.
Ovu poruku o gre?ci mo?ete dobiti ako su informacije o volumenu koje izra?uju kataloge datoteka i fascikli o?te?ene ili nedostaju. Na primer, formatiranje volumena uni?tava informacije kataloga. Me?utim, sadr?aj datoteke koja se mo?e spasti mo?e biti zadr?an kada se katalog o?teti. BitLocker alatku za popravke mo?ete koristiti da biste de?ifrovali bilo koji sadr?aj datoteke koji ostane na volumenu. Me?utim, budu?i da odgovaraju?e informacije kataloga volumena nisu dostupne, pojedina?ne datoteke i fascikle ne?e biti lako dostupne sa izlaznog volumena. Pogledajte dodatne resurse da biste utvrdili da li se de?ifrovani volumen mo?e u potpunosti opraviti.

REFERENCE

Informacije o upotrebi BitLocker alatke za popravke

Slede?e informacije o upotrebi generi?u se kada pokrenete komandu repair-bde -?:
Upotreba:

repair-bde[.exe] InputVolume
         { OutputVolumeOrImage | {-NoOutputVolume|-nov} }
         { {-RecoveryPassword|-rp} NumericalPassword |
          {-RecoveryKey|-rk} PathToExternalKeyFile }
         [{-KeyPackage|-kp} PathToKeyPackage]
         [{-LogFile|-lf} PathToLogFile]
         [{-?|/?}]

Opis:
 Poku?ava da popravi ili de?ifruje o?te?eni volumen ?ifrovan pomo?u BitLocker ?ifrovanja kori??enjem
 navedenih informacija o oporavku.

 UPOZORENJE! Da biste izbegli dodatni gubitak podataka, trebalo bi da imate dostupan rezervni ?vrsti
 disk. Koristite ovu rezervnu disk jedinicu da biste skladi?tili de?ifrovani izlaz ili da biste napravili rezervnu kopiju
 sadr?aja o?te?enog volumena.


Parametri:
 InputVolume
        Volumen ?ifrovan pomo?u BitLocker ?ifrovanja koji treba popraviti. Primer: "C:".

 OutputVolumeOrImage
        Opcionalno. Volumena za skladi?tenje de?ifrovanog sadr?aja ili lokacija
        datoteke za kreiranje datoteke slike sadr?aja.
        Primeri: "D:", "D:\imagefile.img".

        UPOZORENJE! Sve informacije u ovom izlaznom volumenu bi?e
        zamenjene.

 -nov ili -NoOutputVolume
        Poku?aj oporavka volumena ?ifrovanog pomo?u BitLocker ?ifrovanja menjanjem
        sektora za pokretanje sistema da ukazuje na va?e?u kopiju BitLocker metapodataka.

        UPOZORENJE! Da biste izbegli dodatni gubitak podataka, koristite uslu?ni program
        za pravljenje rezervne kopije sektora da biste pre kori??enja ove opcije napravili rezervnu kopiju ulaznog volumena.
        Ako nemate dostupan takav uslu?ni program, navedite izlazni
        volumen ili sliku.

 -rk ili -RecoveryKey
        Navedite spolja?nji klju? za otklju?avanje volumena.
        Primer: "F:\RecoveryKey.bek".

 -rp ili -RecoveryPassword
        Navedite numeri?ku lozinku za otklju?avanje volumena.
        Primer: "111111-222222-333333-...".

 -kp ili -KeyPackage
        Opcionalno. Navedite paket klju?eva za otklju?avanje volumena.
        Primer: "F:\ExportedKeyPackage"

      Ako je ova opcija prazna, alatka ?e automatski potra?iti
      paket klju?eva. Ova opcija je potrebna samo ako to zahteva alatka.

 -lf ili -LogFile
        Opcionalno. Navedite putanju do datoteke u kojoj ?e biti uskladi?tene informacije
        o toku. Primer: "F:\log.txt".

 -f ili -Force
        Opcionalno. Kada se koristi, name?e ukidanje volumena ?ak i ako se
        on ne mo?e zaklju?ati. Ova opcija je potrebna samo ako to zahteva
        alatka.

 -?  ili /?
        Prikazuje ovaj ekran.

Primeri:
 repair-bde C: -NoOutputVolume -rk F:\RecoveryKey.bek
 repair-bde C: D: -rp 111111-222222-[...] -lf F:\log.txt
 repair-bde C: D: -kp F:\KeyPackage -rp 111111-222222-[...]
 repair-bde C: D:\imagefile.img -kp F:\KeyPackage -rk F:\RecoveryKey.bek

Svojstva

Identifikator ?lanka: 928201 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 3.2
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo KB928201

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com